Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Jakabfy Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

HÉV agglomerációs bevételek

Jakabfy Tamás küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Jakabfy Tamás to read a recent response and update the status.

Feladó: Jakabfy Tamás

Delivered

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2018. május, 2018. szeptember és 2018. október hónapokban eladott kiegészítő HÉV-menetjegyek és HÉV bérletek darabszámait, ill az azokból származó bevétel nagyságát a következők szerinti bontásban:
-HÉV vonal (H5-6-8-9)
-menetjegy- vagy bérlet díjkategória (km)
-díjkedvezmény
-eladási csatorna (BKK automata vagy kalauz)

Kérem, amennyiben lehetséges, az adatokat nemcsak díjkategória, hanem kiindulási-célállomás bontásban (is) küldjék el!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 4.

Üdvözlettel:

Jakabfy Tamás

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0037086/2018 

Jakabfy Tamás

[1][FOI #11804 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Jakabfy Tamás!  

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-jétől kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából,
közreműködőként a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti
Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: BKÜ Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási
Keretszerződés alapján.  

 

Tájékoztatjuk, hogy a „HÉV agglomerációs bevételek” tárgyú közérdekű
adatigénylésre vonatkozó kérésével kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban
van.
 
Válaszunkat legkésőbb 2018. december 4-ig megküldjük Önnek, addig is
kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2018. november 19.

                                   

                                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából:

 

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #11804 email]

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.


Attachment h v k z rd adatk Jakabfy.xlsx
70K Download View as HTML


 

Ügyszám: 0038/0037086/2018

Jakabfy Tamás

[1][FOI #11804 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Jakabfy Tamás!  

 

A BKK Zrt.-hez 2018. november 4-én érkezett „HÉV agglomerációs bevételek”
tárgyú közérdekű adatigénylésére hivatkozva az alábbi választ adjuk.

 

Tájékoztatjuk, hogy a csatolt dokumentum első munkalapja tartalmazza az
összes pénztári, az automatás, valamint az ellenőri értékesítést
(értékesítési csatornák) bontásban a darabszám és a bruttó bevétel
megadásával, termékenként a kért időszakokra (2018. május, 2018.
szeptember, 2018. október). A dokumentum második munkalapja az egyes
vonalakon történő ellenőri jegyértékesítést mutatja a kért időszakokra. A
pénztári és automatás jegyértékesítés adatai vonali bontásban nem állnak
rendelkezésre, mivel ezen értékesítési csatornákon bármely vonalra
vásárolható díjtermék, viszont a következő munkalapon viszonylatonként
megadására kerültek. A dokumentum harmadik munkalapja az automatás és
pénztári értékesítést tartalmazza viszonylati bontásban 2018. május és
2018. szeptember hónapokra olyan rendben, hogy a viszonylat neve alatt az
arra kiadott jegyek és bérletek nevei olvashatók. Az ellenőri
jegyértékesítés adatai viszonylati bontásban nem állnak rendelkezésre,
viszont az előző munkalapon vonali bontásban megadásra kerültek. Az
adatszolgáltatás időpontjában még nem álltak rendelkezésre 2018. októberi
adatok.

 

Technikai okokból az összesített bevételek a vonalankénti és
viszonylatonkénti bevételektől eltérhetnek, illetve vannak olyan
értékesítési adatok (főként visszaváltások), amelyekhez nincs rögzítve
viszonylat. Tekintettel arra, hogy sem az automaták, sem a HÉV
jegyellenőrök nem tudnak kicserélni vagy visszaváltani jegyeket,
bérleteket, így a negatív értékek a pénztári értékesítésnél kerülnek
kimutatásra. Az automatákkal kapcsolatos próbavásárlások és tesztek során
jelentős mennyiségű (május: 1330 darab, szeptember: 854 darab, október:
1277 darab) 10 km-es, 90%-os kedvezményű HÉV menetjegyet vásárolnak, majd
ezeket pénztárban váltják vissza, így a pénztári értékesítésnél jelentős
negatív számok fordulnak elő.

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2018. november 26.

                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából: 

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-től kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából, közreműködőként
a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKÜ
Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés alapján.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 26. §-tól eltérő, a közérdekű
adatok megismerésén, illetőleg nyilvánosságra hozatalán túlmenő további
felhasználás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII.
törvény (Újrahasznosítási tv.) hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan a
BKK Zrt. előzetes engedélye és az érintett adatok újrahasznosítására
vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése szükséges.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #11804 email]

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Jakabfy Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jakabfy Tamás:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

HÉV agglomerációs bevételek

A(z) MÁV-HÉV Zrt. részére Jakabfy Tamás által

futar

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei