Gyepmesteri telep

Törő Vanda küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Törő Vanda

Delivered

Tisztelt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1.Az ebrendészeti/gyepmesteri telep hány településsel áll szerződésben
jelenleg és melyek ezek a települések?

2.A ebrendészeti/gyepmesteri telep nyilvántartását 2015., 2016., 2017.
2018. és 2019. 07. hónapig szíveskedjen részemre kiadni (honnan, mikor,
mennyi ebet fogtak be, örökbe adott állatok mennyisége, mennyi állat
részesült eutanáziában, mennyi állat pusztult el betegség vagy egyéb
okokból, elszökött állatok mennyisége).

3.Milyen módon végzik az ebek befogását, beérkeztetését, nyilvántartását?

4.A településen található ebrendészeti/gyepmesteri telep engedélyeinek
másolatát szíveskedjen részemre kiadni.

5.Az ebrendészeti/ gyepmesteri telep Szervezeti és működési szabályzatát
szíveskedjen részemre kiadni.
6.Mikor volt utoljára az ebrendészeti/ gyepmesteri telepen hatósági
ellenőrzés és milyen eredménnyel zárult? (jegyzőkönyv másolat)
7.Ki az ebrendészeti/gyepmesteri telep ellátó állatorvosa? Milyen
rendszerességgel látogatja a telepet?

8.Az ebrendészeti/gyepmesteri telepen ki végez eutanáziát, milyen
módon?Hol végzik ezt a beavatkozást?

9.Az ebrendészeti/gyepmesteri telepre való élőállat és tetembeszállításhoz
milyen gépjárművet / gépjárműveket használnak. Azokra a gépjárművekre
rendelkeznek-e élőállat szállítási vagy tetemelszállítási engedélyekkel?

10.Az ebrendészeti/gyepmesteri telepen hogyan tárolják és kezelik a
keletkezett állati eredetű hulladékot?

11.A tetemelszállításra ki a szerződött partnerük? Éves szinten (db vagy
kg összesítéssel) mennyi állati eredetű tetemet szállíttatnak el és milyen
költséget jelent ez?

12.Mekkora bevétele volt az ebrendészeti/gyepmesteri telepnek 2015.,
2016., 2017. 2018. évben élőállat begyűjtésből és tetemelszállításból
adódóan?

13.Mennyi és milyen jellegű kiadásokat könyveltek el 2015., 2016., 2017.
2018. évben az ebrendészeti/gyepmesteri teleppel kapcsolatosan?

14.Mekkora a munkavállalói létszám az ebrendészeti/gyepmesteri telepen?
15.Mennyit költött az ebrendészeti/gyepmesteri telep állatok kezelésére?
16.Mennyi állatot jelöltek meg egyedi azonosítóval?
17.Mennyi volt a természetes elhullás és annak mik voltak az okai?
18.Az ebrendészeti/gyepmesteri telep hány egyedi megfigyelésre alkalmas
kennellel rendelkezik?
19.Rendelkezik-e az ebrendészeti/gyepmesteri telep a egyedi megfigyelési
idő letelte utáni elhelyezésre alkalmas kennellel? Ha igen, mennyivel?
20.Milyen takarmányozási módszert választott az ebrendészeti/gyepmesteri
telep a bekerülő állatok ellátására?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 24.

Üdvözlettel:

Törő Vanda

Hivatkozása ide

Feladó: Közterület Felügyelet Adatkezelés


Attachment attachment.png
107K Download

Attachment attachment.jpg
8K Download

Attachment attachment.png
0K Download

Attachment attachment.png
0K Download

Attachment attachment.png
0K Download

Attachment attachment.png
0K Download


Debreceni Közterület Felügyelet

[1]j0411860:4026 Debrecen, Bem tér 14.

[2]j0433861Tel: (52) 502-530

[3]j0432572Fax: (52) 502-538

[4]j0432544:[email address],   www.kozteruletfelugyelet.hu

 

Iktatószám: H/4/11607-1/2019 Tárgy: Tájékoztatás

Ügyintéző: Bodnár Nóra  

 

 

[5][Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

 

Törő Vanda részére

 

 

Tisztelt Cím!

 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének 2019. 07. 25-én
megküldött, majd Hivatalunk részére továbbított, 2019. 07. 31-én iktatott
közérdekű adatigénylés tárgyú megkeresésére az alábbi tájékoztatást adom:

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Törvény) 29. § (1) bekezdése
alapján: „A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot
kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb
idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.”

 

A Törvény 29. § (2) bekezdése alapján: „Ha az adatigénylés jelentős
terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés
teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az (1)
bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal
meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon
belül tájékoztatni kell.”

 

Tekintettel a leírtakra mivel az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve
nagyszámú adatra vonatkozik, így a közérdekű adatszolgáltatást 15 nappal
meghosszabbítom.

 

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

 

Debrecen, 2019. 08. 12.

 

 

Tisztelettel:

 

                                                                                              
Lelesz György

  hivatalvezető

 

Erről értesül:

 1. Címzett
 2. Irattár

 

References

Visible links
5. mailto:[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

Hivatkozása ide

Feladó: Észrevételek
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.png
107K Download

Attachment attachment.png
0K Download

Attachment attachment.png
0K Download

Attachment attachment.png
0K Download

Attachment attachment.png
0K Download

Attachment attachment.jpg
7K Download


 

 

From: Közterület Felügyelet Adatkezelés <[email address]>
Sent: Tuesday, August 13, 2019 9:12 AM
To: [Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
Subject: Törő Vanda részére tájékoztatás

 

Debreceni Közterület Felügyelet

[1]j0411860:4026 Debrecen, Bem tér 14.

[2]j0433861Tel: (52) 502-530

[3]j0432572Fax: (52) 502-538

[4]j0432544:[email address],   [5]www.kozteruletfelugyelet.hu

 

Iktatószám: H/4/11607-1/2019 Tárgy: Tájékoztatás

Ügyintéző: Bodnár Nóra  

 

 

[6][Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

 

Törő Vanda részére

 

 

Tisztelt Cím!

 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének 2019. 07. 25-én
megküldött, majd Hivatalunk részére továbbított, 2019. 07. 31-én iktatott
közérdekű adatigénylés tárgyú megkeresésére az alábbi tájékoztatást adom:

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Törvény) 29. § (1) bekezdése
alapján: „A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot
kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb
idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.”

 

A Törvény 29. § (2) bekezdése alapján: „Ha az adatigénylés jelentős
terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés
teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az (1)
bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal
meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon
belül tájékoztatni kell.”

 

Tekintettel a leírtakra mivel az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve
nagyszámú adatra vonatkozik, így a közérdekű adatszolgáltatást 15 nappal
meghosszabbítom.

 

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

 

Debrecen, 2019. 08. 12.

 

 

Tisztelettel:

 

                                                                                              
Lelesz György

  hivatalvezető

 

Erről értesül:

1.      Címzett

2.      Irattár

 

References

Visible links
5. http://www.kozteruletfelugyelet.hu/
6. mailto:[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

Hivatkozása ide

Feladó: Közterület Felügyelet Adatkezelés


Attachment 9.mell klet.pdf
215K Download View as HTML

Attachment 10.mell klet.pdf
4.0M Download View as HTML

Attachment 11.mell klet.pdf
581K Download View as HTML

Attachment 12.mell klet.pdf
121K Download View as HTML

Attachment 13.mell klet.pdf
229K Download View as HTML

Attachment 14.mell klet.pdf
122K Download View as HTML

Attachment 15.mell klet 1.o..pdf
50K Download View as HTML

Attachment 15.mell klet 2.o..pdf
132K Download View as HTML

Attachment 15.mell klet 3.o..pdf
74K Download View as HTML

Attachment 15.mell klet 4.o..pdf
72K Download View as HTML

Attachment 15.mell klet 5.o..pdf
184K Download View as HTML

Attachment 15.mell klet 6.o..pdf
238K Download View as HTML

Attachment 15.mell klet 7.o..pdf
118K Download View as HTML

Attachment 15.mell klet 8.o..pdf
113K Download View as HTML

Attachment 15.mell klet 9.o..pdf
105K Download View as HTML

Attachment 15.mell klet 10.o.pdf
96K Download View as HTML

Attachment 15.mell klet 11.o..pdf
78K Download View as HTML

Attachment 15.mell klet 12.o..pdf
120K Download View as HTML

Attachment 15.mell klet 13.o..pdf
129K Download View as HTML

Attachment 15.mell klet 14.o..pdf
179K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Közterület Felügyelet Adatkezelés


Attachment attachment.png
107K Download

Attachment attachment.jpg
8K Download

Attachment attachment.png
0K Download

Attachment attachment.png
0K Download

Attachment attachment.png
0K Download

Attachment attachment.png
0K Download


Debreceni Közterület Felügyelet

[1]j0411860:4026 Debrecen, Bem tér 14.

[2]j0433861Tel: (52) 502-530

[3]j0432572Fax: (52) 502-538

[4]j0432544:[email address],   www.kozteruletfelugyelet.hu

Iktatószám: H/4/11607-2/2019 Tárgy: Tájékoztatás közérdekű adatigényléssel
kapcsolatban
Ügyintéző: Keresztes Angéla
Melléklet: 15 db

 

Törő Vanda

 

[5][FOI #13114 email]

 

 

 

 

Tisztelt Cím!

 

A Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához benyújtott, és a
Debreceni Közterület Felügyelethez továbbított adatigénylésével
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

 

1/ Az Ebrendészeti Telep 1992. óta a Debreceni Közterület Felügyelet
szervezeti egysége, amely a Debreceni Közterület Felügyelet alapító
okiratáról szóló Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
41/2015. (III.26.) határozatával, a 32/2013. (II.28.) határozattal, a
245/2012. (XI.29.) Ö.h-val, a 271/2011. (XI.24.) Ö.h-val, a 193/2011.
(VIII.25.) Ö.h-val, a 151/2010. (VI.24.) Ö.h.-val, a 256/2009. (XI.26.)
Ö.h.-val, a 211/2009.  (IX.24.) Ö.h., a 95/2009. (V.28.) Ö.h., a 82/2008.
(IV.24.) Ö.h., az 1/2008. (I.31.) Ö.h., a 210/2003. (XI.13.) K.h., a
157/2003. (IX.11.) K.h., a 200/2002. (IX.19.) K.h. és a 223/2001. (XI.08.)
K.h. határozatával módosított 71/1984. (VI.5.) VB. sz. határozatában
(továbbiakban: Alapító okirat) meghatározott állategészségügyi feladatait
és szolgáltatásait – az alapító okiratban meghatározott illetékességgel –
látja el.

 

A Debreceni Közterület Felügyelet Alapító okiratának 4.5. pontja alapján,
a költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Debrecen Megyei
Jogú Város közigazgatási területe.

 

Fentiek értelmében, a Debreceni Közterület Felügyelet által üzemeltetett
Ebrendészeti Telepen dolgozó ebrendészek tevékenységüket, a közterületen
kóborló ebek befogását, illetve a gazdától a továbbtartani nem
szándékozott ebek, macskák elszállítását a tulajdonos ingatlanáról
kizárólag Debrecen város közigazgatási területén végzik.

 

2/ A 2015., 2016., 2017., 2018., és a 2019. 07. hónapig befogott,
örökbeadott, az állatorvos által eutanáziában részesült, illetve az
elhullott állatokat összesítő táblázatot mellékletként csatolom. (1.
melléklet) Az ebrendészek által befogott, illetve az Ebrendészeti Telepre,
a tulajdonos által tobábbtartani nem szándékozott ebek leadását követően,
még nem fordult  elő olyan eset, hogy az állat megszökött volna a 
Telepről, mivel azokat elkerített udvaron, jól zárható kennelekben
helyezik el. Az ebrendészek munkájuk során mindig gondoskodnak az állat
megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról,
szökésének megakadályozásáról.

 

3/ Debrecen Város közigazgatási területén, a kóbor ebek befogását, a
befogásra kiképzett ebrendészek, egyrészt lakossági bejelentések,
közterület-felügyelői jelzések, valamint járatterv alapján végzik. Az
Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM
rendelet 5. számú függelék 3.8 pont f) alpontja alapján a gyepmester
feladata „kóbor állatok befogása, amelyet kíméletesen kell végrehajtani.”
Az ebrendészek által, a jogszabálybálynak megfelelő módon befogott
állatokat az ebrendészek a Felügyelet bánki Ebrendészeti Telepére
szállítják. Ott a beérkezett állatok nyilvántartása papíralapon, a
„Gyepmesteri Telepre beszállított ebek nyilvántartása” elnevezésű
nyilvántartási könyvbe történik. 

 

4/ Az Ebrendészeti Telep rendelkezik a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya által kiadott
HB/06-ÉLB/254-2/2019 ügyiratszámú működési engedéllyel (2. melléklet), a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen Járási Hivatala
Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya által kiadott,
HB-03/ÉÁO/00680-2/2019 ügyiratszámú, ebrendészeti tevékenység, valamint a
Debreceni Közterület Felügyelet működési területén keletkezett állati
eredetű melléktermékek (eb, macska hulla) begyűjtésére szóló engedéllyel
(3. melléklet), illetve Debreceni Közterület Felügyelet tulajdonát képező
gépjárművekre vonatkozóan, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen
Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi
Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya által
kiadott, HB-03/ÉÁO/01071-2/2019., HB-03/ÉÁO/01071/3/2019 ügyiratszámú,
állati eredetű melléktermékek szállítására való használatára vonatkozó
engedéllyekkel (4., 5. melléklet), melyek másolatát mellékletként
csatolom.

 

5/ Mellékelten csatolom a Gyepmesteri Telep Működési Szabályzatát (6.
melléklet). Megjegyezni kívánom, hogy a Működési Szabályzat megtalálható a
Debreceni Közterület Felügyelet [6]www.kozteruletfelugyelet.hu internetes
honlapján is.

 

6/ A Debreceni Közterület Felügyelet által üzemeltetett Ebrendészeti
Telepen, a  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya 2018. 11. 12-én
tartott ellenőrzést. Az ellenőrzés során Dr. Ungvári Csaba hatósági
állatorvos megállapította, hogy az elhelyezett állatokon betegségre utaló
tüneteket nem tapasztalt. Fajra, nemre jellemző viselkedést mutattak.
Tápláltsági állapotuk korábbi – a telepre való bekerülés előtti –
életkörülményeinek megfelelő. Az állatok rendszeres állatorvosi felügyelet
alatt állnak. Szükséges gyógykezelésük megtörténik. A telepen 3 db
fagyasztóládában kerül tárolásra a takarmányozásra szánt hús. Külön
helyiségben kerül tárolásra a száraz, zsákos kutyatáp. Embert harapott,
megfigyelt kutya nem található a telepen. A kenelek takarítása napi
szinten, fertőtlenítése a kennel kiürítése után történik. Az állatok ki-
és bekerüléséről naprakész dokumentáció kerül vezetésre. A bekerült
állatok a [7]www.kozteruletfelugyelet.hu oldalon fényképpel együtt
kerülnek hirdetésre. A panaszbejelentés kivizsgálásáról szóló
jegyzőkönyvet mellékletként csatolom (7. melléklet). A kézzel írott
jegyzőkönyvet, annak olvashatósága végett begépelt változatban is
megküldöm.

 

7/ A Felügyelet szerződéses jogviszonyban áll az állatorvosi feladatokat
ellátó Net vet Kft-vel. Az Ebrendészeti Telep állatorvosi felügyeletét és
feladatainak ellátását Dr. Nagy Zsolt és Dr. Krizsán János végzi, akik az
Ebrendészeti Telepre a befogások alkalmának, illetve az állat-egészségügyi
feladatok ellátásának szükségessége esetén, akár hetente többször is
kilátogatnak és elvégzik feladataikat. A szolgáltatási szerződést
mellékletként csatolom (8. melléklet).

 

8/ Az Ebrendészeti Telepen található állatokon eutanáziát kizárólag,
orvosi javaslatra, a Felügyelettel szerződéses viszonyban álló hatósági
állatorvos végez.

 

9/ Az ebrendészeti tevékenységek, valamint a Debreceni Közterület
Felügyelet működési területén keletkezett állati melléktermékek (eb,
macska hulla) begyűjtését és elszállítását a Felügyelet tulajdonában lévő,
2 db,  a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen Járási Hivatala
Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály által kiadott
engedélyekkel rendelkező gépjárművel végzik. A gépjárművekre vonatkozó
engedélyeket a 4., 5. melléklet tartalmazza.

 

10/ A Telepen elhullott, vagy Debrecen város közigazgatási területéről
begyűjtött eb és macska tetemet (állati hulladék) az ebrendészek
haladéktalanul, a Debreceni Közterület Felügyelettel szerződésben álló,
ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. Debreceni Gyárába szállítják, térítés
ellenében történő, ártalmatlanná tétel céljából. A befogadó nyilatkozatot
(9. melléklet), valamint a szolgáltatási szerződést (10. melléklet)
mellékletként csatolom.

 

11/ A 11. mellékletként csatolt táblázat tartalmazza az Ebrendészeti
Telepen elhullott, valamint Debrecen város közigazgatási területéről
begyűjtött állati hulladék elszállítására vonatkozó kimutatást, éves
lebontásban.

 

12/ A 12. mellékletként csatolom a Debreceni Közterület Felügyelet
gyepmesteri szolgáltatásából keletkezett bevételek éves szinten történő
kimutatását, melyek magában foglalják a tulajdonos által továbbtartani nem
szándékozott ebek elszállítását, a tulajdonostól történő állati tetemek
elszállítását, az Telepről, új tulajdonoshoz kerülő állatok oltásának,
illetve elektronikus transzponder (bőr alá ültetett mikrochip) költségét.
Megjegyezni kívánom, hogy a Debreceni Közterület Felügyelet 2015-ös és
2016-os évben szerződéses viszonyban állt a Nemzeti
Élelmiszerlán-biztonsági Hivatallal, mint megrendelővel, arra vonatkozóan,
hogy a 4002 Debrecen, Bornemissza u. 3-7. szám alatti telephelyén
keletkező állati hulladékot ártalmatlanításra az ATEV Fehérjefeldolgozó
Zrt. 4079 Debrecen, Bánk fióktelepére szállítsa. Ebből adódóan a 2015. és
2016. évre vonatkozó bevétel, a szerződésben foglaltak bevételét is
tartalmazza.

 

13/ 13. mellékletként csatolom a Debreceni Közterület Felügyelet által, az
Ebrendészeti Telepre vonatkozó költségek elszámolását, mely tartalmazza a
3 fő gyepmester bruttó bérét és járulékait, valamint a Teleppel
kapcsolatos minden jellegű kiadásokat.

 

14/ Az ebrendészeti feladatokat 3 fő ebrendész látja el, akiket a
Debreceni Közterület Felügyelet közalkalmazottként foglalkoztat.

 

15/ Az Ebrendészeti Telepen az állat-egészségügyi feladatok ellátását, a
Felügyelettel szerződéses jogviszonyban álló Net vet Kft. végzi, mely
feladatok ellátása során a Telepen lévő állatok kezelésével kapcsolatos
költségeket a mellékelt táblázat tartalmazza (14. melléklet).

 

16/ A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése értelmében az ebeknek
a tuljadonjogát átruházni csak az állatot azonosító elektronikus
transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) történő megjelölése után 
lehetséges, így minden, az ebrendészeti telepről, új tulajdonoshoz kerülő
állat el van látva ezzel az egyedi azonosítóval.

 

17/ Tájékoztatom, hogy a közterületről befogott, kóbor állatok többsége
alultáplált, gyenge állapotban kerülnek be az Ebrendészeti Telepre, ezért
ezeknél az állatoknál a természetes elhullás nagyobb arányban fordul elő.
Az Ebrendészeti telepen elhullott állatok mennyiségét a 1. mellékletként
csatolt táblázat tartalmazza.

 

18/ Az Ebrendészeti Telep 10 db kennellel rendelkezik, mely alkalmas, az
ismeretlen előéletű kutya és macska, az állategészségügyi hatóság
rendelkezésére, az embert mart, veszettség szempontjából aggályos eb és
macska 14 napos megfigyelésére. Az embert mart, veszettségre, veszettség
fertőzöttségre gyanús eb és macska 90 napos hatósági megfigyelésére, az
állategészségügyi előírások betartásával, a megfigyelés alatt álló állatok
külön ketrecbe való tartására egy úgynevezett megfigyelő helyiség van
kialakítva. Továbbá a Telep 2 db rehabilitációs kennelel rendelkezik.
Mellékletként csatolom az Ebrendészeti Telep tervrajzát (15. melléklet).

 

19/ A megfigyelési idő letelte után a kutyák elhelyezése céljából, az
Ebrendészeti Telepen további 10 db kenel áll rendelkezésre.

 

20/ Az állatok a Telepen napi egyszeri étkezés keretében, egy héten öt
alkalommal, prémium minőségű száraz tápot, húst és tésztát kapnak, két
alkalommal pedig száraz tápos étkeztetés történik. Friss víz egész nap,
folyamatosan van az állatok előtt.

 

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

 

Debrecen, 2019. 08. 28.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Lelesz György 

 hivatalvezető

 

Erről értesül:

 1. Címzett
 2. Irattár

 

 

 

 

References

Visible links
5. mailto:[FOI #13114 email]
6. http://www.kozteruletfelugyelet.hu/
7. http://www.kozteruletfelugyelet.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Közterület Felügyelet Adatkezelés


Attachment 1.mell klet 2016.v t bl zat.pdf
2.1M Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Közterület Felügyelet Adatkezelés


Attachment 1.mell klet 2015.v t bl zat.pdf
1.6M Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Közterület Felügyelet Adatkezelés


Attachment 1.mell klet 2016.v t bl zat.pdf
2.1M Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Közterület Felügyelet Adatkezelés


Attachment 1.mell klet 2017.v t bl zat.pdf
1.6M Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Közterület Felügyelet Adatkezelés


Attachment 1.mell klet 2018.v t bl zat.pdf
1.6M Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Közterület Felügyelet Adatkezelés


Attachment 1.mell klet 2019.07.h ig t bl zat.pdf
806K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Közterület Felügyelet Adatkezelés


Attachment 2.mell klet.pdf
155K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Közterület Felügyelet Adatkezelés


Attachment 3.mell klet.pdf
256K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Közterület Felügyelet Adatkezelés


Attachment 4.mell klet.pdf
166K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Közterület Felügyelet Adatkezelés


Attachment 5.mell klet.pdf
140K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Közterület Felügyelet Adatkezelés


Attachment 6.mell klet.pdf
4.4M Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Közterület Felügyelet Adatkezelés


Attachment 7.mell klet.pdf
1.6M Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Közterület Felügyelet Adatkezelés


Attachment 8.mell klet.pdf
1.0M Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Törő Vanda:
Csak a(z) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei