GOP-1.1.1-11-2012-0562 - jelű pályázattal kapcsolatos dokumentumok

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Az igénylést elutasította a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium.

Feladó: Becker András

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a GOP-1.1.1-11-2012-0562 azonosítójú, "Állandó mágnesek között ébredő erők munkavégzését felhasználó mágnes motor kutatása és kifejlesztése" című pályázattal kapcsolatban keletkezett dokumentumokat:
- a teljes pályázati dokumentációt
- a bírálóbizottság értékelését tartalmazó dokumentumot
- a projekt előrehaladási jelentéseket
- amennyiben a projekt lezárult, a projektet eredményeit értékelő dokumentumot

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 23.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
3K Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

 

NGM/12538/2016– közérdekû adatigénylés

 

Becker András részére

 

[1][FOI #6365 email]

 

 

 

Tisztelt Becker András!

 

 

Közérdekû adatigénylésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidõt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment SMiBizC224 16041815580.pdf
9.7M Download View as HTML

Attachment SMiBizC224 16041815100.pdf
353K Download View as HTML

Attachment SMiBizC224 16041815101.pdf
479K Download View as HTML

Attachment SMiBizC224 16041815110.pdf
8.6M Download View as HTML


 

NGM/12538/2016– közérdekű adatigénylés

 

Becker András részére

[1][FOI #6365 email]

 

Tisztelt Becker András!

 

A GOP-1.1.1-11-2012-0562 azonosító számú, "Állandó mágnesek között ébredő
erők munkavégzését felhasználó mágnes motor kutatása és kifejlesztése"
című pályázattal kapcsolatos közérdekű adatigénylése tekintetében az
alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Csatoltan megküldjük a benyújtott pályázati anyagot, amely alapján – a nem
elszámolható költségek levonását követően – az igényelthez képest
csökkentett támogatási összeggel a támogatási szerződés megkötésre került.
Tájékoztatjuk, hogy a csatolt mellékletek nem tartalmazzák a személyes
adatnak minősülő iratokat, továbbá egyes dokumentumok esetében kitakarásra
kerültek a személyes adatokat tartalmazó részek (pl.: ajánlatokban
megnevezett kutatók, végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítvány
másolatok).

 

A kutatás-fejlesztési tárgyú projektek esetében a projekt műszaki-szakmai
tartalmára vonatkozó leírás és az előrehaladási jelentésekben rögzített
adatok megismerése a kedvezményezett üzleti tevékenységére nézve
aránytalan sérelemmel járna, így annak kiadása az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (3) bekezdésének utolsó mondata
alapján nem lehetséges.

 

Tájékoztatjuk, hogy a pályázat elbírálásának időpontjában hatályban lévő,
a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet szerint a projektkiválasztási eljárásnak nem volt kötelező eleme
a projektjavaslat bíráló (döntés-előkészítő) bizottság általi
megtárgyalása. Az adatigénylésben megjelölt projekt esetében
bírálóbizottsági értékelési szakasz nem volt, így erről dokumentumok sem
készülhettek.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a projekt lezárására még nem került sor, ezért
a projekt eredményeit értékelő dokumentum megküldése nem lehetséges.

 

Tájékoztatjuk, hogy a válaszadással kapcsolatban az Infotv. 31. §-a
alapján bírósághoz, míg az Infotv. 52. §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!

Köszönettel megkaptam a pályázati dokumentáció nyilvánosnak ítélt részét, de ebből valamiért kimaradt a pályázat szöveges része - a csatolt adatlapból és egyéb dokumentumokból ugyanis éppen a pályázat leginkább érdemi része nem ismerhető meg.
Mivel a bírálóbizottsági értékelés nem volt, ezért kérem, küldjék meg azt a dokumentumot, mely a pályázat pozitív elbírálásról szól döntést és annak indokait tartalmazza.
Kérem továbbá, nevezzék meg pontosan a pályázatról döntő tisztviselő legmagasabb iskolai végzettségét.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
3K Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment SMiBizC224 16050316510.pdf
983K Download View as HTML


NGM/12538/2016– közérdekű adatigénylés

 

Becker András részére

[1][FOI #6365 email]

 

 

Tisztelt Becker András Úr!

 

A GOP-1.1.1-11-2012-0562 azonosító számú pályázattal kapcsolatos közérdekű
adatkérésére 2016. április 22-én megküldött válaszunk alapján feltett
további kérdéseire vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

A pályázatok elbírálásának folyamatát részletesen szabályozta – a
GOP-1.1.1-11-2012-0562 számú pályázat elbírálásának időszakában hatályos –
a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 18. alcíme,
valamint az egyfordulós kiválasztási eljárás további részleteit az
egységes működési kézikönyvről szóló 26/2012. (X. 24.) NFM utasítás 42.
alcíme.

Minden egyes pályázat esetében a jogszabályoknak megfelelő értékelési
eljárás került lefolytatásra, amelynek végén egyfordulós eljárásrend
esetén az adott pályázati felhívás lebonyolításáért felelős Irányító
Hatóság vezetője hozta meg a végső döntést. A közérdekű adatigénylésében
említett projektre vonatkozó értékelési eljárás időszakában a GOP Irányító
Hatóság a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen (a továbbiakban: NFÜ) belül,
annak szervezeti egységeként működött, főosztályvezető irányítása alatt.
Az NFÜ központi hivatal volt, az NFÜ dolgozói pedig kormányzati szolgálati
jogviszony keretei között látták el feladataikat. Az Irányító Hatóság
vezetőjének a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
129. § (2) bekezdése szerinti képesítési előírásoknak kellett megfelelnie,
tehát felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezett.

 

Kérésének megfelelően csatoltan küldjük a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
26. § (1) bekezdése szerinti tartalommal összeállított, csökkentett
összköltséggel és feltételekkel történő támogatási döntést tartalmazó
levelet, amelyből a személyes adatok kitakarásra kerültek. Tájékoztatjuk,
hogy a korábbi adatigénylésére a szerződéskötési feltételeknek megfelelő
árajánlatok, nyilatkozatok megküldésre kerültek

 

Tájékoztatjuk, hogy a válaszadással kapcsolatban az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 31. §-a alapján bírósághoz, míg az
Infotv. 52. §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz fordulhat.

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!
Köszönettel megkaptam újabb válaszukat. Sajnálattal vettem tudomásul, hogy továbbra sem küldték meg a pályázat szöveges részét, illetve nem nevezték meg a támogatásról döntő munkatárs legmagasabb iskolai végzettségét. (Természetesen nem az IH vezetőjének végzettségére vonatkozott a kérdés.)
Ezért még egyszer kérem, szíveskedjenek megküldeni a pályázat szöveges részét, illetve tájékoztatni a pályázatot elbíráló munkatárs konkrét iskolai végzettségéről az intézmény, a kar és szak pontos megnevezésével.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
3K Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

Tisztelt Becker András Úr!

 

Tájékoztatjuk, hogy 2016. május 12-én érkezett megkeresését a mai napon
küldött közérdekű adatigénylése keretében válaszoljuk meg.

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[1][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/12538/2016 – közérdekű adatigénylés

 

Becker András

 

[1][FOI #6365 email]

 

Tisztelt Becker András Úr!

 

A GOP-1.1.1-11-2012-0562 azonosító számú, "Állandó mágnesek között ébredő
erők munkavégzését felhasználó mágnes motor kutatása és kifejlesztése"
című pályázattal kapcsolatban a projektzáró beszámoló megküldését kérte
közérdekű adatigénylés keretében. A pályázattal kapcsolatban korábban
előterjesztett adatigényléseire adott válaszok kapcsán jelezte, hogy
változatlanul igényt tart a pályázat szöveges részeire, valamint a
pályázatot elbíráló munkatárs iskolai végzettségének megadására.
Megkeresésével kapcsolatosan a következőkről tájékoztatjuk.

 

A fenti azonosító számú projekt teljes körű lezárására még nem került sor,
az elszámolások, beszámolók ellenőrzése még nem fejeződött be, ezért a
záró beszámoló az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 27. § (5) bekezdése alapján döntés megalapozását szolgáló adat,
amelynek nyilvánosságra hozatalára nem látunk lehetőséget.

 

A projekttel kapcsolatban értékelési tevékenységet végző személyek iskolai
végzettsége, végzettségük szerinti intézmény, kar és szak az értékelő
személyek személyes adatainak minősülnek, ezért ezen adatok kiadása nem
teljesíthető.

 

Tájékoztatjuk, hogy a válaszadással kapcsolatban az Infotv. 31. §-a
alapján bírósághoz, míg az Infotv. 52. §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

 

 

 

Üdvözlettel:        

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei