HÖK elnökének helyettesei

Gál Szabolcs hökellenőr küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Ezt az igénylést visszavonta az azt benyújtó személy. Előfordulhat, hogy az alábbi levelezésben megtalálja ennek magyarázatát.

Feladó: Gál Szabolcs hökellenőr

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 60. § (1) bekezdés szerint a felsőoktatási intézmény részeként működő hallgatói önkormányzattal kapcsolatban, a közérdekű adatok megismeréséhez kapcsolódó adatigénylések teljesítésének rendjéről szóló 3/2015. számú rektori-kancellári utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 3.1. pontjának (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon személyek névsorát, aki a hallgatói önkormányzat elnökét annak távollétében vagy akadályoztatása esetén helyettesíteni jogosult. Ezzel együtt küldje meg a helyettesítésre vagy a helyettesítési jogkörre felhatalmazó dokumentumo(ka)t is.

Tájékoztatom, hogy az Utasítás 3.1. pontjának (1) bekezdésében megjelölt tájékoztatóban (semmelweis.hu/jogigfoig/kozerdeku-adatok-2/kozerdeku-adatok-igenylese) foglaltaknak megfelelően a közérdekű adatigénylést az ott megjelölt elektronikus elérhetőségen nyújtom be.

Tájékoztatom, hogy a közérdekű adatigénylésemet nem tagadhatja meg az arra való hivatkozással, hogy adatigénylésem a hallgatói önkormányzattal kapcsolatos és ezért hozzájuk forduljak, mivel az Utasítás 3.2. pontjának (1) bekezdése alapján a közérdekű adatigénylések koordinációját a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság végzi.

Tájékoztatom, hogy jelen közérdekű adatigénylésemet a hallgatói önkormányzatnak 2015. december 12-én benyújtottam (http://kimittud.atlatszo.hu/request/hok_... de válasz nem érkezett rá, így közérdekű adatigénylésemet közvetlenül az egyetemnek nyújtom be.

Közérdekű adatigénylésem teljesítése mellett kérem szíves tájékoztatásukat arra vonatkozólag, hogy a hallgatói önkormányzatnak benyújtott adatigénylésekről van-e tudomásuk, mivel az Utasítás 3.2. pontjának (2) bekezdésében foglaltak szerint amennyiben az egyetem bármely szervezeti egysége közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igény teljesítésére vonatkozó megkeresést kap, köteles azt haladéktalanul az elérhető leggyorsabb módon a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság részére továbbítani.

Kérem a hallgatói önkormányzat elnökét haladéktalanul az elérhető leggyorsabb módon tájékoztassa arról, hogy az Utasítás 5.2.1. pontjának (2) bekezdésében részletezettekért közvetlenül ő a felelős, valamint a (3) bekezdése szerint egy esetleges perben a perbe ő is bevonható, felelőssége megállapítható, valamint a 5.2.4. pontban megállapított jogkövetkezmények a hallatói önkormányzatot terhelhetik.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 22.

Üdvözlettel:

Nagy Zoltán nevében és megbízásából

Gál Szabolcs

Hivatkozása ide

Feladó: Gál Szabolcs hökellenőr

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Azt a 2016. december 22-én benyújtott adatigénylésemet, melyben a HÖK elnökének helyetteseiről érdeklődöm, visszavonom, mert az adatok nyilvános forrásból elérhetőek.
http://semmelweis.hu/ehok/dokumentumok/b...

Üdvözlettel: Gál Szabolcs

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gál Szabolcs hökellenőr:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei