Hiesz György polgármester vagyonnyilatkozatai 2014-2018

László Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Gyöngyös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: László Ferenc

Delivered

Tisztelt Gyöngyös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Hiesz György polgármester vagyonnyilatkozatait 2014-2018 között.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 21.

Üdvözlettel:

László Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Kozma Katalin

Tisztelt László Ferenc!

2019. február 21-én elektronikus levélben érkezett közérdekű adatigénylésére az alábbi tájékoztatást adom.

A polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozat vonatkozásában nincs jogszabály által előírt közzétételi kötelezettség, a nyilvánosság fogalma a bárki által történő megismerhetőséget, nem pedig a közzétételi kötelezettséget takarja, összhangban a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A § (3)-(4) bekezdéseivel. Ezért a nyilvánosságot ezen esetben kizárólag a személyes betekintés lehetőségével tudjuk biztosítani. Az Önkormányzat SZMSZ-e értelmében a vagyonnyilatkozatok kezelését, ezzel összefüggő eljárások lebonyolítását a Jogi és Ügyrendi Bizottság végzi, a vagyonnyilatkozatok bontását is a Bizottság képviselője végezheti el. Ennek hiányában a vagyonnyilatkozatokat elzártan kezeljük. A Bizottság elnöke előzetesen egyeztetett időpontra biztosítja a betekintés lehetőségét.

Tájékoztatom, hogy a polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatok tárgyévi (tárgyév január 31-ig történő) benyújtását követően az érintett előző év vagyonnyilatkozata részére visszaadásra kerül, így Hiesz György polgármester 2014 – 2018 közötti évekre irányuló, Ön által megjelölt vagyonnyilatkozatai sem állnak már a hivatkozott bizottság rendelkezésére, közérdekű adatigénylésének ily módon nem tudunk eleget tenni.

Egyebekben tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ (2) bekezdése értelmében a közérdekből nyilvános személyes adatok körében a célhoz kötött adatkezelés elve érvényesül. Ezen jogszabályi rendelkezés alapján közérdekből nyilvános személyes adat csak és kizárólag célhoz kötötten igényelhető, terjeszthető, valamely jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében. A jövőben a vagyonnyilatkozatba való betekintés esetében kérjük nyilatkozni, hogy milyen jogos cél vagy kötelezettség teljesítése érdekében van szüksége a vagyonnyilatkozat adataira.

Kérem, hogy esetleges újabb adatigénylése esetén a fentieket szíveskedjék figyelembe venni.

Tisztelettel:
dr. Kozma Katalin
Gyöngyös Város Jegyzője

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Kozma Katalin


Attachment jegyzo 2019 03 04 14 08 26.pdf
6.1M Download View as HTML


Tisztelt László Ferenc!

2019. február 21-én küldött közérdekű adatigénylésére vonatkozóan csatoltan megküldöm a Gyöngyös Város Önkormányzata és dr. Réthy Béla ügyvéd között fennálló jogtanácsosi szerződést, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítésigazolásokat.
Az adatszolgáltatásért költségtérítés nem terheli.

Tisztelettel:
dr. Kozma Katalin
jegyző, Gyöngyös

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő László Ferenc:
Csak a(z) Gyöngyös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei