Habony Árpád

Szalay Dániel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Bank részére

Az igénylést elutasította a(z) Magyar Nemzeti Bank.

Feladó: Szalay Dániel

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

hogy 2013.07.08-án Matolcsy jegybank elnök úr valóban találkozott-e Habony Árpáddal a Gresham Palotában, ahogy az a sajtóban megjelent?

Kérem tájákoztassanak, hogy Habony úr és Matolcsy úr más alkalommal is találkozott-e már ezt megelőzően?

Kérem tájékoztassanak, hogy a találkozás során elfogyasztott ételt, italt mely fél fizette?

Mi volt ezen találkozók célja?
Kérem válaszukban jelöljék meg a találkozók témáját, körülbelüli időtartamát és helyszínét.

Kérem szíveskedjenek tájékoztatást adni, hogy a találkozókon Habony Árpád milyen minőségében vett részt, azon kit képviselt?

Kérem szíveskedjenek tájékoztatást adni, hogy áll-e Habony Árpáddal vagy bármely, az ő érdekeltségébe tartozó vállalkozással jogi vagy egyéb kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank? Amennyiben az MNB és Habony Árpád vagy az érdekeltségébe tartozó cégekkel kapcsolat áll fenn, kérem szíveskedjenek ezen kapcsolat mibenlétéről részlees tájékoztatást adni, különösen az együttműködés célját, anyagi vonzatát, időtartamát illetően.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. július 8.

Üdvözlettel:

Szalay Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: Szalay Dániel

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

2013. július 8-án közérdekű adatigénylést nyújtottam be az Infotv. alapján. A jogszabály értelmében a közintézménynek azonnal, de legkésőbb 2013. július 23. határidőig meg kellett volna küldenie a kért adatokat.
Tekintettel arra, hogy erre a mai napig (július 25.) nem került sor, így szeretném emlékeztetni önöket, hogy a közérdekű adatok kiadásának elmulasztásáról a Büntető Törvénykönyv is rendelkezik. A közérdekű adatok megküldésének hiányában büntető feljelentést leszek kénytelen tenni közérdekű adatok eltitkolása miatt. Kérem ezért az adóforintból működő intézményüket, hogy az adatokat haladéktalanul küldje meg.

Üdvözlettel:

Szalay Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: MNB Kommunikáció/Információ
Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Szalay Dániel!
 
 
2013. július 8-án Matolcsy György az euróövezeti válságról beszélt Habony
Árpáddal. A Magyar Nemzeti Bank nem áll szerződéses kapcsolatban Habony
Árpáddal vagy az ő érdekeltségébe tartozó vállalkozással.
 
 
Üdvözlettel:
 
Magyar Nemzeti Bank
Kommunikáció
 
 
 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Szalay Dániel

Tisztelt MNB Kommunikáció/Információ!

július 8-i közérdekű adatigénylésben foglalt valamennyi kérdéseimre nem kaptam választ. Kérem szíveskedjenek kérdéseimet tételesen megválaszolni, különös tekintettel arra, hogy azt a mindössze 2 mondatos választ is jóval a törvényben foglalt határidőn túl juttatták el hozzám.

Adatigénylésemet egyúttal kiegészítem azzal a további kérdéssel, hogy intézményükben kinek a feladata (név szerint) a közérdekű adatok megadása és ezért hány forintnyi közpénzt vesz fel. A kérdés azért is érdekes, mert láthatóan nem igazán végzi (jól) a munkáját, ha a törvényben foglalt válaszadási határidőnek nem tudott eleget tenni, 2 mondatos hiányos válaszának legépelése közel 1 hónapot vett igénybe.

Üdvözlettel:

Szalay Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: MNB Kommunikáció/Információ
Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Szalay Dániel Úr!

A Magyar Nemzeti Bankhoz a KiMitTud weboldalon keresztül 2013. július 8-án eljuttatott, majd a válaszunkat követően 2013. augusztus 1-jén megismételt és kiegészített közérdekű adat iránti igényében az alábbiakról kért tájékoztatást:

1. 2013.07.08-án Matolcsy jegybank elnök úr valóban találkozott-e Habony Árpáddal a Gresham Palotában, ahogy az a sajtóban megjelent?

2. Habony úr és Matolcsy úr más alkalommal is találkozott-e már ezt megelőzően?

3. A találkozás során elfogyasztott ételt, italt mely fél fizette?

4. Mi volt ezen találkozók célja?

5. A találkozók témája, körülbelüli időtartama és helyszíne

6. A találkozókon Habony Árpád milyen minőségében vett részt, azon kit képviselt?

7. Áll-e Habony Árpáddal vagy bármely, az ő érdekeltségébe tartozó vállalkozással jogi vagy egyéb kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank? Amennyiben igen, a kapcsolat mibenléte, különösen az együttműködés céljára, anyagi vonzatára, időtartamára.

8. Az MNB-ben kinek a feladata (név szerint) a közérdekű adatok megadása és ezért hány forintnyi közpénzt vesz fel?

Amint arról válaszunkban már tájékoztattuk, a Magyar Nemzeti Bank nem áll szerződéses jogviszonyban Habony Árpáddal vagy az ő érdekeltségébe tartozó vállalkozással, az Ön megfogalmazása szerinti „jogi vagy egyéb kapcsolat” sem áll fenn a Bank és Habony Árpád, illetve az ő érdekeltségébe tartozó vállalkozás között. A Magyar Nemzeti Bank elnöke magánjellegű találkozóiról – a 2013. július 8-i találkozóra vonatkozóan felhatalmazás alapján adott tájékoztatásban foglaltakon túlmenően – a Magyar Nemzeti Bank információval nem rendelkezik, ilyen – a személyes adatok körébe tartozó - adatokat a Bank nem kezel, így a 2-6. pontban foglalt kérdéseire nem áll módunkban válaszolni.

A közérdekű adat iránti igények teljesítésének rendje szerint a Magyar Nemzeti Bank a részére előterjesztett igények elintézéséről az adattal rendelkező szervezeti egysége, annak hiányában a jogi szakterület útján gondoskodik (http://www.mnb.hu/A_jegybank/kozerdeku_i....
A Magyar Nemzeti Bankban nincs olyan munkavállaló, akinek a munkaköri feladata kizárólag a közérdekű adat iránti igények teljesítése lenne, az egyes adatigénylések ügyintézőjét - a megkeresés tárgyától függően esetenként mást és mást - a választ előkészítő szervezeti egység vezetője jelöli ki, és az adatigény teljesítésében szükség szerint több szervezeti egység munkavállalói is közreműködnek. Ennek megfelelően nem lehet általánosságban megnevezni azt, akinek a feladata a közérdekű adatok megadása, ahogyan azt sem, hogy „ezért hány forintnyi közpénzt vesz fel”. 2012-ben 3679, 2011-ben 5715 közérdekű adat iránti igény teljesítésére került sor, melynek átlagos munkaerő-ráfordítására, bér- és egyéb költségigényére vonatkozóan kimutatás nem készült.

Üdvözlettel,

Magyar Nemzeti Bank
Kommunikáció
Tel.: + 36 (1) 428-2752
Fax: + 36 (1) 429-8000
E-mail: [MNB request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Szalay Dániel

Tisztelt MNB Kommunikáció/Információ!
2013. augusztus 14-i levelükre reagálva a következő válaszokat adom:
- Valótlan azon állításuk, hogy a jegybank elnökének Habony Árpáddal folytatott találkozója "magánjellegű" találkozó volt, tekintettel arra, hogy korábban önök írásban azt a nyilatkozatot tették, hogy a találkozón a monetáris politikával, az Európai Unió gazdasági helyzetével stb. kapcsolatban kért tanácsokat Matolcsy úr Habony Árpádtól. Esetleg a szóvivő úr nem mondott igazat és a találkozó mégsem erről szólt volna?

A korábban feltett kérdéseimet tehát fenntartom, tekintettel arra, hogy két közszereplő az MNB-t érintő témában folytatott eszmecserét az önök tájékoztatása alapján, kivéve persze, ha önök korábban korábban hamis információt tettek közzé a találkozóval kapcsolatban, ahol még a fenti témát jelölték meg. Ezt a nyilatkozatot a sajtóhoz is eljuttatták.

Ami arra irányuló kérdésemet illeti, hogy kinek a feladata lett volna a közérdekű adatigénylésem törvényes határidőn belüli megválaszolása, kérdésemet ugyancsak fenntartom: kérem szíveskedjék név szerint megnevezni, hogy kinek a feladata a feladat delegálása, valamint a válasz megírása. Válaszukban térjenek ki a feladatot delegáló, valamint a feladatot elvégző (el nem végző) munkatárs foglalkoztatásának költségére.
Válaszuk azon mondatával kapcsolatban, mely szerint " 2012-ben 3679, 2011-ben 5715 közérdekű adat iránti igény teljesítésére került sor, melynek átlagos munkaerő-ráfordítására, bér- és egyéb költségigényére vonatkozóan kimutatás nem készült." azt a választ adom, hogy a kérdés nem ez volt, másrészt az, hogy korábban ilyen kimutatás nem készült, nem jelenti azt, hogy a kimutatást ne lehetne elkészíteni.

Üdvözlettel:

Szalay Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: MNB Kommunikáció/Információ
Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Szalay Dániel Úr!

A Magyar Nemzeti Bankhoz a KiMitTud weboldalon keresztül 2013. augusztus 14-én eljuttatott levelére hivatkozással, fenntartva a korábbi adatigényléseire 2013. augusztus 1-jén és 2013. augusztus 14-én adott válaszainkban foglaltakat, az alábbiakról tájékoztatjuk.

Szemben az Ön állításával, miszerint a Magyar Nemzeti Bank korábban írásban azt a nyilatkozatot tette, hogy a jegybank elnökének Habony Árpáddal folytatott találkozóján „a monetáris politikával, az Európai Unió gazdasági helyzetével stb. kapcsolatban kért tanácsokat Matolcsy úr Habony Árpádtól”, a valóság az, hogy a Magyar Nemzeti Bank sem szóban, sem írásban ilyen nyilatkozatot nem tett. A kérdéses találkozó kapcsán az Önnek a KiMitTud weboldalon keresztül küldött adatigénylésére adott válaszon kívül az MNB egyetlen újságírói kérdésre reagált, az Önnek adott válasszal azonos tartalmú tájékoztatást adva, azaz akként, hogy „Matolcsy György az euróövezeti válságról beszélt Habony Árpáddal”. A Magyar Nemzeti Bank nem állított olyat, hogy Matolcsy György tanácsokat kért Habony Árpádtól. Tekintettel arra, hogy – amint azt már jeleztük – július 8-án nem hivatalos megbeszélés, hanem magánbeszélgetés zajlott, így a találkozóról a Magyar Nemzeti Bank további információval nem rendelkezik. Az Ön által kért adatok az érintettek személyes adatai körébe tartoznak, ezért az ezen találkozóval kapcsolatos kérdéseire változatlanul nem áll módunkban válaszolni.

A közérdekű adat iránti igénye teljesítésére jutó foglalkoztatási költség - a munkaerő-ráfordítás arányában – bruttó 20.000.-Ft-t tett ki.

Tisztelettel:

Magyar Nemzeti Bank
Kommunikáció
Tel.: + 36 (1) 428-2751
Fax: + 36 (1) 429-8000
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szalay Dániel:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Bank munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Bér és béren kívüli juttatások

A(z) Magyar Nemzeti Bank részére toma által

MNB jövedelmek

A(z) Magyar Nemzeti Bank részére Mittelhauser Pál által

Adatigénylés

A(z) Magyar Nemzeti Bank részére Jakabffy Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei