Információkérés elégedettség-mérésről és lakossági megkérdezésről

Varga Dóra küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Varga Dóra

Delivered

Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A 2016. december 7-én tartott közmeghallgatáson Ercsényi Tiborné alpolgármester asszony elmondta, hogy a 2014-es választásokat megelőzően 3 elégedettség-mérés történt a városban, valamint Rogán László polgármester úr és Ercsényi Tiborné alpolgármester asszony megközelítőleg 2000 háztartásba jutott el személyesen, melyre a választási programot, így az önkormányzat jelenlegi fejlesztési programját építették. Erre hivatkozva kérem, szíveskedjen elektronikusan megküldeni részemre a következőket:

1. A 3 elégedettség-mérésre vonatkozó adatokat, melyek tartalmazzák, hogy mikor, milyen mintavétellel, milyen formában történt a felmérés, valamint a felmérések eredményeit.

2. A közel 2000 háztartás megkérdezésének adatait: mi alapján választották ki a hivatkozott háztartásokat, a megkérdezések milyen formában zajlottak, és hogyan dokumentálták ezeket, valamint a megkérdezések eredményeit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 8.

Üdvözlettel:

Varga Dóra

Hivatkozása ide

Feladó: Villám Zsuzsanna
Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.jpg
5K Download


VARGA DÓRA részére

 

Tisztelt Varga Dóra!

 

A Budakalászi Polgármesteri Hivatalba 2017. január 8-án elektronikusan
küldött levelére –adatigénylésére – válaszolva, Alpolgármester Asszony
megbízásából  az alábbiakról tájékoztatom:

 

1.       A 2014. évi önkormányzati választásokat megelőző lakossági
elégedettség mérésre vonatkozó dokumentumok (I., II.) a település
honlapján
[1]http://www.budakalasz.hu/onkormanyzat/pa...
menüpontban elérhetőek, letölthetőek.

 

2.       Rogán László Polgármester Úr és Ercsényi Tiborné Alpolgármester
Asszony az önkormányzati választásokat megelőzően közel 2000 háztartásba
személyesen ment el, látogatta meg és kérdezte meg a lakosokat,
beszélgettek velük, az őket és a települést érintő elképzelésekről,
igényekről, célokról. A választási kampány során az a szokás, hogy a
jelöltek minden előzetes információ, tájékoztatás nélkül mennek és
becsengetnek a házakba, ingatlanokba, hogy beszélgessenek a városban
élőkkel. A személyes beszélgetéseket nem előzte meg írásbeli felmérés,
ahol otthon voltak, velük beszélgettek. Ennek megfelelően a 2000 háztartás
egy becsült adat, nyilvántartás erre vonatkozóan nem készült.  Mivel ezek
magán jellegű beszélgetések voltak, így ezekről sem írásbeli feljegyzés,
sem hang-, videofelvétel nem készült. Nincs erre vonatkozó kötelezettség.

A városvezetésnek nagyon fontos a lakosokkal való személyes
kapcsolattartás, ezért is sikerült kb. a háztartások felébe eljutniuk.

A velük folytatott beszélgetések eredményeként készült - a városvezetés
céljait, tervezett és megvalósult programjait összefoglaló - két színes
kiadvány, amelyek megjelenését saját erőből, forrásból biztosították.

 

Kérem a tájékoztató szíves tudomásul vételét.

 

Üdvözlettel:

[2]cid:image003.jpg@01D1D08E.2B4A0620  

 

Villám Zsuzsanna

köznevelési, közművelődési és
sport referens

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Tel.: +36 26 340 266, Mobil:  +36
70 333 6041
[3] E-mail:
[email address]

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.budakalasz.hu/onkormanyzat/pa...
3. mailto: E-mail:%[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Varga Dóra:
Csak a(z) Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei