Kisajátítások

Móricz Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Móricz Csaba

Tisztelt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi módon és csoportosításban a kért adatokat.

Az igényelt adatok törvényi háttere:

A 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról

"Az e törvényben meghatározott közérdekű célok megvalósításához elengedhetetlenül szükséges ingatlanok megszerzése, ugyanakkor a közérdek és a tulajdonosnak a tulajdona védelméhez fűződő érdekei közötti egyensúly biztosítása érdekében - a kisajátítást a tulajdonjog elvonása kivételes eszközeként szabályozva - az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:
1. § (1) Kisajátítással ingatlan tulajdonjoga csak kivételesen vonható el, az e törvényben meghatározott közérdekű célból, feltételekkel és módon, teljes, azonnali és feltétlen kártalanítás mellett.
(2) Kisajátítást kérő lehet az állam, illetve a helyi önkormányzat, valamint az államon és a helyi önkormányzaton kívüli harmadik személy (a továbbiakban: harmadik személy), ha a 2. §-ban meghatározott közérdekű célt megvalósító tevékenységet lát el, vagy akit törvény az állam javára, saját nevében, kisajátítást kérőként való eljárásra kötelez." (...)

A fent megnevezett törvény értelmében a Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2009 január 1-től 2015. november 10-ig hány kisajátítási eljárást bonyolított le?

Az adatokat az alábbi bontásban kérem:

- helyrajzi szám amennyiben az adott kontraktussal több terület érintett akkor az összes helyrajzi számot
- terület nagysága
- kisajátítás indoka ( milyen fejlesztés, beruházás miatt)
- a kisajátítás döntésnek dátuma ( az a dátum amikor az önkormányzat határozatban elrendelte a kisajátítás lebonyolítástat)
- Települési értéktárban nyilvántartott érték (természetesen az eladás előtt)
- kifizetett összeg
- történt-e peresítés
- a pert lezáró ítélet száma és az ítélet eredménye
- az eredetileg megajánlott ár
- a bíróság által megítélt ár (kártérítés egyéb követelés)
- egy-egy eljárással kapcsolatos perköltség
- amennyiben a kontraktusokban cégek voltak érintve akkor a cégek adószámát is kérném feltüntetni.

Felhívom figyelmüket, hogy az önkormányzat közpénzből, költségvetési forrásokból finanszírozza a kisajátítással kapcsolatos költségeket, így a kért adatok közérdekű adatnak minősülnek. Ugyanakkor maga az eljárás kizárólag közérdekű célból foganatsíható, így az ezzel az eljárással keletkezett adatok is közérdekből nyilvános adatok.

A kontraktussal kapcsolatos helyrajzi számok és a hozzákapcsolt adatok bárki számára megismerhető nyilvános adatok (Földhivatal)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 11.

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Móricz Csaba:
Csak a(z) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Kisajátításról szóló ítéletek

A(z) Kúria részére Vámos Irma által

PST döntési jog elvonása

A(z) Magyar Nemzeti Bank részére Tóth András által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei