Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Györei Zoltán, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Horvai Gabriella kirendelés, kompetencia és véleményével kapcsolatos közérdekű adatigénylés

Györei Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nagykanizsai Rendőrkapitányság részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Györei Zoltán to read a recent response and update the status.

Feladó: Györei Zoltán

Failed

Tisztelt Nagykanizsai Rendőrkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2013. 09. 04. napjától számított, jelen keltezésig 2018. 09. 04.-ig bezárólag a Nagykanizsai Rendőrkapitányság és a hozzá tartozó rendőrőrsök büntető ügyekben kirendelt dr. Horvai Gabriella (igazolványszám: 271097, cím: 8900, Zalaegerszeg Vorhota u. 10/A) az Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatósághoz tartozó egészségügyi dolgozók működési nyilvántartását vezető Állami Egészségügyi Ellátó Központ hivatalos publikus adatbázisa https://kereso.enkk.hu/ szerint igazságügyi klinikai pszichológiai és klinikai gyermek szakpszichológusi szakvizsgával rendelkező szakértővel kapcsolatos közérdekű adatigénylést.

(18 év alattiak gyermek és ifjúsági korosztály esetében)

1. nyomozás során hány alkalommal került (rendelte ki) a rendőrség élé a szakértő véleménye gyermekek esetében?

a. ebből hány alkalommal vizsgált a szakértő gyermek sértett vagy terhelt minősítésben?

31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 19/A. § (1) Büntetőeljárás során, ha a szakkérdés tizenkettedik életévét betöltött, de a tizennegyedik életévét be nem töltött fiatalkorú terhelt beszámítási és belátási képességének vizsgálata, a terhelt beszámítási képességét a 17. § szerint kell vizsgálni. A beszámítási képesség vizsgálatát követően - ha a terhelt beszámítható - a 17. § szerinti szakértő a belátási képességről is véleményt ad azzal, hogy a belátási képesség vizsgálatához a terhelt klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológiai vizsgálatát is el kell elvégezni.
(2) A terhelt (1) bekezdés szerinti beszámítási és belátási képességének vizsgálatához szakkonzultánsként gyermek- és ifjúsági pszichiátriai vagy ezzel egyenértékű szakvizsgával rendelkező és e képesítése tekintetében az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában szereplő személyt kell igénybe venni.

2. nyomozás során hány alkalommal vettek igénybe a kirendelt szakértő mellett szakkonzultánsként gyermek- és ifjúsági pszichiátriai vagy ezzel egyenértékű szakvizsgával rendelkező és e képesítése tekintetében az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában szereplő szakértőt, akkor ha a tizenkettedik életévét betöltött, de a tizennegyedik életévét be nem töltött fiatalkorú terhelt beszámítási és belátási képességének vizsgálatához a 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 19/A. § szerint?

a. ebből hány alkalommal FOGADTA EL a rendőrség a tizenkettedik életévét betöltött, de a tizennegyedik életévét be nem töltött fiatalkorú terhelt esetében a szakértő véleményét úgy, hogy a terheltet NEM VIZSGÁLTA MEG szakkonzultánsként gyermek- és ifjúsági pszichiátriai vagy ezzel egyenértékű szakvizsgával rendelkező és e képesítése tekintetében az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában szereplő szakértő?

b. ebből hány alkalommal ÜTASÍTOTT EL a rendőrség a tizenkettedik életévét betöltött, de a tizennegyedik életévét be nem töltött fiatalkorú terhelt esetében a szakértő véleményét, mert a terheltet NEM VIZSGÁLTA MEG szakkonzultánsként gyermek- és ifjúsági pszichiátriai vagy ezzel egyenértékű szakvizsgával rendelkező és e képesítése tekintetében az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában szereplő szakértő?

c. ebből hány fiatalkorút helyeztek vád alá, ítéltek el, került javítóintézetben vagy fiatalkorúak börtönébe úgy, hogy a szakértői vizsgálatnál NEM VETT RÉSZT a 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 19/A. § szerint szakkonzultáns, gyermek- és ifjúsági pszichiátriai vagy ezzel egyenértékű szakvizsgával rendelkező szakértő, hanem csak az igazságügyi klinikai pszichológiai és klinikai gyermek szakpszichológusi szakvizsgával rendelkező szakértő véleményét vették figyelembe a büntetőügyben bizonyítandó tény megállapításánál vagy megítélésénél?

(18 év felettiek esetében)

3. nyomozás során hány alkalommal került (vagy rendelték ki) a rendőrség élé a szakértő véleményét felnőttek esetében?
2016.évi. XXIX. 45. (4) A szakértő köteles a tudomására jutásától számított tíz napon belül - az igazságügyi szakértő öt napon belül - közölni a hatósággal, ha
b) a feltett kérdések megválaszolása egészben vagy részben nem tartozik azon szakismeretei körébe, amelyekben a szakértő a rá irányadó szabályok szerint jogosult eljárni.

a. ebből hány alkalommal KÖZÖLTE A SZAKÉRTŐ a nyomozó hatósággal öt napon belül, hogy NINCS FELNŐTT SZAKKÉPESÍTÉSE, ezért NEM VIZSGÁLHAT 18 év felettieket?

b. ebből hány alkalommal FOGADTA EL a rendőrség nyomozás során 18 év feletti vizsgált személyek esetében a szakértő szakvéleményét?

c. 18 év feletti vizsgált személyek esetében büntetőügyben hány alkalommal UTASÍTOTTA EL a rendőrség a szakértő véleményét arra hivatkozva, hogy NEM RENDELKEZIK „FELNŐTT” klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia szakvizsgával, ezért a véleménye nem vehető figyelemben?

d. ebből hány18 év feletti ellen emeltek vádat, ítéltek el, vagy került börtönébe a szakértő szakértői véleménye alapján úgy, hogy a szakértő NEM RENDELHETTÉK VOLNA KI 18 év felettiek esetében, NEM ADHATOTT VOLNA SZAKVÉLEMÉNYT, mert NEM RENDELKEZIK FELNŐTT SZEMÉLYEK VIZSÁLATÁHOZ SZÜKSÉGES SZAKKÉPESÍTÉSSEL?

4. A Magyar Büntető Törvénykönyv szerint melye §-ban ütközik, annak mely pontja szerint minősül

a. ha a kirendelt igazságügyi szakértő kirendelés követően 5 NAPON BELÜL NEM KÖZÖLI A KIRENDELŐ HATÓSÁGGAL, hogy 2016. évi XXIX. törvény 45. § (4) bekezdés b) pontja szerint a feltett kérdések megválaszolása EGÉSZBEN VAGY RÉSZBEN NEM TARTOZIK AZON SZAKISMERETEI KÖRÉBE (például felnőttek esetében), ezért a szakértőre vonatkozó irányadó szabályok szerint nem jogosult eljárni, DE SZAKÉRTŐ ELJÁR ÉS VÉLEMÉNYT IS ADOTT?

b. a feltett kérdések megválaszolása egészben vagy részben nem tartozik azon szakismeretei körébe, ezt figyelem kívül hagyva a szakértő elvégezte a vizsgálatot és a véleményt büntetőügyben bizonyítandó tény megállapításánál vagy megítélésénél fel is használták jogosulatlanul?

5. A Tisztelt Címzett a fenti közérdekű adatigénylés során észlelt vagy tudomására jutott hivatalból üldözendő bűncselekményről köteles-e hivatalból megtenni az szükséges intézkedéseket a büntetőeljárás megindítása érdekében?

Kérem, hogy gyermek-felnőtt külön feltüntetve szíveskedjenek megválaszolni a kérdéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 5.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Nagykanizsai Rendőrkapitányság


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s Horvai Gabriella kirendel s kompetencia s v lem ny vel kapcsolatos k z rdek adatig nyl s.txt
10K Download View as HTML


This is the mail system at host smtp.kimittud.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Nagykanizsai Rendőrkapitányság request email]>: host mail1.police.hu[171.19.10.5] said: 554
5.7.1 <[Nagykanizsai Rendőrkapitányság request email]>: Recipient address rejected: GWExtUser
is false nincs internetes levelezesi joga. (in reply to RCPT TO command)

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Györei Zoltán, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Györei Zoltán:
Csak a(z) Nagykanizsai Rendőrkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei