Közúti jelzőtáblák méretei

Márton Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Márton Zoltán

Delivered

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a jogszabályokat, melyek a kihelyezhető közlekedési jelzőtáblák méretére vonatkoznak, különös tekintettel, hogy mely engedélyezi a szokásosnál jelentősen kisebb méretű (35 centiméter széles és magas) 1114 Budapest, Eszék utca 19 címen kihelyezett, háromszoros mozgássérült parkolót jelölő táblát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 6.

Üdvözlettel:

Márton Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0013930/2018 

Márton Zoltán

[1][FOI #10983 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Márton Zoltán!  

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-jétől kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából,
közreműködőként a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti
Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: BKÜ Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási
Keretszerződés alapján. 

 

Köszönjük, hogy a „Közúti jelzőtáblák méretei” tárgyú levelével felkereste
a BKK Zrt. ügyfélszolgálatát!

 

Tájékoztatjuk, hogy adatigénylését továbbítottuk az illetékes Budapest
Közút Zrt. részére a szükséges intézkedések megtétele és válaszadás
céljából.

 

Bízunk abban, hogy segítségére lehettünk.

 

Budapest, 2018. május 8.

                                   

                                                    Tisztelettel a BKK
Zrt. megbízásából:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #10983 email]

Hivatkozása ide

Feladó: Budapest Közút Forgalomtechnika


Attachment t blam retek.docx
16K Download View as HTML


Tisztelt Márton Zoltán Úr!

A közlekedési jelzőtáblák méreteire vonatkozó jogszabályi kérésére az alábbiakat válaszoljuk:

A közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001 (I.31.) KÖVIM rendeletben találhatók meg a jelzőtáblákra vonatkozó alkalmazási méretek (a rendelet releváns részét csatoljuk).

Az Eszék utca 19. szám előtt mozgáskorlátozott várakozóhelyre vonatkozó, kihelyezett jelzőtáblák jelenleg jól észlelhetőek, nincsenek takarásban, így a hatályos KRESZ alapján betartásuk kötelező a táblamérettől függetlenül.
Tájékoztatjuk, hogy az Eszék utcában Ön által jelzett jelzőtáblák 1997-ben kerültek kihelyezésre, vélhetően az akkori előírások betartásával, azonban a most hatályos rendeletben már más táblaméret szerepel, ezért a jelenlegi előírásoknak nem megfelelő nagyságú jelzőtáblák cserélésére intézkedünk.

Tisztelettel:

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
Forgalomtechnikai Igazgatóság

Tel: +36 30 774 1100 | e-mail: [email address] Web: www.budapestkozut.hu
Székhely: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12. | Postacím: 1518 Pf.: 86.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Márton Zoltán:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei