Infotv. - adatkezelés jogcíme

Peter Fisher küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Igazságügyi Minisztérium részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Peter Fisher

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A NAIH honlapján szereplő információk szerint a Hivatal több alkalommal jelezte az IM számára az Infotv. módosításának szükségességét az európai szabályozásnak történő megfelelés érdekében, főként az adatkezelés jogcímeinek pontosítása tekintetében. A honlapon szereplő dokumentum szerint a NAIH elnöke az igazságügyi miniszerhez címzett, és 2014. október 21-én kézbesített levelében konkrét javaslatokat fogalmazott meg a 95/46/EK számú adatvédelmi irányelv 7. cikk f) ponjának - amelynek az EU Bíróság döntése alapján közvetlen hatálya van - történő megfelelés érdekében.

1. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon érveket felsorakoztató dokumentumokat, amelyek alapján ezen javaslatok nem kerültek be a törvényjavaslatba, továbbá azokat, amelyek alapján a NAIH elnöke 2015. június 4-én, dr. Salgó Péter helyettes államtitkár úr számára küldött levelében már úgy nyilatkozott, miszerint "tudomásul veszi", hogy az Infotv. V. fejezetét (jogcímek) érintő módosítás "jelenleg nem időszerű".

2. Megfelel-e a valóságnak az, hogy az Önök előterjesztése alapján a NAIH állományi létszáma az Infotv. jelenlegi módosításával összefüggésben 10 fővel (1 főosztályvezető, 1 osztályvezető és 8 kiemelt munkatárs) bővülhet?

3. Mikorra tervezik az Infotv. megfeleltetését az EU irányelvnek?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok megküldésével összefüggésben költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, és dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, valamint a költséget.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. július 16.

Üdvözlettel:

Peter Fisher

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat
Igazságügyi Minisztérium


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment Adatkezel s jogc me.pdf
94K Download View as HTML


 

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\Munka\Iratminták\Új
mappa\címer.jpg

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

 

 

Tárgy: Közérdekűadat-igénylés – adatkezelés jogcíme

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az Igazságügyi Minisztériumhoz 2015. július 16-án érkezett
adatigénylésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Peter Fisher

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Nagyon köszönöm az adatkezelési jogcímekkel összefüggésben megküldött válaszlevelüket!

Az első két pontra adott válaszukat elfogadom, de a 3. pontban szereplő érveikkel nem tudok azonosulni. A 95/46/EK irányelv 7. cikke rögzíti azokat a jogalapokat, melyek alapján a személyes adatok kezelése megengedett. Válaszukban foglaltak szerint az Infotv. az irányelv 7. cikk a)-e) pontjaiban foglaltakat átültette a magyar jogba. Az Infotv. azonban az irányelv b), valamint d) pontját egyáltalán nem, az f) pontot pedig további korlátozásokkal tartalmazza.

Az irányelvben meghatározott egyik jogalap, a 7. cikk f) szerinti méltányossági alapú adatkezelés, amely „az adatkezelés az adatkezelő, vagy az adatokat megkapó harmadik fél, vagy felek jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezeknél az érdekeknél magasabb rendűek az érintettnek az irányelv 1. cikk (1) bekezdése értelmében védelmet élvező érdekei az alapvető jogok és szabadságok tekintetében.”

Az EU Bírósága előzetes döntéshozatala során 2011. november 24-én a C-468/10. és C-469/10. sz. egyesített ügyekben hozott döntésében értelmezte a jogos érdeken alapuló adatkezelés feltételeit, amelyen alapuló irányelvi rendelkezés közvetlen hatályát is kimondta.

A döntés szerint az irányelv 7. cikke kimerítő és korlátozó jellegű felsorolását írja elő azon eseteknek, amelyekben a személyes adatok kezelése jogszerűnek minősíthető. A Bíróság kimondta, hogy az irányelv 5. cikke alapján a tagállamok nem vezethetnek be a személyes adatok kezelésének megengedhetőségére vonatkozó, a 95/46 irányelv 5. cikkében előírtaktól eltérő elveket, és további követelmények által nem módosíthatják a hivatkozott 7. cikkben előírt hat elv akár egyikének hatályát sem.

Az irányelv 7. cikkének f) pontja két együttes feltételt ír elő ahhoz, hogy az adatok kezelése jogszerű legyen. Egyfelől azt, hogy a személyes adatok kezelése az adatkezelő, vagy az adatokat megkapó harmadik fél vagy felek jogos érdekének érvényesítéséhez legyen szükséges, másfelől pedig azt, hogy ezeknél ne legyenek magasabb rendűek az érintett személy alapvető jogai és szabadságai. A Bíróság kimondta, hogy a személyes adatok kezelését illetően az irányelv 7. cikkének f) pontjával ellentétes bármely olyan nemzeti szabályozás, amely az érintett személy hozzájárulásának hiányában a fenti pontban említett két együttes feltételen túl további követelményeket is előír.

Amint azt előző adatkérésemben jeleztem, a NAIH elnöke az igazságügyi miniszterhez címzett, és 2014. október 21-én kézbesített levelében felvetette ezeket a problémákat és konkrét szövegszerű javaslatokat fogalmazott meg a 95/46/EK számú adatvédelmi irányelvnek történő megfelelés érdekében.

A magyar bíróságokat ugyan - a közvetlen hatály miatt - köti az EU Bíróság döntése, mindazonáltal nem elegáns, hogy az Infotv. nem felel meg a 95/46/EK irányelvnek.

A fentiek alapján vélhetően jogosan merül fel a kérdés, hogy

- mikorra várható az Infotv. megfeleltetése a 95/46/EK irányelvnek?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a válaszukat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kéréssel összefüggésben költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, és dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, valamint a költséget.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm!

Kelt: 2015. augusztus 01.

Üdvözlettel:

Peter Fisher

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Peter Fisher:
Csak a(z) Igazságügyi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei