Járatmódosítás

toma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: toma

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A menetét, a kérelmezéstől, egyeztetésen át az elbírálásig, lehetőleg minél részletesebben ismertetve, esetleg folyamatábrával mellékelve, hogy hogyan lehet közösségi (avagy tömegközlekedési) járatmódosítást kieszközölnie-kijárnia egy polgárnak. Külön megköszönném, ha ezt online is lehetne kérelmezni, akkor ennek ismertetését külön kiemelten is kérném.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 4.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0008983/2016

Ügyintéző: Sándor Judit 

Szerb Tamás

[1][FOI #6303 email]

 

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

 

Tisztelt Szerb Tamás!  

 

 

Társaságunkhoz 2016. március 4-én érkezett elektronikus levelével
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Üzletszabályzatunk ([2]http://www.bkk.hu/apps/docs/kozerdeku/20...
VIII-as pontja szerint:

 

„A BKK-hoz az utasok benyújthatják a BKK által nyújtott szolgáltatásokkal
(vagyis a hálózat rendelkezésre-bocsátási szerződéssel) kapcsolatos
panaszaikat, észrevételeiket, valamint a személyszállítási szolgáltatási
szerződéssel kapcsolatos panaszaikat, észrevételeiket egyaránt. Mindkét
esetben a panaszra, bejelentésre a választ a BKK fogja megküldeni, de a
személyszállítási szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos utas-panaszokat a
BKK az illetékes Szolgáltatóhoz továbbítja vizsgálat lefolytatása, és
szakmai állásfoglalás megadása céljából. (…)

 

A BKK a közreműködésével nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő utasoktól,
ügyfeleitől érkező, a szolgáltatásokkal kapcsolatos észrevételeket
egyszerűen, átláthatóan, megkülönböztetéstől, diszkriminációtól mentes
módon kezeli.

 

Az ügyfelektől származó észrevételek (panasz, javaslat, dicséret,
információkérés) az alább felsorolt helyeken tehetők (az elérhetőségek az
Üzletszabályzat IV.1. és IV.3. pontjai tartalmazzák): 

 Személyesen:

- a BKK központi Ügyfélszolgálatán

Telefonon:

- az Ügyfélszolgálat telefonszámain.

Írásban:

- levélben: az Ügyfélszolgálat címére

- telefaxon: az Ügyfélszolgálat faxszámára

- elektronikus úton (e-mail): az Ügyfélszolgálat e-mail címére,

- a BKK honlapján üzemelő webmail felületen,

- Vásárlók Könyvébe történő bejegyzéssel (vásárlók könyve található a BKK
hivatalos pénztáraiban, a forgalmi ügyeleteken, a központi
Ügyfélszolgálaton).”

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a BKK Zrt. célja, hogy a lehető legmagasabb
szintű szolgáltatásokat nyújtsa a fővárosban közlekedőknek. Társaságunk
számára kiemelt jelentőséggel bír, hogy a tömegközlekedési változások
élvezzék az érintett utazó- és lakóközönség támogatását is; fontos, hogy
az érintettek megismerjék a tervezett elképzeléseket és a
véleménynyilvánításhoz szükséges csatorna rendelkezésre álljon. Annak
ellenére, hogy egy ilyen komplex rendszerben nem lehet megfelelni minden
igénynek, a BKK Zrt. a teljes közlekedési hálózatot figyelembe véve
törekszik a legjobb, az érintett többség érdekeit szolgáló megoldás
kialakítására.

A Fővárosi Közgyűlés Budapest közlekedésszervezési feladatainak
ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) rendelete szerint” 2012. május
1-jétől a BKK Zrt. szervezi meg a fővárosi tömegközlekedést, alakítja a
teljes fővárosi tömegközlekedési hálózatot, készíti a menetrendet,
szervezi a forgalmat, s ebbe a körbe tartozik a járatok útvonalának
meghatározása is.

A kijelölő rendelet 9. §-a szerint a BKK Zrt. feladata a döntési jogkör
gyakorlása során az érintettek előzetes tájékoztatása és véleményük
kikérése végleges hálózatmódosulás, vagy az adott járat kapacitását
lényegesen befolyásoló menetrendi változás esetén. A BKK Zrt. ezért a
módosításra vonatkozó javaslatát 60 nappal a tervezett bevezetés előtt
elkészíti és közzéteszi honlapján legalább 14 napig tartó véleményezés
céljából.

A véleményezési időszakot követően a döntésről a változás konkrét
időpontját megelőzően legalább 30 nappal tájékoztatást adunk. A
véleményezési eljárást elhagyni vagy a határidőket csökkenteni csak akkor
lehet, ha azt rendkívüli helyzet, ideiglenes forgalmi változás vagy előre
nem tervezhető esemény indokolja.

Ezzel kapcsolatban további információkat, valamint a Lezárt Társadalmi
egyeztetéseket honlapunkon a
[3]http://www.bkk.hu/tomegkozlekedes/tarsad... link alatt
találja.

 

Bízunk abban, hogy válaszunkkal segítségére lehettünk.

 

Budapest, 2016. április 1.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6303 email]
2. http://www.bkk.hu/apps/docs/kozerdeku/20...
3. http://www.bkk.hu/tomegkozlekedes/tarsad...

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Futár a Keletin

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

Rákosrendező

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

Futár a Keletin

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

Elnyelt pénz

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

shop.bkk.hu

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei