Időkép

Csárdi-Braunstein János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Felsőszölnök Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Csárdi-Braunstein János

Delivered

Tisztelt Felsőszölnök Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem másolatban küldjék meg, vagy a weboldalon tegyék elérhetővé az Időkép Zrt-vel kötött (és aláírt) szerződést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 15.

Üdvözlettel:

Csárdi-Braunstein János

Hivatkozása ide

Csárdi-Braunstein János hozzászólt ()

A szerződés elérhető a weboldalon: http://www.felsoszolnok.hu/?module=news&...

Link to this

Feladó: Alsószölnöki KÖH - Szukicsné Skaper Mónika
Felsőszölnök Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Eves koltsegvetesi beszamolo 423803 2017.xls
41K Download View as HTML

Attachment Eves koltsegvetesi beszamolo 423803 2018.xls
42K Download View as HTML


Tisztelt Csárdi-Braunstein János Úr!

 

A közérdekű adatigényléseire a következő válaszokat adom:

 

 1. Megkeresés hivatkozási száma: 13055-b920cfcc.

Az Időkép Üzleti Szolgáltatások Kft és Felsőszölnök Község Önkormányzata
között létrejött Együttműködési megállapodás elérési útvonala:
[1]www.felsoszolnok.hu / Közérdekű adatok / 3.3.3 Szerződések

 

 2. Megkeresés hivatkozási száma: 13056-9df5a22e

Felsőszölnök Község Önkormányzata tulajdonában és kezeléséven lévő
közutakra vonatkozó kataszteri kivonat elérési útvonala:
[2]www.felsoszolnok.hu / Közérdekű adatok / 2.11 Közzétételi listák

 

 3. Megkeresés hivatkozási száma: 13108-bca6f364

A közvilágítási lámpák javítása és karbantartása vonatkozásában
Felsőszölnök Község Önkormányzata  jelenleg érvényes, hatályos
szolgáltatási szerződéssel nem rendelkezik. A javítási, karbantartási
feladatok elvégzésére a polgármester alkalmi megbízást ad. Az elmúlt öt
évben ilyen vonatkozású szolgáltatási díj kifizetésére nem került sor.

 

 4. Megkeresés hivatkozási száma: 13109-7b648b5a

A 2017. és 2018. évi dologi kiadások részletezéséről (K311-K355) a Magyar
Államkincsár felé teljesített beszámoló erre vonatkozó tábláját
mellékelten küldöm.

 

 5. Megkeresés hivatkozási száma: 13110-f7ca64ae

A temető nyilvántartó rendszer létrehozására vonatkozó szerződés elérési
útvonala: [3]www.felsoszolnok.hu / Közérdekű adatok / 3.3.3 Szerződések. A
kiválasztás – képviselő-testületi felhatalmazás alapján – polgármesteri
hatáskörben történt. Három gazdasági társaságtól érkezett árajánlat: 1/
Virtuart Kft. br. 703.580,-Ft, 2/ Ixion 2000 Kft. br. 760.730,-Ft, 3/ TOSO
Reklámgrafika Kft. br. 749.300,-Ft.

A polgármester a legkedvezőbb ajánlatot adó gazdasági társaságtól
(Virtuart Kft.) rendelte meg a szolgáltatást.

 

 6. Megkeresés hivatkozási száma: 13110-f7ca64ae

Felsőszölnök Község Önkormányzata az 53/2018. képviselő-testületi
határozatával a temetőfenntartás és üzemeltetés vonatkozásában
felhatalmazta a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Ennek
keretében a következő intézkedések történtek: A temetőnyilvántartások
naprakész vezetése biztosított az informatikai rendszer létrehozásával. A
ravatalozó akadálymentesítése mobil feljárórámpa alkalmazásával
biztosított. Távozó magzat, csonkolt testrész, emberi szerv,
szervmaradvány eltemetésére külön sírhelytábla kijelölése megtörtént.
Egyéb vonatkozásban a hiányosságok pótlása folyamatban van.

 

 7. Megkeresés hivatkozási száma: 13111-3c38eb10

Felsőszölnök Község Önkormányzata 50/2017. képviselő-testületi
határozatában foglalt KG Procure Kft. megbízási szerződésének elérési
útvonala: [4]www.felsoszolnok.hu / Közérdekű adatok / 3.3.3 Szerződések

 

Üdvözlettel:

 

Szukicsné Skaper Mónika

jegyző

Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal

9983 Alsószölnök, Fő út 19.

Tel.: 94/534-006

E-mail: [email address]

 

References

Visible links
1. http://www.felsoszolnok.hu/
2. http://www.felsoszolnok.hu/
3. http://www.felsoszolnok.hu/
4. http://www.felsoszolnok.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csárdi-Braunstein János:
Csak a(z) Felsőszölnök Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei