Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Károlyi Salomon, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Gólyatábor adatai

Károlyi Salomon küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pécsi Tudományegyetem részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Károlyi Salomon to read recent responses and update the status.

Feladó: Károlyi Salomon

Delivered

Tisztelt Pécsi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az első egyetemi kancellár kinevezése óta szervezett gólyatábor, balektábor, gólyahét, balekhétről
a rendezvény szervezőjének nevét,
azok nevét, akikkel az Egyetem a rendezvény szervezésével, lebonyolításával kapcsolatban megállapodást vagy szerződést kötött,
a rendezvény szervezésével, lebonyolításával kapcsolatban kötött megállapodás vagy szerződés másolatát,
a résztvevő gólya hallgatóknak a részvételért mekkora összeget kellett fizetniük,
a résztvevő gólya hallgatók az egyetemnek vagy más személynek fizették az összeget, ez esetben azt is hogy kinek,
azok nevét, akik a rendezvényen vendéglátói szolgáltatást nyújtottak,
a velük kötött megállapodások másolatát és azt hogy melyik a lebonyolításban, szervezésben részt vevő külső fél vagy az egyetem melyik szervezeti egysége kötötte a megállapodást,
a rendezvényen árusított italok és ételek árlistáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. október 11.

Üdvözlettel:

Károlyi Salomon

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Főosztály
Pécsi Tudományegyetem

 

Tisztelt Károlyi Salomon!

 

A 2016. október 11. napján érkezett alábbi megkeresésére válaszolva
tájékoztatom, hogy az adatigénylés jelentős terjedelmére, a kért adatok
nagy számára tekintettel az Egyetem él az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. §
(2) bekezdésében biztosított lehetőséggel, miszerint ha az adatigénylés
jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az (1)
bekezdésben meghatározott legfeljebb 15 napos határidő egy alkalommal 15
nappal meghosszabbítható.

 

Fentiekre tekintettel a kért adatokat legkésőbb 2016. november 10. napjáig
küldjük meg.

 

Tisztelettel:

 

Pécsi Tudományegyetem

Kancellári Hivatal  Jogi Főosztály

H-7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.

Telefon: +36 72/501-500/20100 Fax: +36 72/501-655

 

--------------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Főosztály
Pécsi Tudományegyetem


Attachment PTE EH K g lyat bor szerz 3.zip
6.4M Download


3. rész

 

From: Jogi Főosztály
Sent: Thursday, November 10, 2016 3:34 PM
To: [FOI #7896 email]
Subject: FW: Közérdekű adat igénylés - Gólyatábor adatai 2.rész
Importance: High

 

 

2. rész

 

From: Jogi Főosztály
Sent: Thursday, November 10, 2016 3:33 PM
To: [1][FOI #7896 email]
Subject: FW: Közérdekű adat igénylés - Gólyatábor adatai 1.rész
Importance: High

 

 

Tisztelt Károlyi Salomon!

 

A 2016. október 11. napján Közérdekű adat igénylés - Gólyatábor adatai
tárgyban érkezett megkeresésére válaszolva mellékelten megküldjük a kért
adatok első részletét, a kért szerződések nagy számára tekintettel további
három e-mailben küldjük meg a teljes anyagot.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Pécsi Tudományegyetemen az Ön megkeresésében
megjelölt időszakban balektábor, gólyahét, balekhét nem került
megrendezésre.

 

A Pécsi Tudományegyetemen az Ön megkeresésében megjelölt időszakban
szervezett gólyatáborok szervezőinek neve karonként lebontva a következő:

 

PTE-ÁJK Kakas Márk elnök

PTE-ÁOK-GYTK Wilczek Krisztián elnök

PTE-BTK Tóth Barbara elnök

PTE-ETK Elmer Diána elnök

PTE-KPVK Szentgyörgyvári Tamás elnök, Kuritár Zoltán elnök

PTE-MIK  Farkas Balázs elnök, Zarka Zsolt elnök

PTE-TTK Sólyom Norbert elnök

PTE-KTK Piros Ármin elnök

PTE-MK Fábián Pál Tamás elnök

 

A mellékelve csatolt tömörített dokumentumok a gólyatáborok szervezésével,
lebonyolításával kapcsolatban szerződött jogi és természetes személyek
nevét és a velük kötött szerződések másolatát tartalmazzák, így azon jogi
és természetes személyek nevét és a velük kötött szerződések másolatát is,
akik a gólyatáborokban vendéglátói szolgáltatást nyújtottak.

 

A mellékelve csatolt táblázat a gólyatáborok részvételi díját karok
szerinti lebontásban tartalmazza. A gólyatáborokban résztvevő gólya
hallgatók a részvételi díjat a Pécsi Tudományegyetem Magyar
Államkincstárnál vezetett bankszámlájára fizették be.

 

Tájékoztatom, hogy a 2016. évben külföldi hallgatóknak szervezett
gólyatábor a rossz időre tekintettel elmaradt.

 

A rendezvényen árusított ételek és italok árlistáját nem áll módunkban
megküldeni, mivel erre vonatkozóan adattal nem rendelkezünk, az árakat a
szolgáltatók határozták meg, és a hallgatók maguk fizettek ezen
szolgáltatásokért.

 

Tisztelettel:

 

PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály

H-7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.

Telefon: +36 72/501-500/20100 Fax: +36 72/501-655

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Károlyi Salomon, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Károlyi Salomon:
Csak a(z) Pécsi Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Gólyatábor adatai

A(z) Semmelweis Egyetem részére Károlyi Salomon által

Gólyatábor adatai

A(z) Debreceni Egyetem részére Károlyi Salomon által

HÖK-kifizetések PTE

A(z) Pécsi Tudományegyetem részére Tóth Mónika által

Munkaköri adatok

A(z) Pécsi Tudományegyetem részére Tóth Júlianna által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei