Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Lovász Csaba Máté, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

ICN Alkaloida Rt., Tiszavasvár

Lovász Csaba Máté küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Lovász Csaba Máté to read a recent response and update the status.

Feladó: Lovász Csaba Máté

Delivered

Tisztelt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Tapasztaltak-e valamilyen szennyezést a Tiszavasvári mellett lévő agyagbányában az utóbbi időben?
- Az utóbbi 5 évből származó mérési eredmények a talajvízzel és talajjal kapcsolatosan a területen
- Milyen kármentesítési munkálatok voltak az agyagbánya területén?
- Terveznek-e kármentesítést, vizsgálatot az agyagbánya területén lévő veszélyes anyagokkal kapcsolatosan?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 30.

Üdvözlettel:

Lovász Csaba Máté

Hivatkozása ide

Feladó: Szabolcs Titkárság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság


Attachment T j koztat s k z rdek adatig ny tt tel r l.pdf
313K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hozzászólt ()

Tisztelt Lovász Csaba Máté Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28.§ (1) bekezdése alapján a http://kimittud.atlatszo.hu weboldalon keresztül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (továbbiakban: Szabolcs-Szatmár-Bereg MKI) benyújtott közérdekűadat-megismerési igényét a Szabolcs-Szatmár-Bereg MKI megküldte a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (továbbiakban: igazgatóság) mint illetékes területi vízügyi és vízvédelmi hatósághoz, melyről Önt is értesítette.
Tájékoztatom, hogy az igazgatóság „Tiszavasvári területén lévő agyagbánya” vonatkozásában jelenleg nem folytat eljárást, az igazgatósághoz „agyagbányát” érintő szennyezésre irányuló bejelentés nem érkezett.
Amennyiben az adatigénylése az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. volt hulladéklerakójának (továbbiakban: Alkaloida volt hulladéklerakó) ügyére irányul, úgy tájékoztatom, hogy a 2009-ben elvégzett tényfeltárás alapján a Tiszavasvári volt Alkaloida hulladéklerakó vonatkozásában a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 1180/10/2014. számon módosított 660/03/2010. számú határozatban a tényfeltárási záródokumentáció elfogadásával egyidejűleg műszaki beavatkozás végzésére kötelezte az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t.
Ez a határozat elérhető az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren keresztül az alábbi linken http://web.okir.hu/hu/tart/index/58/Hato... .
Egyebekben tájékoztatom, hogy a fentebb hivatkozott, elfogadott tényfeltárási záródokumentáció felülvizsgálatára vonatkozó eljárás jelenleg folyamatban van a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (továbbiakban: Kormányhivatal), mint eljáró illetékes hatóságnál, abban az igazgatóság, mint szakhatóság vett részt. A szakhatósági állásfoglalás rendelkező részét és indokolását a Kormányhivatal határozata tartalmazza majd a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72.§ (1) bekezdésének db) és ed) pontjai alapján. Ennek megfelelően a szakhatósági állásfoglalás a döntés tervezetének részét képezi, és az önálló iratként a Ket. 69. § (1) bekezdésének a) pontja alapján nem nyilvános, így adatigényének ezen részét az Infotv. 30. § (3) bekezdésével összhangban elutasítom. Tájékoztatom, hogy igényének elutasításával kapcsolatos jogorvoslati joga keretében az Infotv. 31. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulhat, továbbá az Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet.
Mivel a KiMitTud adatigénylő portál felületén észleltem, hogy adatigényét az ügyben hatóságként eljárt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz is benyújtotta, így az igény kormányhivatalhoz történő áttételét mellőztem.

Debrecen, 2016. október 24.

Tisztelettel:

Kovács Ferenc
tű. dandártábornok, tanácsos
igazgató
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Link to this

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Lovász Csaba Máté, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Lovász Csaba Máté:
Csak a(z) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei