Közterületi órák

Lukács Máté küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Lukács Máté

Delivered

Tisztelt Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen egy szerkeszthető formátumú elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a XI. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén szám szerint hány darab közterületi óra található, mi a pontos címük és ki az üzemeltetőjük.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 2.

Üdvözlettel:

Lukács Máté

Hivatkozása ide

Feladó: hivatal@ujbuda.hu
Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

References: <[email address]>
In-Reply-To: <[email address]>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Disposition: inline

Tisztelt E-mailez=F5!

T=E1j=E9koztatom, hogy elektronikus level=E9t megkaptam =E9s =FCgyint=E9z=
=E9sre tov=E1bb=EDtottam az illet=E9keshez. A v=E1laszad=E1sig sz=EDves =
t=FCrelm=E9t k=E9rem.

Egyben felh=EDvom sz=EDves figyelm=E9t arra, hogy az e-mailen k=FCld=F6tt =
levelek, bejelent=E9sek a hat=E1lyos jogi szab=E1lyoz=E1s alapj=E1n nem =
min=F5s=FClnek sem =EDr=E1sban, sem elektronikus =FAton el=F5terjesztett =
k=F6zigazgat=E1si elj=E1r=E1st megind=EDt=F3 k=E9relemnek. Az ilyen =
form=E1ban =E9rkezett =E9szrev=E9telek, levelek jelz=E9s =E9rt=E9k=FBek, =
amelyeket tartalmuknak megfelel=F5en kezel=FCnk, indokolt esetben a =
sz=FCks=E9ges hat=F3s=E1gi int=E9zked=E9st hivatalb=F3l megtessz=FCk.

Amennyiben konkr=E9t, folyamatban l=E9v=F5 =FCggyel kapcsolatban =
=E9rdekl=F5dik, =FAgy arra v=E1lasz ez=FAton nem adhat=F3, ez esetben azt =
=EDr=E1sban, szem=E9lyesen sz=F3ban vagy e-pap=EDron kell el=F5terjeszteni.=
Az =FCgyint=E9sre vonatkoz=F3 inform=E1ci=F3k (k=E9relemnyomtatv=E1ny, =
ahhoz csatoland=F3 iratok, illet=E9k, illetve d=EDjt=E9tel stb.) megtal=E1l=
hat=F3k az =DAjbuda honlapj=E1n az =DCgyint=E9z=E9s-=DCgyfajt=E1k oldalon.

Felh=EDvom a figyelm=E9t, hogy az =DAjbuda honlapon az Adatv=E9delem =
oldalon az Adatkezel=E9si t=E1j=E9koztat=F3nk m=E1r el=E9rhet=F5!=20

Varg=E1n=E9 Dr. Kremzner Zsuzsanna
Jegyz=F5
Budapest F=F5v=E1ros XI. Ker=FClet =DAjbuda =D6nkorm=E1nyzata Polg=E1rmeste=
ri Hivatal
1113 Budapest, Bocskai =FAt 39-41.

Hivatkozása ide

Feladó: Herman Anna
Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment KMBT28220190405180215.pdf
39K Download View as HTML

Attachment V lasz adatig nyl s r k.doc
55K Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: Lukács Máté

Delivered

Tisztelt Herman Anna!

Köszönöm válaszát.

Üdvözlettel:

Lukács Máté

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Lukács Máté:
Csak a(z) Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei