Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Beke Miklós, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Igazságügyi szakértők

Beke Miklós küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Beke Miklós to read a recent response and update the status.

Feladó: Beke Miklós

Delivered

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Ki végzi a klinikai pszichológusok mentálhigiénés munkaalkalmassági ellenőrzését és mi ennek a protokollja?.

2. Kötelező-e évente a felülvizsgálat?

3. Van-e klinikai gyermekpszichológia szakterületen 5 éves szakmai gyakorlata Kardos Klára, dr. Német Rita, Tomasovszki László pszichológusoknak?

4. Miben különbözik a klinikai felnőtt pszichológia a klinikai gyermek pszichológiától, illetve van-e átfedés a kettő között?

5. Végezhet-e felnőtt szakos pszichológus gyermekvizsgálatot, illetve gyermek szakos pszichológus felnőtt vizsgálatot?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 16.

Üdvözlettel:

Beke Miklós

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: 3629-1/2019/PERFO

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve         

                       
                                                          

Beke Miklós                         

részére

[1][FOI #12144 email]

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Címzett!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról
tájékoztatom.

 

Közérdekű adatigénylés keretében az alábbi adatokat kérte megküldeni:

 

„1. Ki végzi a klinikai pszichológusok mentálhigiénés munkaalkalmassági
ellenőrzését és mi ennek a protokollja?.

 

2. Kötelező-e évente a felülvizsgálat?

 

3. Van-e klinikai gyermekpszichológia szakterületen 5 éves szakmai
gyakorlata Kardos Klára, dr. Német Rita, Tomasovszki László
pszichológusoknak?

 

4. Miben különbözik a klinikai felnőtt pszichológia a klinikai gyermek
pszichológiától, illetve van-e átfedés a kettő között?

 

5. Végezhet-e felnőtt szakos pszichológus gyermekvizsgálatot, illetve
gyermek szakos pszichológus felnőtt vizsgálatot?”

 

 

Tájékoztatom, hogy az adatigénylésének 1. pontjában, 2. pontjában, 4.
pontjában és 5. pontjában feltett kérdések nem az Infotv. 3. § 5. pontja
értelmében vett közérdekű adatra irányulnak. Továbbá tájékoztatom, hogy az
Emberi Erőforrások Minisztériuma az adatigénylésének 3. pontja
tekintetében a kért adatokkal nem rendelkezik, így nem tekinthető az
Infotv. 3. § 9. pontja értelmében vett adatkezelőnek.

 

 

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2019. január
31.                                                  

 

Üdvözlettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Beke Miklós, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Beke Miklós:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei