Igazságügyi szakértői törvény- , jogszabály- és jogosultságok változásaival kapcsolatos tájékoztatás kérése

Horváth József Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Igazságügyi Minisztérium részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Horváth József Péter

Delivered

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium, kérem az alább feltett kérdéseimet kérem úgy válaszolják meg, hogy az közérthető és félreérthetetlen legyen annak aki olvassa,
és a válaszát a vonatkozó törvényi és jogszabályi elemekkel is támassza alá.

1.) Az igazságügyi szakértőkre vonatkozóan 2005.03.02-ig és azt megelőzően melyik törvények és jogszabályok voltak érvényben.?

2.) A szakértői adatbázisban található adatok mennyire napra készek és hivatalosak az azokban szereplő adatok .?

3.) Amennyiben az adatbázisban található valamelyik pszichológus szakértő a szakértői vizsgálat időpontjában nem rendelkezik közhitelesen igazolhatóan, a bejegyzett szakterületen belül a s feltett kérdésekre speciális szakismeretet igénylő igazolható ismeretekkel, végzettséggel és a törvény által előírt minimális (igazolásokkal alátámasztott) szakirányú szakmai gyakorlattal, úgy azon szakértő szakvéleménye részben vagy egészben, a kompetenciák részbeni vagy egészben hiánya miatt mennyire vehető figyelembe vagy zárható ki részben vagy egészben, azon eljárásban, amiben a szakértőt éppen azért vették igénybe mert az eljáró hatóságnak nincs meg a feltett kérdések megválaszolására irányulóan a kellő szakértelme.?

3.) Amelyik pszichológus szakértő a bejegyzett szakterületén nem folyamodik a kompetenciája kiterjesztéséért és/vagy nem igazolja maradéktalanul az újabb szaktudás megszerzését és kötelezően előírt szakirányú szakmai gyakorlatot, úgy az a bejegyzett szakterületén belül mely kompetencia kör(ök)ben járhat el.?

4.) Amennyiben a már korábban bejegyzett pszichológus szakértő, a mulasztása miatt nem került sor a bejegyzett szakterületén belül a speciális szakismeretek igénylő kompetenciákban a szakértői adatlapjának módosítása, egy szakértői vizsgálat időpontjában és azt követően sem kerül bejegyzésre akkor milyen következményekkel jár az a szakértőre nézve.? Milyen törvény- és/vagy szabálysértést követ el, illetve milyen büntetést von maga után a szakértő tekintetében annak mulasztása.?

5.) Az a pszichológus szakértő, aki nevezett dátumon 2005.03.02-án lett bejegyezve, az a tevékenységét milyen szakterület(ek)re kérelmezhette az akkori érvényben lévő törvény(ek) és jogszabály(ok) alapján.?

6.) A 2005.03.02-án bejegyzett pszichológus szakértő a bejegyzett szakterületen belül milyen kompetencia körökben járhatott el a bejegyzését követően.?

7.) A 2005.03.02-án bejegyzett pszichológus szakértő az azóta többször változott törvény(ek) és jogszabály(ok) miatt pusztán csak ezek változásai miatt, szerezhetett-e eljárási jogosultságot, amikben tanulmányai és szakirányú szakmai gyakorlata alapján, a bejegyzésekor nem volt jogosult.?

8.) Illetve a speciális kompetenciák tekintetében az azóta eltelt időben szakirányú ismeretanyag megszerzésében nem vett részt és/vagy nem igazolta maradéktalanul a szakterület kiterjesztése iránti kérelméhez az szakképesítés megszerzésétől a törvényben előírt szakirányú szakmai gyakorlati időt.?

9.) Így szerezhetett-e jogosultságot olyan kompetencia körben eljárni egy pszichológus szakértő ha nem rendelkezett közhitelesen igazolható módon a speciális ismeretanyaggal és gyakorlattal a szakértői vizsgálat időpontjában; így a nem igazolt kompetencia tekintetében az eljárásban feltett kérdésekben adhat-e választ?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. szeptember 25.

Bízva együttműködésükben,
Válaszukig maradok,
Tisztelettel, Köszönettel és Üdvözlettel:

Horváth József Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Horváth József Péter

Delivered

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az átlászó.hu KiMitTud rendszerében 2017. szeptember 25-én Igazságügyi szakértői törvény- , jogszabály- és jogosultságok változásaival kapcsolatos tájékoztatás kérése című tárgykörben leadott közérdekű adatigénylésemre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében azonnal, de legkésőbb 15 napon belül válaszolniuk kellett volna, ami egyszer 15 nappal
hosszabbítható lett volna amennyiben annak okát idejében jelezték volna és a válaszuknak a legkésőbbi időpontját abban megjelölik.
Kérem a késedelem okát jelezzék és/vagy az elmaradásukat minél hamarabb pótolják, válaszuk hiányának esetében bejelentéssel élhetek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a késedelemmel és/vagy a mulasztással kapcsolatban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. október 11.

Bízva együttműködésükben,
Válaszukig maradok,
Tisztelettel, Köszönettel és Üdvözlettel:

Horváth József Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat
Igazságügyi Minisztérium


Attachment image001.jpg
1K Download


  [1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\Munka\Iratminták\Új mappa\címer.jpg

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Tisztelt Horváth József Péter Úr!

Iktatószám: V/114/2/2017.

 

Tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv. ) 29. § (1) bekezdésében meghatározott válaszadási határidő a
közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igényekre
vonatkozik. Közérdekű adat az Infotv. 3. § 5. pontja szerint:

 

„5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy
kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának
ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem
eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret,
függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a
birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat”; a közérdekből
nyilvános adat fogalmát pedig az Infotv. 3. § 6. pontja az alábbiak
szerint határozza meg:

 

„6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó
minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét
vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.”

 

Az Ön megkeresése jogértelmezésre, jogi állásfoglalásra és az igazságügyi
szakértők tevékenységére vonatkozik és nem az Infotv.-ben meghatározott, a
tárca kezelésében lévő, a közérdekű, illetve a közérdekből nyilvános adat
fogalma alá eső, rögzített információra, ezért arra nem az Infotv.-ben
meghatározott határidőben, hanem az általános ügyintézési határidőben,
azaz harminc napon belül válaszolunk.

 

Köszönjük türelmét.

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Horváth József Péter

Delivered

Tisztelt Közadat!

Köszönöm, hogy jelezték adatigénylésemmel kapcsolatban ezen adatok megválaszolásának határidejét.

Üdvözlettel:

Horváth József Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Lángné dr. Süle Anett
Igazságügyi Minisztérium


Attachment image002.jpg
1K Download

Attachment V lasz Horv th J zsef P ter megkeres s re 20171025.pdf
168K Download View as HTML


Tisztelt Horváth József Péter úr!

 

Mellékelten küldöm megkeresésére adott válaszlevelünket!

 

 

Üdvözlettel:

Lángné dr. Süle Anett

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
F:\Munka\Iratminták\Új mappa\címer.jpg

Igazságügyi Minisztérium
főosztályvezető

Igazságügyi Felügyeleti Főosztály

H-1055 Budapest  Kossuth Lajos tér 4.

E-mail: [2][email address]

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horváth József Péter:
Csak a(z) Igazságügyi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei