Házi bekötés számlájának kiegyenlítését Átutalási banki kivonat igazolás

Deák Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
A Nagybarcai Szennyvíz elvezetési Agglomerációs Társulási tanács

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
A házi bekötések számláinak kiegyenlítéséről 50 MFt a Tengelyközmű Kft -nek és 10 MFt a Fer 3331Kft-nek került átutalásra . Ön Polgármester úr A Nagybarcai Szennyvíz elvezetési Agglomerációs Társulási tanács elnöke 2015 december 20 napon tartott ülésen ki jenlentette mely jegyzőkönyvben foglalva . A Tengelyközmű által ki állított 2014/900295 sorszámú számla melynek értéke 64 630 140 Ft . Akkor kérem az egyenes válaszadást hogyan is van ez az elszámolás . Kérem megküldeni részemre az átutalási banki kivonatot !
(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. június 20.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Mi oknál fogva késik az adatigényem ?? Kérem adatigényem teljesítését törvényi előírásoknak megfelelően !

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Bánhorváti Községi Önkormányzat

Tisztelt Deák Ferenc Úr!

A Bánhorváti településen megvalósult házi bekötések  kiállított számla már
több alkalommal elküldésre került az Ön részére, ezenkívül tájékoztatom,
hogy a számlakivonatot nem áll módunkban megküldeni az Ön részére, mivel
az nem közérdekű adatot is tartalmaz.

Tisztelettel:
Dr. Szécsi Ottó
jegyző

idézett részek megjelenítése

Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[2][FOI #7001 email]

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published
on the internet. Our privacy and copyright policies:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7001 email]
2. mailto:[email address]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!
Hivatkozik válaszában ,,kiállított számla már
több alkalommal elküldésre került az Ön részér", én egyszer találkoztam vele melyet 2015 október 20. válaszlevélben
egyszer megkaptam .
Ön akkor ha többször küldte kérem igazolja annak valódiságát mikor hogyan és ki küldte .
Mivel a jelenlegi adat igényemben sem szerepel ilyen irányú adat igény .
Így ebben a formában nem tudom válaszát elfogadni mivel a közpénzből keletkezett adatok közadatnak minősülnek
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről .31. §
adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra
hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg !
. Csak nem igazán elfogadható ez a számla kiegyenlítés mely a Bánhorváti hivatalban történik mivel A Tengelyközmű által ki
állított 2014/900295 sorszámú számla melynek értéke 64 630 140 Ft Önök nyilatkoznak kiegyenlítéséről mely jegyzőkönyben rögzítettek 50 MFt a Tengelyközmű Kft -nek és
10 MFt a Fer 3331Kft-nek került átutalásra .
A 4 630 140 Ft . kinek és mikor lett átutalva vagy ezért tartalmaz részemre és a nyilvánosság részére nem meg ismerhető közadatot .
Ha önnek a és az NAGYBARCAI SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSNAK nem célja a közadatot meg küldeni majd az illetékes szerv meg állapítja és részemre elküldi .
Köszönöm ez idáig tett segítő közreműködését !
Az adat igényemet az előző tartalommal fenn tartom

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Bánhorváti Községi Önkormányzat

Tisztelt Deák Ferenc Úr!

A Bánhorváti településen megvalósult házi bekötésekről kiállított
számlával kapcsolatos közérdekű adatigénylésére válaszunkat ismételten nem
fogadta el, és ezzel összefüggésben további megállapításokat tett. Ezért
adatigénylésére a válaszomat az alábbiak szerint ismertetem:

Bánhorváti Községben a házi bekötéseket a Tengely-Közmű Kft. végezte,
szabályosan lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerződés alapján 64 630 140 Ft összegben. Ennek kifizetését a Víziközmű
Társulat által felvett hitelből kívánta az eljárásban ajánlatkérőként
szereplő Agglomerációs Társulás kifizetni. Azonban a kivitelezés teljes
összegét nem kapta meg kölcsönként a Társulat, így a számlát csak részben
tudta kiegyenlíteni, azaz a teljes összegből 50 000 000 forintot fizetett
ki az ajánlattevőnek, a fennmaradó 14 630 140 forintot pedig a
későbbiekben szabaddá váló forrásból fogja majd kifizetni. Tehát az ön
által említett összeget sem kapta meg senki más, az erre vonatkozó
feltételezése minden alapot nélkülöz.
A közérdekű adatigénylésével kapcsolatosan megküldött válaszomat tovább
pontosítom:
Ön közérdekű adatigénylés címen annak igazolását kérte az Agglomerációs
Társulástól, mint adatkezelőtől, hogy egy meghatározott pénzforgalmi
műveletet elvégzett-e, vagy sem. Ön megkérdőjelezi ebben az esetben is
azt, hogy az általunk megküldött dokumentumok valódiak, avagy az általunk
tett nyilatkozatok helytállóak. Mindez túlmutat a közérdekű adatigénylésen
olyannyira, hogy az ilyen típusú kérés álláspontom szerint nem közérdekű
adatigénylés.
Kérem, hogy a várhatóan más szervek felé küldendő
megkeresésében/feljelentésében/közérdekű bejelentésében álláspontomat
pontosan ismertesse.
Tisztelettel:
Dr. Szécsi Ottó
jegyző

idézett részek megjelenítése

References

 Visible links
 1. mailto:[FOI #7001 email]
 2. mailto:[email address]
 3. [4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[5][FOI #7001 email]

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published
on the internet. Our privacy and copyright policies:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7001 email]
2. file:///tmp/tel:2014%2F900295
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
5. mailto:[email address]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

Válaszát nem fogadom el mivel a megtartott NAGYBARCAI SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Társulási tanácsának ülés jegyzőkönyvében nem az ön által közölt adatok vannak .
Írja szabályosan lefolytatott közbeszerzési eljárás .
Az ingatlan tulajdonosi megbízások megléte ??? mivel hiányzik nem nyilatkozott senki sem . Legyen szíves adatigényben elküldeni
Adat igényemet az előzőekben leírt tartalommal továbbra is fenn tartom !
Köszönöm segítő közreműködését !

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Deák Ferenc:
Csak a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei