HÖK-kifizetések PTE

Borsi Rebeka Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pécsi Tudományegyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Borsi Rebeka Katalin

Tisztelt Pécsi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2010. szeptember 1-től jelen adatkérés teljesítéséig hallgatói
önkormányzati tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel az
egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek
történt összes kifizetés alábbi adatait szerkeszthető
Excel-táblázatban (összhangban az Infotv. 30. § (2) bekezdésével):
- a jogosult neve,
- a jogosult tisztsége,
- a jogosult által hallgatói önkormányzati tisztségviselőként
eltöltött évek száma,
- a jogosult által hallgatott szakot oktató kar neve,
- a kiutalás indoka,
- a kiutalás jogcíme,
- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
- az átutalás napja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 5.

Üdvözlettel:

Borsi Rebeka Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Főosztály
Pécsi Tudományegyetem

 

Tisztelt Borsi Rebeka Katalin!

 

A 2016. július 5. napján érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatom,
hogy az adatigénylés jelentős terjedelmére, a kért adatok nagy számára
tekintettel az Egyetem él az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2)
bekezdésében biztosított lehetőséggel, miszerint ha az adatigénylés
jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az (1)
bekezdésben meghatározott legfeljebb 15 napos határidő egy alkalommal 15
nappal meghosszabbítható.

 

Fentiekre tekintettel a kért adatokat legkésőbb 2016. augusztus 4. napjáig
küldjük meg.

 

Tisztelettel:

 

PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály

H-7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.

Telefon: +36 72/501-500/20100 Fax: +36 72/501-655

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Főosztály
Pécsi Tudományegyetem


Attachment EH K adatszolg ltat s 20160801.pdf
2.3M Download View as HTML


 

Tisztelt Borsi Rebeka Katalin!

 

A 2016. július 5. napján Közérdekű adatigénylés – HÖK kifizetések tárgyban
érkezett megkeresésére válaszolva mellékelten megküldjük a kért adatokat.

 

A táblázat a Pécsi Tudományegyetem hallgatói önkormányzati tisztségviselői
részére e tisztségükre, közéleti tevékenységükre tekintettel az Egyetemi
Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban EHÖK) és részönkormányzatai részéről
megítélt ösztöndíjak közérdekű adatait tartalmazza.

 

Tájékoztatom, hogy az EHÖK tisztségviselői tekintetében a hallgató által
hallgatott szakot oktató kar neve álláspontunk szerint az Infotv. 3. § 2.
pontja alapján személyes adatnak minősül, tekintettel arra, hogy ezen adat
nem áll összefüggésben az EHÖK tisztségviselője által végzett közfeladat
ellátásával.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy az adatigénylés részbeni megtagadása kapcsán az
Infotv. 31. §-ban meghatározott jogorvoslati lehetőséggel élhet.

 

Tisztelettel:

 

PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály

H-7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.

Telefon: +36 72/501-500/20100 Fax: +36 72/501-655

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Borsi Rebeka Katalin

Tisztelt PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály!

A 2016.08.04-én a KiMitTud adatigénylő rendszeren, HÖK-kifizetések tárgyban küldött táblázatuk nem felel meg maradéktalanul az általam benyújtott adatigénylésnek, így kérem az alábbi pontoknak megfelelően módosítsák az adatszolgálatásukat:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján kérem, az Önök által küldött táblázatot az adatigénylésemnek megfelelően, szerkeszthető Excel-táblázatban küldjék meg. Tekintve, hogy az Önök által küldött pdf egy szerkeszthető táblázat konvertált változatának tűnik, illetve más egyetemek korábban már Excelben küldték meg ugyanezen tárgyú táblázatukat (például:
BCE http://kimittud.atlatszo.hu/request/hok_..., OE http://kimittud.atlatszo.hu/request/hok_...,

SZE http://kimittud.atlatszo.hu/request/hok_...,

BGE http://kimittud.atlatszo.hu/request/hok_..., PPKE, SZTE), így ez valószínűleg az Önök intézményének sem okozhat aránytalan nehézséget.

Az Önök által küldött táblázatban csak a kari hallgatói önkormányzatok illetve az Egyetem Hallgatói Önkormányzat vezető tisztségviselőinek intézményi közéleti ösztöndíjait küldték meg. Kérem az adatigénylésemnek megfelelően a táblázatot egészítsék ki hallgatói önkormányzati tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel az egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok összes tisztségviselőjének történt összes kifizetésre.

Kértem az általam kért módosításokkal a táblázatot ismételten megküldeni szíveskedjen, ellenkező esetben bírósághoz fordulok, vagy a NAIH eljárását kezdeményezem.

Üdvözlettel:
Borsi Rebeka Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Főosztály
Pécsi Tudományegyetem


Attachment K Z LETI SZT ND JAK.xlsx
64K Download View as HTML


Tisztelt Borsi Rebeka Katalin!

Ön 2016. július 6. napján a KiMitTud adatigénylő rendszeren keresztül „HÖK kifizetések” tárgyában közérdekű adatigénylést nyújtott be.

2016. augusztus 4. napján a megkeresésre megküldtük a kért adatokat, ugyanakkor 2016. augusztus 7. napján Ön azt jelezte, hogy a küldött táblázat nem felel meg maradéktalanul a benyújtott adatigénylésnek, ezért kérte annak pontosítását akként, hogy az adatokat szerkeszthető Excel-táblázatban adjuk meg, illetve az egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok összes tisztségviselője részére történt összes kifizetést tüntessük fel.

Jelen adatszolgáltatásunk tartalmazza az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat tisztségviselőit és részükre e tisztségükre, közéleti tevékenységükre tekintettel teljesített valamennyi kifizetést.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a PTE SZMSZ 43. számú mellékletét képező, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya 38. § (3) bekezdése szerint részönkormányzat tisztségviselőjének a vezető tisztségviselők (elnök) illetve a hallgatói képviselők minősülnek.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a közérdekű adatigénylések teljesítésére vonatkozó szabályozás nem írja elő, hogy az adatokat szerkeszthető formában kell az adatigénylő rendelkezésére bocsátani, így az adatokat – azok integritásának megőrzése érdekében – Excel táblázatban, jelszóval védett formában küldjük meg.

Tisztelettel:

PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály
H-7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.
Telefon: +36 72/501-500/20100 Fax: +36 72/501-655

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Borsi Rebeka Katalin:
Csak a(z) Pécsi Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

HÖK-kifizetések PTE

A(z) Pécsi Tudományegyetem részére Tóth Mónika által

Gólyatábor adatai

A(z) Pécsi Tudományegyetem részére Károlyi Salomon által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei