Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Pataki Márton, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Kapott támogatások, elszámolt bevételek és ráfordítások

Pataki Márton küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest 2024 Nonprofit Zrt. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Pataki Márton to read recent responses and update the status.

Feladó: Pataki Márton

Delivered

Tisztelt Budapest 2024 Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek megküldeni részemre, hogy a Budapest 2024 Zrt.

1. az alapításától a mai napig az alapítók és a központi költségvetés kivételével mely jogi vagy természetes személyektől milyen mértékű támogatást kapott;

2. az alapításától 2017. április 30-ig a könyvelés alapján összesen mennyi bevételt számolt el;

3. az alapításától 2017. április 30-ig a könyvelés alapján összesen mennyi ráfordítást számolt el.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjenek részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltsék fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztassanak arról, amennyiben költségtérítést állapítanak meg. Ebben az esetben kérem, hogy szíveskedjenek a tájékoztatásban az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját feltüntetni.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekintik megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldjék meg számomra.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 26.

Üdvözlettel:

Pataki Márton

Hivatkozása ide

Feladó: Info
Budapest 2024 Nonprofit Zrt.

Pataki Márton

[1][email address]

 

 

Tisztelt Pataki Úr!

 

A Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Társaság („Társaság”) részére
2017. május 26-án megküldött adatigénylésével kapcsolatban, törvényes
határidőn belül az alábbi választ adjuk.

 

 1. Adatigénylés: „a Budapest 2024 Zrt. az alapításától a mai napig az
alapítók és a központi költségvetés kivételével mely jogi vagy
természetes személyektől milyen mértékű támogatást kapott”

 

A Társaság alapítása óta - a központi költségvetésből származón túl -
támogatást csak a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 22/D. §‑a alapján kapott.

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény („Art.”) 53. § (1a)
bekezdésében írtak kimondják, hogy a támogatást nyújtó adózó megnevezése,
a juttatott támogatás mértéke és egyéb a támogatást nyújtó adózóval
kapcsolatos az Art. (1a) bekezdésében meghatározott adatok adótitoknak
minősülnek, ezért Társaságunknak nem áll módjában a Társaság számára
támogatást nyújtó adózókra vonatkozó adatokat közölni.

 

 2. Adatigénylés: „a Budapest 2024 Zrt. az alapításától 2017. április
30-ig a könyvelés alapján összesen mennyi bevételt számolt el”

 

Tájékoztatjuk, hogy Társaság 2016-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolója
és a hozzá tartozó kiegészítő melléklet - mely tartalmazza a Társaság
2016-os bevételeit, illetve ráfordításait - az Igazságügyi Minisztérium
honlapján ([2]http://e-beszamolo.im.gov.hu) nyilvánosan hozzáférhető.

 

Társaságunknál 2017. április 30-i fordulónappal beszámoló nem készült,
azonban tekintettel arra, hogy jelenleg a Társaság végelszámolásának
előkészítése zajlik, előreláthatólag 2017. augusztus 31-i fordulónappal
készül majd el a Társaság tevékenységét lezáró beszámoló, mely tartalmazni
fogja a 2017 január 1. és 2017 augusztus 31. napja közötti összes bevételt
és ráfordítást is. A Társaság tevékenységét lezáró beszámoló az
Igazságügyi Minisztérium honlapján szintén nyilvánosan hozzáférhető lesz.

 

 3. Adatigénylés: „a Budapest 2024 Zrt. az alapításától 2017. április
30-ig a könyvelés alapján összesen mennyi ráfordítást számolt el.”

 

Lásd a 2. számú adatigénylésre vonatkozó válaszunkat.

 

Szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy amennyiben az Ön megítélése szerint a
válaszunk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, akkor a Fővárosi
Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat
jogorvoslatért. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő
eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó
határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani Társaság
ellen.

 

Kelt: Budapest, 2017. június 9.

 

Tisztelettel:

 

Budapest 2024 Zrt.

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Info
Budapest 2024 Nonprofit Zrt.

Pataki Márton

[1][email address]

 

 

Tisztelt Pataki Úr!

 

A Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Társaság („Társaság”) részére
2017. május 26-án megküldött adatigénylésével kapcsolatban, törvényes
határidőn belül az alábbi választ adjuk.

 

 1. Adatigénylés: „a Budapest 2024 Zrt. az alapításától a mai napig az
alapítók és a központi költségvetés kivételével mely jogi vagy
természetes személyektől milyen mértékű támogatást kapott”

 

A Társaság alapítása óta - a központi költségvetésből származón túl -
támogatást csak a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 22/D. §‑a alapján kapott.

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény („Art.”) 53. § (1a)
bekezdésében írtak kimondják, hogy a támogatást nyújtó adózó megnevezése,
a juttatott támogatás mértéke és egyéb a támogatást nyújtó adózóval
kapcsolatos az Art. (1a) bekezdésében meghatározott adatok adótitoknak
minősülnek, ezért Társaságunknak nem áll módjában a Társaság számára
támogatást nyújtó adózókra vonatkozó adatokat közölni.

 

 2. Adatigénylés: „a Budapest 2024 Zrt. az alapításától 2017. április
30-ig a könyvelés alapján összesen mennyi bevételt számolt el”

 

Tájékoztatjuk, hogy Társaság 2016-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolója
és a hozzá tartozó kiegészítő melléklet - mely tartalmazza a Társaság
2016-os bevételeit, illetve ráfordításait - az Igazságügyi Minisztérium
honlapján ([2]http://e-beszamolo.im.gov.hu) nyilvánosan hozzáférhető.

 

Társaságunknál 2017. április 30-i fordulónappal beszámoló nem készült,
azonban tekintettel arra, hogy jelenleg a Társaság végelszámolásának
előkészítése zajlik, előreláthatólag 2017. augusztus 31-i fordulónappal
készül majd el a Társaság tevékenységét lezáró beszámoló, mely tartalmazni
fogja a 2017 január 1. és 2017 augusztus 31. napja közötti összes bevételt
és ráfordítást is. A Társaság tevékenységét lezáró beszámoló az
Igazságügyi Minisztérium honlapján szintén nyilvánosan hozzáférhető lesz.

 

 3. Adatigénylés: „a Budapest 2024 Zrt. az alapításától 2017. április
30-ig a könyvelés alapján összesen mennyi ráfordítást számolt el.”

 

Lásd a 2. számú adatigénylésre vonatkozó válaszunkat.

 

Szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy amennyiben az Ön megítélése szerint a
válaszunk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, akkor a Fővárosi
Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat
jogorvoslatért. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő
eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó
határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani Társaság
ellen.

 

Kelt: Budapest, 2017. június 9.

 

Tisztelettel:

 

Budapest 2024 Zrt.

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Pataki Márton, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pataki Márton:
Csak a(z) Budapest 2024 Nonprofit Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei