Hány "rezsiutalványt" sikerült kézbesíteni a postának a megadott határidőn belül?

Karácsony Mihály küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Posta Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Karácsony Mihály

Delivered

Tisztelt Magyar Posta Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1.) Hány "rezsiutalványt" tartalmazó küldemény kézbesítését vállalta a Magyar Posta Zrt 2019. szeptember elején?
2.) Hány "rezsiutalványt" tartalmazó küldeményt sikerült a jogosult részére kézbesítenie 2019. szeptember 30-ig a Magyar Posta Zrt-nek?
3.) Hány "rezsiutalványt" tartalmazó küldemény várakozik letétként a Magyar Posta Zrt-nél 2019. szeptember 30-án?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. szeptember 30.

Üdvözlettel:

Karácsony Mihály

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat
Magyar Posta Zrt.

Tisztelt Karácsony Mihály!
Tisztelt Adatigénylő!

A Magyar Posta Zrt.-hez 2019. szeptember 30-án érkezett közérdekű adatigénylése alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 30. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével – kérdései alapján összefoglalóan – az alábbiak szerint adunk tájékoztatást.

A Magyar Posta összesen 2.508.758 db – rezsiutalványt tartalmazó – küldeményt kapott kézbesítésre a Magyar Államkincstártól. 2019. szeptember 30-ig bezárólag ezek közül 2.454.865 db-ot kézbesített a Magyar Posta és ezen a napon további 3.388 db küldemény volt pl. a címzett által megrendelt utánküldés teljesítése miatt még függő kézbesítési státuszban. 2019. szeptember 30-án 2.334 db küldemény volt sikertelen kézbesítési kísérletet követően a letéti átvételt biztosító postákon a címzettek átvételi lehetőségének biztosításával.
A fennmaradó 48.171 db küldeményért az átvételi rendelkezésre tartás időtartama alatt az átvételi jogosultak nem jelentkeztek, így ezeket a letéti posták a Magyar Államkincstár részére visszaküldték.

üdvözlettel:
Magyar Posta Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Karácsony Mihály:
Csak a(z) Magyar Posta Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Csomagok kiszállítása

A(z) Magyar Posta Zrt. részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei