Ford terepjáró menetleveleinek másolata Polgármester és jegyző használatakor és a polgármester jegyző utazási költség térítésének kifizetései a Terepjáró használata óta eltelt időre

Deák Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Ford terepjáró beszerzése óta eltelt idő menetleveleinek másolatát polgármester és jegyző urak használatakor valamint polgármester jegyző utazási költség térítésének kifizetései a Terepjáró használata óta eltelt időre !

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. október 20.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Bánhorváti Községi Önkormányzat


Attachment PCN 508 frsz.Ford Ranger g pj rm nkorm nyzati h.docx
14K Download View as HTML


Tisztelt Deák Ferenc Úr!

Mellékelten megküldöm a Ford terepjáróra vonatkozó adatigénylését.
Továbbá tájékoztatom, hogy a polgármesternek januárban született erről
határozat, ami a következőt tartalmazza:

a Képviselő-testület 2017. január 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2017. ( I. 18.) határozata

 

a Polgármester illetményének megállapításáról

 

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

 

1.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés f) pontja alapján 2017. január
1. napjától Földvári István főállású polgármester illetményét havi bruttó
398.868,- Ft összegben állapítja meg, míg az Mötv 71.§ (6) bekezdése
alapján a polgármester költségtérítésének havi összegét 2017. január 1.
napjától a polgármester illetménye 15%-ának megfelelő összegben, 59.830,-
Ft-ban állapítja meg.

Februárban még kapott, utána pedig nem került elszámolásra. A jegyzőé
pedig nem közérdekű adat.

Szíves figyelmébe ajánlom a 2011. évi CXCIX.  a közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvény 179§-át.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Tisztelettel:

dr. Szécsi Ottó

jegyző

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Deák Ferenc:
Csak a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei