Kód Piac-, Vélemény- és Médiakutató Intézet decemberi kutatásának dokumentumai

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest 2024 Nonprofit Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Budapest 2024 Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Társaság által a Kód Piac-, Vélemény- és Médiakutató Intézet által végzett legutóbbi közvélemény-kutatás alábbi dokumentumait:
- a kutatásban használt kérdőívet
- a az eredményeket teljes egészében bemutató beszámolót/kutatási jelentést

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 18.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Info
Budapest 2024 Nonprofit Zrt.

Tisztelt Becker Úr!

Köszönettel megkaptuk 2017. január 18-ai adatigénylését, amelyre a vonatkozó jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezései alapján a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: „Társaság”) nevében a törvényes határidőn belül az alábbi választ adjuk.

Az Infotv. 29.§ (2) bekezdésére hivatkozással a Társaság az Infotv. 29.§ (1) bekezdésében meghatározott 15 napos válaszadási határidőt egy alkalommal, további 15 nappal meghosszabbítja, amelyről az igénylőt jelen levél megküldésével egyidejűleg tájékoztatja.

Az adatigénylésre nyitva álló határidő a meghosszabbítás következtében: 2017. február 17.

A Társaság a meghosszabbított határidőn belül érdemi választ fog adni az adatigénylésére.

Szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy amennyiben az Ön megítélése szerint a válaszunk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, akkor a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat jogorvoslatért. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani Társaság ellen.

2017. február 2.

Üdvözlettel,

Budapest 2024

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Budapest 2024 Zrt!

Az Önök által hivatkozott jogszabályhely konkrétan így rendelkezik: "Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható." A hivatkozott (1) bekezdés pedig a teljesítés határidejéről így rendelkezik: "A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget." Ebben az esetben, amikor két darab, a Társaságnál nyilvánvalóan elektronikus formában is rendelkezésre álló dokumentum kiadásáról van szó, nemcsak a 15 napos hosszabbítás, de a haladéktalan teljesítés elodázása sem indokolható. Éppen ezért kérem, az adatigénylésben megjelölt dokumentumokat haladéktalanul szíveskedjenek megküldeni.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Info
Budapest 2024 Nonprofit Zrt.

Tisztelt Becker Úr!

2017. február 5. napján küldött elektronikus levelét köszönettel megkaptuk. Engedje meg, hogy a levelében írtakkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztassuk.

A Budapest 2024 Zrt. („Társaság”) a Társasághoz benyújtott, közérdekű adatok megismerése iránti igények esetében minden alkalommal a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Ahogyan arról a 2017 február 2. napján küldött elektronikus levelünkben is tájékoztattuk, a Társaság élni kívánt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésébe foglalt jogosultságával, azaz az Ön által benyújtott adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbította.

A fentiekre tekintettel szíves türelmét kérjük, egyúttal ismételten tájékoztatjuk, hogy Társaságunknak az adatigénylés teljesítésére vonatkozó határideje 2017. február 17-én jár le.

Üdvözlettel:

Budapest 2024 Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Info
Budapest 2024 Nonprofit Zrt.

Tisztelt Becker Úr!

A Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Társaság („Társaság”) részére 2017. január 18-án megküldött adatigénylésével kapcsolatban, a 2017. február 2. napján Társaságunk által meghosszabbított, törvényes határidőn belül az alábbi választ adjuk.

A Kód Piac-, Vélemény és Médiakutató Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság („Kód Kft.”) által végzett legutóbbi közvélemény-kutatásban használt kérdőívvel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

1. A Társaság 2016. május 16. napján nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként keretmegállapodást kötött a Human Telex Kft. és a Média Insight Médiaügynökség Kft. közös ajánlattevőkkel a Társadalmi Párbeszéd az Olimpiáért 2016 kommunikációs kampány stratégiájának megvalósítása, a benne foglalt rendezvények megvalósítása, médiakommunikációs kampány megtervezése és lebonyolítása tárgyában. A keretmegállapodás teljesítése során a nyertes ajánlattevőktől a Társaság közvetlen megrendelés vagy konzultációs felhívás formájában rendelte meg a szolgáltatásokat.
2. A Társaság által 2016. december 1. napján kiadott felhívás alapján a Human Telex Kft. „évértékelő kutatás a kommunikáció eredményességének mérésére vonatkozóan, valamint a társadalmi támogatottság mérésére vonatkozó kutatások lebonyolítása” tárgyban tett - ajánlatot. A Humán Telex Kft. ajánlatát a Társaság elfogadta. A Human Telex Kft. a teljesítésbe alvállalkozóként vonta be a KÓD Kft.-t.
3. A felhívásban a Társaság által meghatározott cél: „Ajánlattevő által lebonyolított 2016. évi kommunikáció hatékonyságának mérése, valamint a társadalmi támogatottság alakulása a teljes magyar társadalomban a Társadalmi Párbeszéd az Olimpiáért program megvalósításának ismeretében.” A felhívásnak a közvélemény-kutatásban használt kérdőív szövege nem képezte tárgyát.
4. A közvélemény-kutatásban használt kérdőívet a Kód Kft., mint alvállalkozó önállóan dolgozta ki a Társaság által a felhívásban meghatározott cél alapján. A kérdőívvel az alvállalkozó rendelkezik, az nem a Társaság által kezelt adat, ezért annak megküldésére a Társaság nem jogosult.

A Kód Kft. által végzett közvélemény-kutatás eredményeit teljes egészében bemutató beszámoló/kutatási jelentéssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

A közvélemény-kutatásról készült jelentés tartalma a társadalmi támogatottságra vonatkozóan:

„A magyar felnőtt korú lakosság körében számottevően, 51-ről 63 százalékra emelkedett azoknak az aránya, akik támogatják, hogy Budapest pályázik a 2024-es olimpiai és paralimpiai játékok rendezési jogára.

A 12 százalékpontos emelkedés az elmúlt fél évre vonatkozik, 2015 decembere és tavaly december között három alkalommal készült úgynevezett "nagymintás adatfelvétel" a magyar pályázat lakossági megítéléséről.

A pályázat ismertsége Magyarországon fokozatosan emelkedett, jelenleg a lakosság 95 százaléka hallott róla. A pályázat támogatottsága az elmúlt fél évben a budapestiek és a fiatalok körében növekedett a legnagyobb mértékben, a mérés szerint a fővárosiak több mint fele, 55 százaléka, a 18-29 éves fiataloknak pedig 71 százaléka támogatja Budapest pályázatát.

Május óta jelentősen nőtt azoknak az aránya is, akik szerint Budapest képes lenne megrendezni az olimpiát, most a lakosság több mint háromnegyedének, 76 százalékának ez a véleménye.
A válaszadók többsége optimista, mintegy 54 százalékuk valószínűnek tartja, hogy Budapest elnyeri a 2024-es olimpia és paralimpia rendezési jogát.

Arra a kérdésre, hogy a magyar főváros az eredménytől függetlenül már magára a pályázatra is büszke lehet, 77 százalék válaszolt igennel. A budapesti olimpiarendezés mellett szóló érvek közül a megkérdezettek 86-90 százaléka értett egyet azzal, hogy az olimpia megismertetné a világgal Budapestet és felpörgetné a turizmust, míg arra, hogy a rendezés büszkévé tenné a lakosságot, erősítené a magyarok nemzeti érzéseit és jelentősen hozzájárulna a magyar sport fejlődéséhez, 76-77 százalék felelt igennel. A kutatásban részt vett magyarok több mint kétharmada szerint pozitív hatással lenne a munkaerőpiacra a 2024-es olimpia megrendezése, s az eseménynek köszönhetően számtalan fejlesztés és beruházás valósulhatna meg Magyarországon.

43 százalékról 34 százalékra csökkent azoknak az aránya, akik szerint az olimpia megrendezése gazdasági szempontból "túl nagy falat lenne Magyarországnak".

A kutatás módszertana: A Kód Kft. telefonos kérdőíves közvélemény-kutatást végzett 2016. november 30. és december 10. között, amelynek során 1014 véletlenszerűen kiválasztott felnőttkorú személyt kérdezett meg CATI módszerrel. A minta összetétele a legfontosabb szociodemográfiai tényezők szerint megfelel a felnőtt magyar lakosság arányainak.”

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kommunikáció eredményességének mérésére vonatkozó adatok, illetve a társadalmi támogatottság mérésére vonatkozó, a fenti összefoglalón túlmenő adatok kiadása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése alapján a 2024-es magyar olimpiai pályázathoz fűződő üzleti érdekek aránytalan sérelmével járna. A Társaság a magyar pályázat kezelése kapcsán olyan nemzetközi szintű versenykörnyezetben tevékenykedik, amelyben a konkurens pályázók indokolatlan versenyelőnyhöz jutnának a magyar pályázathoz kapcsolódó egyes adatoknak (például a pályázat megítélését befolyásoló kommunikációs stratégiára vonatkozó adatoknak) az olimpiai pályázatok 2017 szeptemberi elbírálása előtti kiadása esetén. A hivatkozott üzleti érdekek szűkebb értelemben a pályázatot kezelő Társaság, valamint tulajdonosainak, Budapest Főváros Önkormányzatának és a Magyar Olimpiai Bizottságnak a pályázathoz fűződő üzleti érdekeit jelentik, tágabb értelemben a sikeres magyar pályázathoz fűződő kormányzati és nemzeti érdekeket is.

Szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy amennyiben az Ön megítélése szerint a válaszunk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, akkor a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat jogorvoslatért. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani Társaság ellen.

Kelt: Budapest, 2017. február 17.

Tisztelettel:

Budapest 2024 Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Budapest 2024 Nonprofit Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei