Jegyző, aljegyző részére történt kifizetések

Pál Antal küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Pál Antal

Delivered

Tisztelt Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat:

A 2015, 2016, 2017, 2018. években Velence város jegyzője részére mikor, milyen jogcímen, milyen összegű kifizetéseket teljesített Velence Város Önkormányzata és Velence Város Polgármesteri Hivatala? (Mindenféle jogcímet küldjenek meg részemre, így különösen illetmény, illetménykiegészítés, adóérdekeltségi kiegészítés, jutalom, prémium, céljuttatás, megbízási szerződés, vállalkozási szerződés, cafetéria, napidíj, szabadságmegváltás, helyettesítési díj stb.)

A 2015, 2016, 2017, 2018. években Velence város aljegyzője részére mikor, milyen jogcímen, milyen összegű kifizetéseket teljesített Velence Város Önkormányzata és Velence Város Polgármesteri Hivatala? (Mindenféle jogcímet küldjenek meg részemre, így különösen illetmény, illetménykiegészítés, adóérdekeltségi kiegészítés, jutalom, prémium, céljuttatás, megbízási szerződés, vállalkozási szerződés, cafetéria, napidíj, szabadságmegváltás, helyettesítési díj stb.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 17.

Üdvözlettel:

Pál Antal

Hivatkozása ide

Feladó: Pál Antal

Delivered

Tisztelt Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján adatigénylést terjesztem elő 2019. január 17-én. A jogszabály által nyitva álló határidő letelt, válasz nem érkezett.

Kérem az ügyben haladéktalanul tájékoztatásukat.

Amennyiben a kért adatokat nem kapom meg, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál eljárást kezdeményezek.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 4.

Üdvözlettel:

Pál Antal

Hivatkozása ide

Feladó: Pál Antal

Delivered

Tisztelt Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján adatigénylést terjesztem elő a jegyző és aljegyző részére nyújtott juttatásokról.

Az adatokat a mai napig nem kaptam meg.

Kérem, hogy azonnal küldjék meg a kért nyilvános adatokat.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 19.

Üdvözlettel:

Pál Antal

Hivatkozása ide

Feladó: szelei.andrea@velence.hu
Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Adatig nyl s Jegyz s aljegyz.pdf
324K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!

 

Hivatkozással a [1][FOI #12172 email] e-mail címről
2019. január 17.  napján érkezett közérdekű adat megismerésére irányuló
kérésére,

mellékelten megküldöm a választ.

 

Tisztelettel:

 

Szelei Andrea

aljegyző

 

Az üzenet készen áll arra, hogy elküldje, benne a következő fájllal vagy
hivatkozással:

 

Adatigénylés-Jegyző és aljegyző.pdf

References

Visible links
1. mailto:[FOI #12172 email]

Hivatkozása ide

Feladó: Pál Antal

Delivered

Tisztelt Aljegyző Asszony!

Jelentős késéssel nyújtott tájékoztatását köszönöm.

Szeretném ugyanakkor felhívni a figyelmét, hogy a megkeresésemben megjelölt adatok közül kizárólag az illetményre vonatkozó adatokat kaptam meg, megtagadta az egyéb kifizetések (jutalom, prémium, megbízási szerződés, vállalkozási szerződés, távolléti díj, napidíj stb.) kifizetésére vonatkozó adatok megadását.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a 2011. évi CXCIX. törvény 179. §-a valóban az illetményt nevesíti, ugyanakkor az Infotv. alapján minden más, a munkavégzéssel összefüggésben keletekezett kifizetés nyilvános adatnak minősül, ezért 15 napon belül ki kell adnia.

FELHÁBORÍTÓNAK TARTOM CINIKUS VISELKEDÉSÉT, AMELLYEL MEGGÁTOLJA NYILVÁNOS ADATOK KIADÁSÁT.

Felhívom figyelmét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-3259-2/2012/V. számú állásfoglalásában rámutatott: "Az
Infotv. 26. § (2) bekezdése speciális törvényi rendelkezés a jogállási törvényekhez képest, így azon fordulata alapján, amely szerint a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy közfeladatának ellátásával összefüggő egyéb személyes adata közérdekből nyilvános jogalapot teremt a kormánytisztviselők illetményén túl a jutalom, a végkielégítés összege, annak kifizetésének jogcíme, ideje, a kiutalásról döntő személy vagy testület megnevezése."

Hasonló álláspontot találunk a NAIH-4931-2/2012/V. számú állásfoglalásban is: "Álláspontom szerint az illetményre vonatkozó
adatok körét – figyelemmel a Kttv. 13. §-ában szereplő, az egyenlő bánásmód követelményét és érvényesülését előíró szabályokra is – tágan kell értelmezni, abba beletartoznak a közszolgálati jogviszonyra tekintettel, illetve azzal összefüggésben szerzett egyéb járandóságok, juttatások is. Ezen adatok nyilvánossága segítheti – egyebek mellett –
az illetményre és egyéb pénzbeli, természetbeli juttatásokra vonatkozó egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését is."

Remélem, a NAIH állásfoglalása meggyőző Önök részére is...

Ez alapján a kért adatokat - utalási időponttal együtt - szíveskedjenek haladéktalanul kiadni.

Egyúttal megkeresem panaszommal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is.

Üdvözlettel:

Pál Antal

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pál Antal:
Csak a(z) Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei