Horvai Gabriella kirendelés, kompetencia és véleményével kapcsolatos közérdekű adatigénylés

Györei Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Zalaegerszegi Városi Bíróság részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Zalaegerszegi Városi Bíróság munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Zalaegerszegi Városi Bíróság munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Györei Zoltán

Delivered

Tisztelt Zalaegerszegi Városi Bíróság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2013. 09. 04. napjától számított, jelen keltezésig, 2018. 09. 04.-ig bezárólag a Zalaegerszegi Bíróság polgári és büntető ügyekben dr. Horvai Gabriella (igazolványszám: 271097, cím: 8900, Zalaegerszeg Vorhota u. 10/A) az Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatósághoz tartozó egészségügyi dolgozók működési nyilvántartását vezető Állami Egészségügyi Ellátó Központ hivatalos publikus adatbázisa https://kereso.enkk.hu/ szerint igazságügyi klinikai pszichológiai és klinikai gyermek szakpszichológusi szakvizsgával rendelkező szakértővel kapcsolatos közérdekű adatigénylést.

(polgári per)

1. hány alkalommal fordultak a szakértőhöz gyermek és felnőtt szakvélemény beszerzése végett polgári perben?

2016.évi. XXIX. 45. (4) A szakértő köteles a tudomására jutásától számított tíz napon belül - az igazságügyi szakértő öt napon belül - közölni a hatósággal, ha
b) a feltett kérdések megválaszolása egészben vagy részben nem tartozik azon szakismeretei körébe, amelyekben a szakértő a rá irányadó szabályok szerint jogosult eljárni,

a. ebből hány alkalommal közölte a szakértő, hogy nem rendelkezik, felnőtt szakvizsgával /szakismerettel, ezért nem vizsgált 18 év felettieket?

b. ebből hány alkalommal FOGADTA EL a bíróság 18 év feletti vizsgált személyek esetében polgári perben, bizonyítandó tény megállapításánál vagy megítélésénél a felnőtt szakvizsgával nem rendelkező szakértő szakvéleményét?

c. hány alakalommal UTASÍTOTTA EL az eljáró bíróság 18 év felettiek esetében a felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia szakvizsgával nem rendelkező szakértő szakvéleményt kompetencia hiánya miatt?

(büntető per) 18 év alattiak gyermek és ifjúsági korosztály esetében

2. büntetőügyben bizonyítandó tény megállapításánál vagy megítélésénél a bíróság hány alkalommal vizsgálta a szakértő véleményét, gyermek sértett vagy terhelt minősítésben?

31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 19/A. § (1) Büntetőeljárás során, ha a szakkérdés tizenkettedik életévét betöltött, de a tizennegyedik életévét be nem töltött fiatalkorú terhelt beszámítási és belátási képességének vizsgálata, a terhelt beszámítási képességét a 17. § szerint kell vizsgálni. A beszámítási képesség vizsgálatát követően - ha a terhelt beszámítható - a 17. § szerinti szakértő a belátási képességről is véleményt ad azzal, hogy a belátási képesség vizsgálatához a terhelt klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológiai vizsgálatát is el kell elvégezni.
(2) A terhelt (1) bekezdés szerinti beszámítási és belátási képességének vizsgálatához szakkonzultánsként gyermek- és ifjúsági pszichiátriai vagy ezzel egyenértékű szakvizsgával rendelkező és e képesítése tekintetében az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában szereplő személyt kell igénybe venni.

a. hány alkalommal vettek igénybe a kirendelt szakértő mellett szakkonzultánsként gyermek- és ifjúsági pszichiátriai vagy ezzel egyenértékű szakvizsgával rendelkező és e képesítése tekintetében az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában szereplő szakértőt, akkor ha a tizenkettedik életévét betöltött, de a tizennegyedik életévét be nem töltött fiatalkorú terhelt beszámítási és belátási képességének vizsgálatához a 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 19/A. § szerint?

b. ebből hány alkalommal FOGADTA EL a bíróság a tizenkettedik életévét betöltött, de a tizennegyedik életévét be nem töltött fiatalkorú terhelt esetében a szakértő véleményét úgy, hogy a terheltet NEM VIZSGÁLTA MEG szakkonzultánsként gyermek- és ifjúsági pszichiátriai vagy ezzel egyenértékű szakvizsgával rendelkező és e képesítése tekintetében az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában szereplő szakértő?

c. ebből hány alkalommal ÜTASÍTOTT EL a bíróság a tizenkettedik életévét betöltött, de a tizennegyedik életévét be nem töltött fiatalkorú terhelt esetében a szakértő véleményét, mert a terheltet NEM VIZSGÁLTA MEG szakkonzultánsként gyermek- és ifjúsági pszichiátriai vagy ezzel egyenértékű szakvizsgával rendelkező és e képesítése tekintetében az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában szereplő szakértő?

d. ebből hány fiatalkorút ítéltek el, került javítóintézetben vagy fiatalkorúak börtönébe úgy, hogy a szakértői vizsgálatnál NEM VETT RÉSZT a 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 19/A. § szerint szakkonzultáns, gyermek- és ifjúsági pszichiátriai vagy ezzel egyenértékű szakvizsgával rendelkező szakértő, hanem csak az igazságügyi klinikai pszichológiai és klinikai gyermek szakpszichológusi szakvizsgával rendelkező szakértő véleményét vették figyelembe?

(büntető per) 18 év felettiek esetében

3. bizonyítandó tény megállapításánál hány alkalommal vizsgálta a bíróság a szakértő véleményét felnőttek esetében?
2016.évi. XXIX. 45. (4) A szakértő köteles a tudomására jutásától számított tíz napon belül - az igazságügyi szakértő öt napon belül - közölni a hatósággal, ha
b) a feltett kérdések megválaszolása egészben vagy részben nem tartozik azon szakismeretei körébe, amelyekben a szakértő a rá irányadó szabályok szerint jogosult eljárni.

a. ebből hány alkalommal KÖZÖLTE A SZAKÉRTŐ, hogy NINCS FELNŐTT SZAKKÉPESÍTÉSE, ezért NEM VIZSGÁLHAT 18 év felettieket?

b. ebből hány alkalommal FOGATTA EL a bíróság 18 év feletti vizsgált személyek esetében büntetőügyben bizonyítandó tény megállapításánál vagy megítélésénél a szakértő szakvéleményét?

c. 18 év feletti vizsgált személyek esetében büntetőügyben ítélethozatalnál hány alkalommal UTASÍTOTTA EL a bíróság a szakértő véleményét arra hivatkozva, hogy NEM RENDELKEZIK felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia szakvizsgával, ezért a véleménye NEM VEHETŐ FIGYELEMBE?

d. ebből hány18 év feletti személyt ítéltek el, vagy került börtönébe a szakértő szakértői véleménye alapján úgy, hogy a szakértőt NEM RENDELHETTÉK VOLNA KI 18 év felettiek esetében, NEM ADHATOTT VOLNA SZAKVÉLEMÉNYT, mert NEM RENDELKEZIK FELNŐTT SZEMÉLYEK VIZSÁLATÁHOZ SZÜKSÉGES SZAKKÉPESÍTÉSSEL?

Kérem, hogy gyermek-felnőtt, polgári és büntetőt külön feltüntetve közérthetően szíveskedjenek megválaszolni a kérdéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 4.

Üdvözlettel:

Györei Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Bíróság Egerszeg
Zalaegerszegi Városi Bíróság


Attachment Tajekoztatas.pdf
163K Download View as HTML


>>> Györei Zoltán <[FOI #11573 email]> 2018.09.04.
10:11 >>>
Tisztelt Zalaegerszegi Városi Bíróság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2013. 09.
04. napjától számított, jelen keltezésig, 2018. 09. 04.-ig bezárólag a
Zalaegerszegi Bíróság polgári és büntető ügyekben dr. Horvai Gabriella
(igazolványszám: 271097, cím: 8900, Zalaegerszeg Vorhota u. 10/A) az
Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatósághoz tartozó egészségügyi
dolgozók működési nyilvántartását vezető Állami Egészségügyi Ellátó
Központ hivatalos publikus adatbázisa [1]https://kereso.enkk.hu/ szerint
igazságügyi klinikai pszichológiai és klinikai gyermek szakpszichológusi
szakvizsgával rendelkező szakértővel kapcsolatos közérdekű adatigénylést.

(polgári per)

1.    hány alkalommal fordultak a szakértőhöz gyermek és felnőtt
szakvélemény beszerzése végett polgári perben?

2016.évi. XXIX. 45. (4) A szakértő köteles a tudomására jutásától
számított tíz napon belül - az igazságügyi szakértő öt napon belül -
közölni a hatósággal, ha
b) a feltett kérdések megválaszolása egészben vagy részben nem tartozik
azon szakismeretei körébe, amelyekben a szakértő a rá irányadó szabályok
szerint jogosult eljárni,

a.    ebből hány alkalommal közölte a szakértő, hogy nem rendelkezik,
felnőtt szakvizsgával /szakismerettel, ezért nem vizsgált 18 év
felettieket?

b.    ebből hány alkalommal FOGADTA EL a bíróság 18 év feletti vizsgált
személyek esetében polgári perben, bizonyítandó tény megállapításánál vagy
megítélésénél a felnőtt szakvizsgával nem rendelkező szakértő
szakvéleményét?

c.    hány alakalommal UTASÍTOTTA EL az eljáró bíróság 18 év felettiek
esetében a felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia
szakvizsgával nem rendelkező szakértő szakvéleményt kompetencia hiánya
miatt?

(büntető per) 18 év alattiak gyermek és ifjúsági korosztály esetében

2.    büntetőügyben bizonyítandó tény megállapításánál vagy megítélésénél
a bíróság hány alkalommal vizsgálta a szakértő véleményét, gyermek sértett
vagy terhelt minősítésben?

31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 19/A. § (1) Büntetőeljárás során, ha a
szakkérdés tizenkettedik életévét betöltött, de a tizennegyedik életévét
be nem töltött fiatalkorú terhelt beszámítási és belátási képességének
vizsgálata, a terhelt beszámítási képességét a 17. § szerint kell
vizsgálni. A beszámítási képesség vizsgálatát követően - ha a terhelt
beszámítható - a 17. § szerinti szakértő a belátási képességről is
véleményt ad azzal, hogy a belátási képesség vizsgálatához a terhelt
klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológiai
vizsgálatát is el kell elvégezni.
(2) A terhelt (1) bekezdés szerinti beszámítási és belátási képességének
vizsgálatához szakkonzultánsként gyermek- és ifjúsági pszichiátriai vagy
ezzel egyenértékű szakvizsgával rendelkező és e képesítése tekintetében az
egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában szereplő személyt kell
igénybe venni.

a.    hány alkalommal vettek igénybe a kirendelt szakértő mellett
szakkonzultánsként gyermek- és ifjúsági pszichiátriai vagy ezzel
egyenértékű szakvizsgával rendelkező és e képesítése tekintetében az
egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában szereplő szakértőt, akkor
ha a tizenkettedik életévét betöltött, de a tizennegyedik életévét be nem
töltött fiatalkorú terhelt beszámítási és belátási képességének
vizsgálatához a 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 19/A. § szerint?

b.    ebből hány alkalommal FOGADTA EL a bíróság a tizenkettedik életévét
betöltött, de a tizennegyedik életévét be nem töltött fiatalkorú terhelt
esetében a szakértő véleményét úgy, hogy a terheltet NEM VIZSGÁLTA MEG
szakkonzultánsként gyermek- és ifjúsági pszichiátriai vagy ezzel
egyenértékű szakvizsgával rendelkező és e képesítése tekintetében az
egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában szereplő szakértő?

c.    ebből hány alkalommal ÜTASÍTOTT EL a bíróság a tizenkettedik
életévét betöltött, de a tizennegyedik életévét be nem töltött fiatalkorú
terhelt esetében a szakértő véleményét, mert a terheltet NEM VIZSGÁLTA MEG
szakkonzultánsként gyermek- és ifjúsági pszichiátriai vagy ezzel
egyenértékű szakvizsgával rendelkező és e képesítése tekintetében az
egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában szereplő szakértő?

d.    ebből hány fiatalkorút ítéltek el, került javítóintézetben vagy
fiatalkorúak börtönébe úgy, hogy a szakértői vizsgálatnál NEM VETT RÉSZT a
31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 19/A. § szerint szakkonzultáns, gyermek-
és ifjúsági pszichiátriai vagy ezzel egyenértékű szakvizsgával rendelkező
szakértő, hanem csak az igazságügyi klinikai pszichológiai és klinikai
gyermek szakpszichológusi szakvizsgával rendelkező szakértő véleményét
vették figyelembe?

(büntető per) 18 év felettiek esetében

3.    bizonyítandó tény megállapításánál hány alkalommal vizsgálta a
bíróság a szakértő véleményét felnőttek esetében?
2016.évi. XXIX. 45. (4) A szakértő köteles a tudomására jutásától
számított tíz napon belül - az igazságügyi szakértő öt napon belül -
közölni a hatósággal, ha
b) a feltett kérdések megválaszolása egészben vagy részben nem tartozik
azon szakismeretei körébe, amelyekben a szakértő a rá irányadó szabályok
szerint jogosult eljárni.

a.    ebbl hány alkalommal KÖZÖLTE A SZAKÉRTŐ, hogy NINCS FELNŐTT
SZAKKÉPESÍTÉSE, ezért NEM VIZSGÁLHAT 18 év felettieket?

b.    ebből hány alkalommal FOGATTA EL a bíróság 18 év feletti vizsgált
személyek esetében büntetőügyben bizonyítandó tény megállapításánál vagy
megítélésénél a szakértő szakvéleményét?

c.    18 év feletti vizsgált személyek esetében büntetőügyben
ítélethozatalnál hány alkalommal UTASÍTOTTA EL a bíróság a szakértő
véleményét arra hivatkozva, hogy NEM RENDELKEZIK felnőtt klinikai és
mentálhigiéniai szakpszichológia szakvizsgával, ezért a véleménye NEM
VEHETŐ FIGYELEMBE?

d.    ebből hány18 év feletti személyt ítéltek el, vagy került börtönébe a
szakértő szakértői véleménye alapján úgy, hogy a szakértőt NEM
RENDELHETTÉK VOLNA KI 18 év felettiek esetében, NEM ADHATOTT VOLNA
SZAKVÉLEMÉNYT, mert NEM RENDELKEZIK FELNŐTT SZEMÉLYEK VIZSÁLATÁHOZ
SZÜKSÉGES SZAKKÉPESÍTÉSSEL?

Kérem, hogy gyermek-felnőtt, polgári és büntetőt külön feltüntetve
közérthetően szíveskedjenek megválaszolni a kérdéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem krheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember  4.

Üdvözlettel:

Györei Zoltán

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #11573 email]

Ha a(z) Zalaegerszegi Városi Bíróság nem a(z) [Zalaegerszegi Városi Bíróság request email]
címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük,
írja ezt meg nekünk:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://kereso.enkk.hu/
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Györei Zoltán:
Csak a(z) Zalaegerszegi Városi Bíróság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei