HÖK-kifizetések DE

Tóth Mónika küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Debreceni Egyetem részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Debreceni Egyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Debreceni Egyetem munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Tóth Mónika

Tisztelt Debreceni Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010. szeptember 1-től jelen adatkérés teljesítéséig hallgatói önkormányzati tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel az egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek történt összes kifizetés alábbi adatait szerkeszthető Excel-táblázatban (összhangban az Infotv. 30. § (2) bekezdésével):
- a jogosult neve,
- a jogosult tisztsége,
- a jogosult által hallgatói önkormányzati tisztségviselőként eltöltött évek száma,
- a jogosult által hallgatott szakot oktató kar neve,
- a kiutalás indoka,
- a kiutalás jogcíme,
- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
- az átutalás napja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 6.

Üdvözlettel:
Tóth Mónika

Hivatkozása ide

Debreceni Egyetem


Attachment SKMBT Toth Monika.pdf
878K Download View as HTML


Tisztelt Tóth Mónika!

Mellékelten megküldjük a Debreceni Egyetem válaszát az Ön által kezdeményezett adatigénylésre.

Üdvözlettel:

Tőzsérné Gáll Ibolya
központvezető

Bognár István Ádám
EHÖK elnök

Hivatkozása ide

Feladó: Tóth Mónika

Az Önök iktatószáma: HKSZK/83-2/2016

Tisztelt Központvezető Asszony,
Tisztelt Elnök Úr!

Július 20-án kelt levelükre a következőket adjuk válaszul.

Az Önök által kiszabott költségtérítés összege álláspontunk szerint több okból is sérti a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogot. Ugyanezen adatok megismerése iránt adatigénylést nyújtottunk be számos magyar főiskolához és egyetemhez, melyek közül például a Szegedi Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Szent István Egyetem, a Budapesti Gazdasági Egyetem már kiadta nekünk az igényelt adatokat – mindegyik a tetemes összegű költségtérítés igénylése nélkül. Emellett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: a Hatóság) álláspontja szerint az Infotv. 29. § (6) bekezdésében meghatározott jogszabály megalkotásáig az Infotv. 29. § (4) bekezdése szerinti munkaerőforrás igénybevételéért nem lehet költségtérítést felszámolni. Továbbá meglátásunk szerint indokolásuk nem kellőképpen megalapozott a tekintetben, hogy az igényelt adatok kiadásához szükséges munkaerőráfordítás miért minősül aránytalannak. Végül, a közérdekű adatok megismerése iránti igény teljesítése nem tartozik ÁFA körbe, ennek értelmében tehát bruttó összeg nem állapítható meg költségtérítésként.

Önökön kívül csak a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) tartott igényt eddig költségtérítésre az igényelt adatok kiadásával kapcsolatban, melynek következtében bejelentéssel fordultunk a Hatósághoz, amely az ügyben kimondta (NAIH/2016/204/5/V., https://drive.google.com/file/d/0B-bRb8W..., hogy a BME megsértette közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogunkat többek közt azáltal, hogy felszámolt 297.000 Ft-ot munkaerő-ráfordításért, amikor erre a jelenlegi törvényi keretek között nem lett volna lehetősége, továbbá felszólította a BME-t az adatok tizenöt napon belüli kiadására. Mivel a BME ennek a felszólításnak nem tett eleget, pert indítottunk aziránt, hogy a bíróság kötelezze őket az igényelt adatok költségigény nélküli kiadására.

Kifogásoljuk az Önök által megállapított költségtérítést, mivel bár az Info tv. 29. § (6) bekezdés értelmében a meghatározott költségelemek megállapítható mértékét jogszabály határozza meg, a Hatóság álláspontja (NAIH/2016/204/5/V., 5.2.) alapján az Infotv. 29. § (6) bekezdésében meghatározott jogszabály megalkotásáig az Infotv. 29. § (4) bekezdése szerinti munkaerőforrás igénybevételéért nem lehet költségtérítést felszámolni.

Emellett az Infotv. 29. § (5) bekezdés értelmében a költségtérítés mértékének meghatározása során az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége akkor vehető figyelembe, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Nem tartjuk kellőképpen indokoltnak az Önök által megvilágítani kívánt összefüggést, mely szerint az adatkezelésre jogosult vezető beosztású dolgozók köre, részben az Önök belső szabályzatai alapján, igen szűk, ezért az adatigénylés teljesítése az intézmény alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Az Egyetem egy alapjoggal - a közérdekű információk megismeréséhez fűződő joggal - szemben nem hivatkozhat belső eljárási szabályzataira, amely nemcsak a jogforrási hierarchiában áll alacsonyabb szinten, mint az információszabadságot biztosító Alaptörvény és Infotv., de azt Önök bármikor meg is tudják változtatni. Felhívom a figyelmüket arra is, hogy az általunk megkeresett összesen húsz felsőoktatási intézmény közül egyedül Önök hivatkoztak arra, hogy csak magas beosztású tisztségviselők teljesíthetik az adatigénylést. Ezért kérjük, tekintsenek el költségigényüktől.

Végül kifogásoljuk a költségtérítést a tekintetben is, hogy bruttó összegként került megjelölésre, holott az Infotv. indokolása kifejti, hogy a közérdekű adatigénylés kapcsán fizetendő költségtérítés áfarendszerbeli megítélése kérdésében kialakult álláspont szerint a közérdekű adatnak például egy önkormányzat vagy más, közfeladatot ellátó szerv által az igénylő részére való rendelkezésre bocsátása nem tartozik az Áfa tv. 6. §-a szerinti gazdasági tevékenység körébe, hanem az Áfa tv. 7. §-a szerinti közhatalmi tevékenységnek minősül. Emellett a Hatóság is utalt már rá, hogy a közérdekű adatok megismerése iránti igény teljesítése nem tartozik ÁFA körbe (NAIH/2015/1410/4/V., http://naih.hu/files/Infoszab_jelentes_N.... A közfeladatot ellátó szervek a közérdekű adatigénylések teljesítésekor nem szolgáltatást nyújtanak, hanem az Alaptörvényben meghatározott alapvető jogból eredő kötelezettségeiket teljesítik. E szervek továbbá nem gazdasági tevékenységük körében, üzletszerűen értékesítik a másolatokat, hanem lehetőségük van a felmerült anyagköltségek megtérítését kérni az adatigénylőtől (NAIH/2015/4376/7/V., http://naih.hu/files/Infoszab_jelentes_N....

A fentiekre tekintettel, az átláthatóság és a békés együttműködés érdekében kérjük, a megállapított költségek mellőzése mellett tizenöt napon belül küldjék meg nekünk az igényelt adatokat. Egyéb esetben pert indítunk vagy az Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján bejelentéssel fordulunk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az adatok megismerése érdekében.

Budapest, 2016. 08. 09.

Bízva szíves együttműködésükben,
tisztelettel:

Tóth Mónika

Hivatkozása ide

Debreceni Egyetem


Attachment 160823 GSzaboDaniel Ismeteltvalasz adatigenylesre.pdf
1.5M Download View as HTML


Tisztelt Tóth Mónika!

Az Ön által 2016. augusztus 9-én megírt levelére a Debreceni Egyetem az alábbi levelet küldi válaszul.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Tóth Mónika

Az önök iktatószáma: HKSZ/83-3/2016.
Tárgy: közérdekű adatigénylés

Tisztelt Kabinetfőnök Úr,
Tisztelt Elnök Úr!

Ahogyan azt a Hallgatói Önkormányzatnak és az Egyetemnek 2016. Június 19-én küldött tájékoztató levélben is írtuk, egy nyilvános adatbázist készítünk a HÖK-kifizetésekről. Ennek az adatbázisnak az elkészítése és nyilvánosságra hozatala jogszerű. A HÖK-kifizetéseket az egyetem közpénzből finanszírozza, ezért az állampolgároknak joga van ahhoz, hogy nyomon kövessék a pénz útját. Az adatbázis elkészítése és nyilvánosságra hozatala összhangban áll az Infotv. 26. § (2) bekezdésében foglaltakkal, ami szerint “közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek.” Jelen esetben az adatbázis célja a közpénzek útjának nyomon követése, ami teljesíti a célhozkötöttség követelményét, hiszen az információszabadság intézménye ezt a célt szolgálja.

A költségigény felülvizsgálata érdekében keresetet nyújtottunk be a Debreceni Törvényszékre.

Tisztelettel:
Tóth Mónika

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Tóth Mónika:
Csak a(z) Debreceni Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

HÖK-kifizetések DE

A(z) Debreceni Egyetem részére G. Szabó Dániel által

HÖK-kifizetések DE

A(z) Debreceni Egyetem részére Borsi Rebeka Katalin által

HÖK elnöke

A(z) Debreceni Egyetem részére Keresztes Vilmos hökellenőr által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei