Képviselők szerződései és egyéb adatok

Dr. Csordás Levente küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Dr. Csordás Levente

Delivered

Tisztelt Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő adatokat:

1. 2010. évtől kezdődően az összes önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester vagyonnyilatkozatát a mai nappal bezárólag.

2. Azokat a szerződéseket, amelyek a Berente Község Önkormányzata és a fenti személyek között jöttek létre függetlenül azok lezárásától, értékétől és céljától.

3. A Berente belterület 133/A/11 helyrajzi számú, természetben Berente Bajcsy-Zsilinszky utca 13. 2. emelet 11. ajtó önkormányzati ingatlannal kapcsolatos szerződéseket (átruházási szerződések, bérleti szerződések, használati szerződések) az önkormányzati tulajdonba kerüléstől (2010. június 11.) számítva.

4. Berente Község Önkormányzatának tulajdonában álló valamennyi gépjármű menetlevelét.

5. Azon önkormányzati tulajdonban álló lakóingatlanok használati megállapodásait, amelyek használati ellenértéke nem éri el havonta az 5.000.- Ft-ot. Amennyiben használati megállapodás nélküli használat miatt ez nem teljesíthető, akkor a használatra jogosító tulajdonosi döntés másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. december 30.

Üdvözlettel:

Dr. Csordás Levente

Hivatkozása ide

Feladó: Berentei Közös Önkormányzati Hivatal
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tárgy: közadatkérés teljesítéséhez információ-, pontosítás kérés

Tisztelt dr. Csordás Levente!

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján 2017. december 30. napján 16 óra 37 perckor a [Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] email címre érkezett következő adatigénylést terjesztett elő:

„1. 2010. évtől kezdődően az összes önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester vagyonnyilatkozatát a mai nappal bezárólag.”

Tájékoztatom, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. (a továbbiakban Mötv.) 39. §-a szabályozza a Vagyonnyilatkozat-tételi eljárást, az alábbiak szerint:
„39. § (1) Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.”
„(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság (a továbbiakban: vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi. Az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével - közérdekből nyilvános. Az önkormányzati képviselő és hozzátartozója tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre vonatkozó vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság a képviselőnek visszaadja. Az önkormányzati képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.”

Az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatai nyilvánosak, bárki számára hozzáférhetőek. A Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság – a jegyző útján – gondoskodik a vagyonnyilatkozatok megfelelő tárolásáról és az önkormányzat hivatalos helyiségében történő betekintési jog gyakorlásáról. A képviselői vagyonnyilatkozatok közzétételéről nem került szabályzat elfogadásra.
A kialakult gyakorlat szerint abba bárki beletekinthet, így biztosítva a képviselő-testület tagjai vagyonnyilatkozatának nyilvánosságát.
Amennyiben a képviselő testület tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége megszűnt, vagy a képviselő új vagyonnyilatkozatot tett, abban az esetben a vagyonnyilatkozat őrzött példányát – ide értve a hozzátartozókra vonatkozó vagyonnyilatkozatot is – lehetőség szerint az új vagyonnyilatkozat átvételével azonos időben, de legkésőbb 8 napon belül a kötelezett részére a bizottság azt visszaadja.
Tájékoztatom, hogy Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testületének tagjai (képviselők, polgármester, alpolgármester) esetében van, akinek még a 2016 évre, de van, akinek már a 2017. évre vonatkozó vagyonnyilatkozata van benyújtva. 2018. január 31. napjáig kötelesek benyújtani „új” 2017. évre vonatkozóan tett vagyonnyilatkozataikat, melyhez szükséges nyomtatványok még a hivatalban történt személyi változásokat megelőzően, azok 2017. decemberében kiküldésre kerültek.
A vagyonnyilatkozatokat a fentiek alapján nem áll módunkban 2010 évtől kezdődően kiadni, így kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

„2. Azokat a szerződéseket, amelyek a Berente Község Önkormányzata és a fenti személyek között jöttek létre függetlenül azok lezárásától, értékétől és céljától.”

Kérjük, hogy ezen pont kapcsán szíveskedjen tájékoztatni, konkretizálni, hogy mely szerződésekre gondol. A www.berente.hu honlapon közzétett szerződések nyilvántartása erre vonatkozólag támpontként szolgálhat. Ha évenkénti bontásban megkapjuk a sorszámot, az segítség lenne részünkre. Amennyiben viszont az Ön tudomása szerint más szerződésekről lenne szó, abban az esetben kérjük azok megnevezését.

3. A Berente belterület 133/A/11 helyrajzi számú, természetben Berente Bajcsy-Zsilinszky utca 13. 2. emelet 11. ajtó önkormányzati ingatlannal kapcsolatos szerződéseket (átruházási szerződések, bérleti szerződések, használati szerződések) az önkormányzati tulajdonba kerüléstől (2010. június 11.) számítva.

Az adatokat a szükséges személyes adatok védelme figyelembevételével, együtt az Ön által megkért egyéb iratokkal, valamint a pontosításokra tekintettel kerülnek kiadásra.

„4. Berente Község Önkormányzatának tulajdonában álló valamennyi gépjármű menetlevelét.”

Kérjük a kérés pontosítását. Berente Község Önkormányzatának több gépjárműve is van, melyek közül vannak, voltak, melyek intézményi működést és egyéb feladatellátást is szolgáltak vagy jelenleg is szolgálnak. Kérnénk továbbá pontosítani, hogy mely időpontra kéri az adatszolgáltatást.

5. Azon önkormányzati tulajdonban álló lakóingatlanok használati megállapodásait, amelyek használati ellenértéke nem éri el havonta az 5.000.- Ft-ot. Amennyiben használati megállapodás nélküli használat miatt ez nem teljesíthető, akkor a használatra jogosító tulajdonosi döntés másolatát.

Pontosítást várunk az 5. kérés kapcsán is, mivel információink szerint használati megállapodással érintett lakóingatlan nincs településünkön, ezért kérjük az érintett ingatlan(ok) pontos megnevezését.

Egyben tájékoztatom, hogy a rendelkezésre álló adatszolgáltatási határidőt a jogszabályban biztosítottak szerint meghosszabbítom.
Kérelmének pontosítását követően tudunk arra vonatkozóan szükség esetén tájékoztatást adni, hogy jár e, ez a hivatal részére az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költséggel, ha igen, akkor annak költségét azonnal megküldjük az Ön részére.
Az adatkérése esetében tájékoztatom továbbá, hogy az Infotv. 29. § (1a) bekezdése alapján „az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.”

Kérjük, hogy kérelmével kapcsolatban bármilyen további kérdése merül fel, valamint az irat kiadásáig betekintési jogát szeretné gyakorolni abban az esetben Ortó Istvánné kolléganő szívesen áll rendelkezésre a [Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] email címen, a 0648/411435 telefonszámon, vagy személyesen munkaidőben a Berentei Közös Önkormányzati Hivatalban.

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csordás Levente

Delivered

Tisztelt Berentei Közös Önkormányzati Hivatal!

Tájékoztatásukat köszönöm. A kérdéseikkel kapcsolatban az alábbi pontosítást adom.

1. 2010. évtől kezdődően az összes önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester vagyonnyilatkozatát a mai nappal bezárólag.

Ez alapján nyilvánvalóan azokat a vagyonnyilatkozatokat kérem elektronikus másolatban megküldeni, amelyek rendelkezésre állnak. Nem gondoltam, hogy a T. Címnek külön iratjegyzék szükséges a közérdekű adatigénylés teljesítéséhez, ezért nem kívántam felsorolni sem az érintett személyeket, sem a mandátummal érintett időszakot. Bíztam abban, hogy a T. Cím nyilvántartása képes arra, hogy abból a fönti adatigény egyértelműen beazonosítható. Sajnálattal értesültem arról, hogy erre a T. Cím nyilvántartása nem alkalmas.

Erre jelen levelemmel új adatigénylést is nyújtok be:
Elektronikus úton kérem megküldeni Berente Község Önkormányzatának és Berentei Közös Önkormányzati Hivatalának adatvédelmi és adatkezelési szabályzatát, ugyanis az a www.berente.hu-n jogszabályi előírás ellenére nem lelhető fel.

Ebben a körben felhívom a T. Cím figyelmét arra, hogy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2017. évi CLII. törvény 12. § (3) bekezdése értelmében a vagyonnyilatkozatokat a T. Cím köteles a jogviszony megszűnésétől számított 3 évig megőrizni.

Amennyiben az e pontban részletezett adatigénylést a T. cím megtagadja, akkor az illetékes Kormányhivatalnál kérni fogom, hogy szólítsa fel a vagyonnyilatkozatok őrzéséért felelős személyt vagyongyarapodási vizsgálat lefolytatására.

2. Azokat a szerződéseket, amelyek a Berente Község Önkormányzata és a fenti személyek között jöttek létre függetlenül azok lezárásától, értékétől és céljától.

Az adatigénylés kellően pontos és körülhatárolt a személyi kör. Azonban kérdésére válaszolva bővítem az adatigénylés körét. Azon szerződések elektronikus másolatát is kérem megküldeni, amelyek a fenti személyek által képviselt, tulajdonolt társaságok és Berente Község Önkormányzata vagy annak bármely intézménye között jött létre függetlenül azok lezárásától, értékétől és céljától.

3. A Berente belterület 133/A/11 helyrajzi számú, természetben Berente Bajcsy-Zsilinszky utca 13. 2. emelet 11. ajtó önkormányzati ingatlannal kapcsolatos szerződéseket (átruházási szerződések, bérleti szerződések, használati szerződések) az önkormányzati tulajdonba kerüléstől (2010. június 11.) számítva.

A halasztás indokát nem fogadom el. Tájékoztatom, hogy e közérdekű adatot is köteles elektronikus másolatban átadni legkésőbb jelen adatigénylésre nyitva álló határidő utolsó napján.

4. Berente Község Önkormányzatának tulajdonában álló valamennyi gépjármű menetlevelét.

A kérdést az alábbiak szerint pontosítom: Berente Község Önkormányzatának tulajdonában álló azon gépjárművek menetlevelét, amelyek üzembentartója Berente Község Önkormányzata, vagy bármely intézménye. Az menetleveleket 2010. január 1. napjától kérem megküldeni.

5. Azon önkormányzati tulajdonban álló lakóingatlanok használati megállapodásait, amelyek használati ellenértéke nem éri el havonta az 5.000.- Ft-ot. Amennyiben használati megállapodás nélküli használat miatt ez nem teljesíthető, akkor a használatra jogosító tulajdonosi döntés másolatát.

Az alábbiak szerint pontosítom az adatigénylést: A magyar polgári jogban a használati szerződések gyűjtőfogalomnak tekinthetők. Ez alá sorolandó minden olyan szerződés, amely során a dolog tulajdonosán kívüli személy a dolgot valamilyen jogcímen használni jogosult, illetve köteles. Természetesen ez a megfogalmazás jogász végzettség nélküli, vagy csak szerény képességekkel rendelkező személyeknek félrevezető, összetett lehet. Azonban biztosíthatom arról, hogy nem állt szándékomban a megfogalmazásommal zavarba hozni.

Tehát minden olyan szerződés, megállapodás, megegyezés, egyezség, stb. érdekel, amely bármely – Berente Község Önkormányzatának tulajdonában álló – lakás, lakhatás, lakóhely, szükséglakás, lakás, lakhatás céljára szolgáló ingatlan bármilyen jogcímű átadását jelentei használat céljára. Ezek a jogcímek lehetnek használati szerződés, bérleti szerződés, ingyenes használati szerződés, lakásbérlet, társbérlet, stb. A fentiek közül minden írásbeli alakot öltő, kötelemkeletkeztető irat érdekel, függetlenül az adathordozó jellegétől, tehát lehet közokirat, teljes bizonyító erejű magánokirat, magánokirat, kockás papír, sajtpapír.

Tájékoztatom, hogy a határidő hosszabbítására vonatkozó tájékoztatása pontatlan. Ennek eredményeképpen a tájékoztatását úgy értelmezem, hogy a jogszabály szerinti felső határt nem jelölte meg. Úgy tekintem, hogy a határidőt nem hosszabbította meg.

Üdvözlettel:

Dr. Csordás Levente

Hivatkozása ide

Feladó: Berentei Közös Önkormányzati Hivatal
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

Adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom az alábbiakról:

1. Berente Község Önkormányzata képviselői (ideértve a polgármestert és alpolgármestert) vagyonnyilatkozatai megtekintését - előzetes egyeztetést követően – biztosítjuk a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében (3704 Berente, Esze Tamás utca 18.). A vagyonnyilatkozatok közzétételére vonatkozóan – a Borsod-A-Z Megyei Kormányhivatal szakmai véleménye alapján – az adatkezelőnek nem áll fenn közzétételi kötelezettsége, azonban az adatigénylésnek a fentiek szerinti módon eleget teszünk.
2. Az adatigénylésében megjelölt további adatkörök vonatkozásában tájékoztatom, hogy azok teljesítése kapcsán megállapítandó költségtérítés mértéke összefüggésben áll az Ön által kezdeményezett és jelenleg is folyamatban lévő peres eljárással, így annak jogerős befejezését követően tudjuk megalapozottan, minden szempontra kiterjedően megállapítani az adatigényléshez kötődő költségtérítést.
3. Önkormányzatunk közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatát az alábbi hivatkozáson érheti el: http://www.berente.hu/hu/kozerdeku3.php?...
4. Jövőbeni adatigénylései benyújtását megelőzően kérem, tájékozódjon településünk honlapján a megismerni kívánt közérdekű-, vagy közérdekből nyilvános adat elérhetőségéről.

Berentei Közös Önkormányzati Hivatal

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dr. Csordás Levente:
Csak a(z) Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei