Klímaberendezések javítása, karbantartása

Földes Máté küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MÁV-START Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Földes Máté

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
az InterCity kocsikon 2016. évben klímaberendezések javítására, karbantartására fordított költségekről szóló adatokat, illetve ugyanezen évben benyújtott, pótjegyek árának visszatérítésére irányuló kérvényeket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. október 11.

Üdvözlettel:

Földes Máté

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Köszönjük, hogy megtisztelte Társaságunkat a 2017.10.11. napján beérkezett közérdekű adatigényével, melyet 53321/2017/START számon iktattunk.
Ezúton tájékoztatom, hogy a közérdekű adatigénylésével kapcsolatos ügyintézést az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján megkezdtük.

Türelmét előre is köszönjük.

Üdvözlettel,

Fási Judit
információvédelmi szakértő

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Szíves megkeresésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban:
Infotv.) 28. § (3) rendelkezése alapján felhívjuk az Ön által írt kérés
pontosítására.

Kérjük pontosan megjelölni, hogy:

Ø  a 2016. évben benyújtott pótjegyek árának visszatérítésére irányuló
kérvények darabszámát vagy másolatát kéri

Ø  az összes 2016. évben benyújtott pótjegyek árának visszatérítésére
irányuló kérvényeket vagy a

Ø  a 2016. évben a klímával kapcsolatban benyújtott pótjegyek árának
visszatérítésére irányuló kérvények darabszámát kéri

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 29. § (1) bekezdése által előírt 15 napon
belüli válaszadási határidőt attól az időponttól számítjuk, amely
időpontban beérkezik az adatkezelő számára egyértelműen értelmezhető
közérdekű adatigénylés a Társaság [1][MÁV-START Zrt. request email] elektronikus
postafiók címére.

Köszönjük szíves együttműködését!

Üdvözlettel:

Fási Judit

információvédelmi szakértő

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Földes Máté

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban:
Infotv.) 28. § (3) rendelkezése alapján kért pontosításra válaszul:

Kérem, az összes 2016. évben benyújtott pótjegyek árának visszatérítésére irányuló kérvényeket szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Földes Máté

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Társaságunkhoz 2017. 10. 12. napon beérkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban a következő választ adjuk:

 

A klímaberendezések javítása, karbantartása része a járművekre előírt
kötelező időszakos technológiai javításoknak. Csak az egyes technológiai
javítások költségei mutathatók ki, ezeknek a részét képező klímaberendezés
karbantartási költségei nem.

Jelenleg folyik az xx-67-es sorozatú kocsik klíma korszerűsítése, 2016.
évben 9 db 20-67 –es sorozatú kocsira szűkített önköltségen  25.116.919
Ft-ot fordítottunk.

 

Tájékoztatjuk, hogy a pótjegyek árának visszatérítésére irányuló kérelmek
másolatának kiadása az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban:
Infotv.) 3. § 5. pontja értelmében nem minősül közérdekű adatnak, ezért a
kért másolatokat nem áll módunkban kiadni.

 

Ezúton tájékoztatjuk a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről:

 

Az Infotv. 31. § (1) bekezdése értelmében, az igénylő a közérdekű adat
megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló,
vagy az adatkezelő által a 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított
határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint - ha a költségtérítést nem
fizette meg - a másolat készítéséért megállapított költségtérítés
összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363
Budapest, Pf. 16 – 1055 Budapest Markó utca 27.) keresettel élhet.

(2) A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve a másolat
készítéséért megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az
adatkezelőnek kell bizonyítania.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(továbbiakban: Hatóság) (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is
fordulhat.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért
megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság
vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a
pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.

               

Üdvözlettel,

 

Fási Judit

információvédelmi szakértő

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Földes Máté:
Csak a(z) MÁV-START Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Információ kérés

A(z) MÁV-START Zrt. részére Dömötör Edvin által

Utasszám adatok

A(z) MÁV-START Zrt. részére Kaliszky Zsolt által

Metropol EuroNight járat

A(z) MÁV-START Zrt. részére Földes Ádám által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei