Kötelező vakcináztatás?

Kiss Andrea küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Közegészségügyi Intézet részére

Országos Közegészségügyi Intézet nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Kiss Andrea

Delivered

Tisztelt Országos Közegészségügyi Intézet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Ki (mely szervezet, személy, vagy személyek csoportja) és milyen formában kezdeményezte, illetve tett javaslatot a bárányhimlő elleni vakcina oltási programba történő beemelésére.
Amennyiben a javaslattétel írásos formában történt, úgy kérem a javaslat másolatát megküldeni szíveskedjen
Amennyiben a javaslatot szóban tették, úgy kérem a megbeszélés jegyzőkönyvét, annak hiányában a megbeszélésről készült emlékeztető másolatát szíveskedjen megküldeni.
Kérem, hogy a javaslatot tevő személyek, szervezetek összeférhetetlenséget (pl. anyagi jellegű kapcsolat oltóanyagot gyártó vállalatokkal, így különösen a Merck és a GSK különböző cégeivel, alapítványaival) feltáró nyilatkozatok másolatát szíveskedjen megküldeni.
Kérem tájékoztatását, hogy a Minisztériumon belül kinek, mely munkacsoportnak volt feladata a bárányhimlő elleni kötelező védőoltással kapcsolatos előterjesztést elkészíteni.
Kérem, hogy e munkacsoport feladatindító dokumentumának (pl. a feladatindító megbeszélésről készült jegyzőkönyv, emlékeztető) másolatát megküldeni szíveskedjen.
Kérem, hogy amennyiben a munka során igénybe vették külső szakértők segítségét, szíveskedjen megküldeni ezen személyek, szervezetek listáját.
Kérem továbbá megküldeni a külső szakértők összeférhetetlenséget feltáró nyilatkozatainak, esetleges átvilágítási dokumentumainak másolatát.
Kérem, hogy a döntés-előkészítő munka során született köztes dokumentumok, elektronikus üzenetek, tanulmányok, elemzések másolatait megküldeni szíveskedjen.
Kérem, hogy a bárányhimlő elleni kötelező védőoltásról szóló végleges előterjesztés másolatát megküldeni szíveskedjen.
Kérem, hogy a fenti előterjesztés megvitatásáról szóló jegyzőkönyv, vagy a megbeszélésről készült emlékeztető másolatát megküldeni szíveskedjen.
Kérem szíves tájékoztatását, hogy a meghozott döntés eredményességének, a kötelező bárányhimlő oltás hatékonyságának visszamérésére milyen módszertant, modellt dolgozott ki a Minisztérium. A visszamérés végrehajtásával kit, milyen szervezetet bíztak meg.
Kérem tájékoztatását, hogy a javaslatot tevők, a döntés-előkészítő munkában részt vevők, illetve a döntéshozók milyen felelősséggel tartoznak döntéseik esetleges következményivel kapcsolatban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 27.

Üdvözlettel:

Kiss Andrea

Hivatkozása ide

Feladó: OKI Titkárság
Országos Közegészségügyi Intézet


Attachment OKI 1898 2 2018.pdf
257K Download View as HTML


Tisztelt Kiss Andrea!

Mellékelten megküldöm a fenti tárgyú megkeresésre írt, OKI-1898-2/2018 iktatószámú levelünket.

Üdvözlettel,

Dr. Surján Orsolya főigazgató asszony távollétében,

Dr. Szabó Enikő főigazgató-helyettes asszony megbízásából,

dr. Frank Zita
titkárságvezető

ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
Főigazgatói Titkárság
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Tel.: 06 1 476 1100 / 2906-os mellék
Mobil: 06 70 442 0538

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: OKI Titkárság
Országos Közegészségügyi Intézet


Attachment OKI 1898 2 2018.pdf
257K Download View as HTML


Tisztelt Kiss Andrea!

Mellékelten megküldöm a fenti tárgyú megkeresésre írt, OKI-1898-2/2018 iktatószámú levelünket.

Üdvözlettel,

Dr. Surján Orsolya főigazgató asszony távollétében,

Dr. Szabó Enikő főigazgató-helyettes asszony megbízásából,

dr. Frank Zita
titkárságvezető

ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
Főigazgatói Titkárság
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Tel.: 06 1 476 1100 / 2906-os mellék
Mobil: 06 70 442 0538

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kiss Andrea:
Csak a(z) Országos Közegészségügyi Intézet munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei