Kerényi Miklós Gábor juttatásai

Miklós Zsófia küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Operettszínház részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Miklós Zsófia

Delivered

Tisztelt Budapesti Operettszínház!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy Kerényi Miklós Gábor korábbi művészeti vezető nyolc havi felmentési idejére - ami időszakra mentesítették a munkavégzés alól - milyen juttatásokat kap (fizetés, telefon, gépkocsi, cafetéria, végkielégítés stb.).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. november 7.

Üdvözlettel:

Miklós Zsófia

Hivatkozása ide

Feladó: Bacsa Szilvia
Budapesti Operettszínház

Tisztelt Miklós Zsófia!

2017.11.07-én elektronikus úton az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 21. § (1) bekezdése alapján adatigénylést terjesztett elő, amelyben kérte, hogy elektronikus másolatban a Budapesti Operettszínház küldje meg Önnek, hogy Kerényi Miklós Gábor korábbi művészeti vezető 8 havi felmentési idejére – amely időszakra mentesítették a munkavégzés alól – milyen juttatásokat kap (fizetés, telefon, gépkocsi, cafetéria, végkielégítés stb.).

A Budapesti Operettszínház tájékoztatja Önt arról, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései alapján a közalkalmazottat, így Kerényi Miklós Gábort közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetése esetén a felmentési időtartamon keresztül a munkavégzés alóli felmentés időtartama alatt a külön jogszabályban meghatározott mértékű távolléti díj illeti meg, továbbá a Budapesti Operettszínház kollektív szerződésében meghatározott cafetéria juttatás.

Amennyiben adatigénylése a juttatások (távolléti díj, cafetéria) összegszerűségére vonatkozó adatok igénylését is magában foglalta, úgy e tekintetben a Budapesti Operettszínház nem jogosult megadni a távolléti díj (illetmény), illetve cafetéria (juttatás) összegszerűségére vonatkozó adatokat Kerényi Miklós Gábor tekintetében.

Ön az elutasító intézkedéssel szemben, annak közlésétől számított 30 napon belül jogorvoslattal fordulhat a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz.

Indoklásul a Budapesti Operettszínház (a továbbiakban: Színház) a következőket adja elő:

Az Infotv. 3. § 2. pontja értelmében személyes adat: az érintettel kapcsolatban hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 5. pontja értelmében közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 6. pontja értelmében közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

A rendelkezésre álló adatok, iratok, a hatályos alapító okirat értelmében a Színház közfeladatot ellátó szervnek minősül.
A rendelkezésre álló adatok értelmében az igénylő által megjelölt adatok a Színház kezelésében állnak.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a közalkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt. 10. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közalkalmazott neve és beosztása – a nemzetbiztonsági szolgálatok által foglalkoztatott közalkalmazottakat kivéve – közérdekű adatnak minősül, azt bárki megismerheti.

A Kjt. 83/B. § (2) bekezdése értelmében a közalkalmazotti adatnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (Köztv.) 2. § (1) bekezdése értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaság vezető állású munkavállalói, illetve az önálló cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalói nevét, tisztségét, munkakörét, a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, alapbért, egyéb juttatásokat magában foglaló adatokat a társaságnak a honlapján közzé kell tenni, azt bárki nyilvánosan megismerheti.

Azonban a Színház, mint a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltató, állami központi költségvetési szerv, nem tartozik a Köztv. hatálya alá.

A Kjt. fentiekben idézett rendelkezései közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatnak a közalkalmazott nevét, beosztását, illetve a besorolására vonatkozó adatot minősíti közérdekűnek (közérdekből nyilvános adatoknak).

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 179. § i) pontja értelmében közérdekből nyilvános adatnak minősül többek között a kormánytisztviselő (köztisztviselő) illetménye.

Megjegyzés: A Színház azonban, mint központi költségvetési szerv a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltató, a Színházban foglalkoztatott személyek a színházzal közalkalmazotti jogviszonyban állnak.

A fentiekben részletezett jogszabályi rendelkezések értelmezése, összevetése alapján megállapítható egyrészről, hogy a közalkalmazott neve, a beosztására, illetve besorolására vonatkozó adat közérdekű, illetve a szakmai értelmezés szerint közérdekből nyilvános adatnak minősül, másrészről a közalkalmazott illetménye (rendszeres juttatásai) a Kjt. rendelkezései értelmében nem minősül közérdekű adatnak, illetve közérdekből nyilvános adatnak. A Színház jelenleg nem lelt fel olyan egyéb törvényi rendelkezést, amely a közalkalmazott illetményére vonatkozó adatokat közérdekből nyilvános adatnak minősítené.

Az Infotv. 1. mellékletében meghatározott általános közzétételi listában a gazdálkodási adatok körében kizárólag összesített formában kell közzétenni a közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak személyi juttatásaira, illetményére, munkabérére vonatkozó adatokat.

Az általános közzétételi lista nem írja elő az egyes közalkalmazottak tekintetében külön-külön bontásban az illetményekre vonatkozó adatok közzétételének kötelezettségét.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2017. november 20.

Üdvözlettel:

Oros Péter gazdasági igazgató megbízásából,

Bacsa Szilvia
gazdasági igazgató helyettes
Budapesti Operettszínház

Tel: +36 1 472 2030/138. mellék
E-mail: [email address]
Cím: 1065 Budapest, Nagymező utca 17.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Miklós Zsófia

Delivered

Tisztelt Bacsa Szilvia!

Köszönöm részles indoklással megküldött válaszát!

Az Infotv. 26. § (2) bekezdése szerint közérdekből nyilvános adat
- a közfeladatot ellátó szerv feladat-és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása,
- a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata,
- valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja.

Az Infotv. 26. § (2) bekezdése példálózóan sorol fel mindenképpen közérdekből nyilvános adatokat, ezen túl azonban a közérdekből nyilvános adatok körét két további kategóriával egészíti ki:
- azon személyes adatok, amelyeket az egyes törvények felsorolnak,
- illetve mivel képtelenség felsorolni minden olyan adatot, amely az egyes közfeladatot ellátó személyek feladatával összefügg, azonban nyilvánosságuk elengedhetetlen a közhatalom nyilvánosság általi ellenőrzéséhez, a felsorolást kinyitja az Infotv. 26. § (2) bekezdése.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 179. §-a közérdekből nyilvános adatnak minősíti a kormánytisztviselő nevét, állampolgárságát, a kormánytisztviselőt alkalmazó államigazgatási szerv nevét, ezen szervnél a kormányzati szolgálati jogviszony kezdetét, jelenlegi besorolását, besorolásának időpontját, a kormánytisztviselő munkakörének megnevezését és a betöltés időtartamát, a vezetői kinevezésének és megszűnésének időpontját, a címadományozás adatait valamint a kormánytisztviselő illetményét.

Ezen adatkörön túl azonban más, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adatok is - így a köztisztviselő végzettsége, részletes munkaköre, döntései, nyilatkozatai - közérdekből nyilvánosnak minősülhetnek az Infotv. 26. § (2) bekezdése alapján.

A ,,feladatkörrel összefüggő személyes adatok" csoportjába tartoznak kifejezetten a közfeladatot ellátó személy
- munkavégzése során, feladatköre ellátása érdekében tett nyilatkozatai,
- készített és/vagy kiadmányozott dokumentumok,
- megtett intézkedések, függetlenül attól, hogy azok jogszerűek voltak-e vagy sem;
- jogviszonyával összefüggő és a közfeladatot ellátó szerv által nyilvántartott azon adatok, amelyek a feladatköre ellátására való alkalmassággal, az alkalmazási feltételeknek való megfeleléssel, munkavégzése minőségével kapcsolatosak.

Mivel közpénzek felhasználásáról van szó, az átláthatóság és ellenőrizhetőség ¬- mint közérdek - kiemelt fontosságú. Ugyanakkor az információszabadságnak és az információs önrendelkezési jognak egymásra tekintettel kell érvényesülnie, így a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adatok (Infotv. 26. § (2) bekezdés) körének meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy azok nyilvánossága nem sérti-e aránytalanul a magánszférához való jogot.

Tipikusan a vezetőknek kifizetett rendszeres, eseti, pénzbeni és természetbeni juttatások, így például a szabadságmegváltás, jutalom, helyettesítési díj, kereset-kiegészítés, céljuttatás összege a közfeladat ellátásával összefüggésben keletkezett személyes adatnak minősülnek, azokat bárki megismerheti.

A fentiek alapján kérem intézkedését a korábbi kérésemben foglalt tételes adatok megküldésére.

Segítő együttműködését köszönöm.

Üdvözlettel:

Miklós Zsófia

Hivatkozása ide

Feladó: Bacsa Szilvia
Budapesti Operettszínház

Tisztelt Miklós Zsófia!

 

2017.11.21-én elektronikus úton az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján adatigénylést terjesztett elő, amelyben kérte, hogy
elektronikus másolatban a Budapesti Operettszínház küldje meg Önnek
Kerényi Miklós Gábor 2017. évi vagyonnyilatkozatát.

 

A Budapesti Operettszínház (továbbiakban Színház) nem tudja megküldeni
Önnek Kerényi Miklós Gábor 2017. évi vagyonnyilatkozatát.

 

Ön az elutasító intézkedéssel szemben, az annak közlésétől számított 30
napon belül jogorvoslattal fordulhat a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz.

 

Indoklásul a következőket adjuk elő:

Az Infotv. 3. § 2. pontja értelmében személyes adat: az érintettel
kapcsolatban hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az
adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 5. pontja
értelmében közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot,
valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy
személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának
ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem
eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret,
függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a
birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 6. pontja
értelmében közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem
tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát,
megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből
elrendeli.

 

A rendelkezésre álló adatok, iratok, a hatályos alapító okirat értelmében
a Színház közfeladatot ellátó szervnek minősül.

A rendelkezésre álló adatok, iratok alapján megállapítjuk, hogy Kerényi
Miklós Gábor 2017. évre vagyonnyilatkozatot nem tett.

 

Tájékoztatjuk az adatigénylőt, hogy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény (Tv.) rendelkezéseinek
hatálya alá az érintett közalkalmazott nem tartozik, ezért e rendelkezések
értelmében az érintett közalkalmazottnak vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettsége nem áll fenn.

A rendelkezésre álló adatok értelmében az adatigénylő által megjelölt
adatok (vagyonnyilatkozat) Színházunk kezelésében nem áll.

 

Egyebekben tájékoztatjuk adatigénylőt arról, hogy a Tv. rendelkezését
értelmezve megállapítható, hogy egyebekben a vagyonnyilatkozat-tételre
kötelezett közalkalmazott által adott vagyonnyilatkozat nem nyilvános, azt
két példányban példányonként külön-külön zárt borítékban kerülnek
elhelyezésre, a vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékokat kizárólag a Tv.
14. §-ában meghatározott vagyongyarapodási vizsgálat során az eljáró szerv
bonthatja fel.

 

Kérem tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

 

Tisztelettel és üdvözlettel,

Oros Péter gazdasági igazgató megbízásából,

 

Bacsa Szilvia

gazdasági igazgató helyettes

Budapesti Operettszínház

 

Tel: +36 1 472 2030/138. mellék

E-mail: [1][email address]

Cím: 1065 Budapest, Nagymező utca 17.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Bacsa Szilvia
Budapesti Operettszínház

Tisztelt Miklós Zsófia!

 

2017.11.07-én elektronikus úton az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján adatigénylést terjesztett elő, amelyben kérte, hogy
elektronikus másolatban a Budapesti Operettszínház küldje meg Önnek, hogy
Kerényi Miklós Gábor korábbi művészeti vezető 8 havi felmentési idejére –
amely időszakra mentesítették a munkavégzés alól – milyen juttatásokat kap
(fizetés, telefon, gépkocsi, cafetéria, végkielégítés stb.).

 

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései alapján Kerényi Miklós Gábort
közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel történő megszüntetése esetén a
felmentési időtartamon keresztül a munkavégzés alóli felmentés időtartama
alatt távolléti díj illeti meg, amelynek bruttó összege: 889.400 Ft/hó,
továbbá a intézményünk kollektív szerződésében meghatározott szociális
juttatásként megjelenő „Erzsébet utalvány”, amelynek egyszeri összege:
5.000 Ft.

 

Egyebekben tájékoztatjuk Önt arról, hogy az Infotv. 26. § (2) bekezdése
alapján közérdekből nyilvános adatok megismerésére ugyan a közérdekű
adatok megismerésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, de ezen adatok
személyes adatjellege is megmarad, az adatvédelem legfontosabb garanciája:
a célhoz kötött adatkezelés elve tehát ezen adatok kapcsán is
alkalmazandó.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

 

Tisztelettel és üdvözlettel,

Oros Péter gazdasági igazgató megbízásából

 

Bacsa Szilvia

gazdasági igazgató helyettes

Budapesti Operettszínház

 

Tel: +36 1 472 2030/138. mellék

E-mail: [1][email address]

Cím: 1065 Budapest, Nagymező utca 17.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Miklós Zsófia:
Csak a(z) Budapesti Operettszínház munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei