KSK sporttelepről elszállított föld

Mérten János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Mérten János

Delivered

Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, tájékoztassanak, hogy Kazincbarcika Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képező, a természetben Kazincbarcika, Akácfa utca 2.sz. alatt található 627/2 helyrajzi számú, kivett sporttelep művelési ágú ingatlanon megvalósuló műfüves pályaépítés kapcsán, a korábban ott felelhető és 2017. március 13-át követően onnan elbontott multifunkciós műfüves pálya, valamint az azt szegélyező földsánc elbontása kapcsán milyen döntések, szerződések keletkeztek, hogyan került ki és kikerült e az önkormányzat vagyonnyilvántartásából maga a pálya, illetve a föld. Ki és milyen jogon, milyen szerződés alapján szállíthatta el onnan a közel 10.000 m3 földet és hova? Ha az önkormányzat lemondott ezen dolgok tulajdonjogáról, akkor ezt ellenérték nélkül vagy annak fejében tette? Kérem, minden ezzel kapcsolatos ( bontási munkálatokról, értékesítésről, selejtezésről, szállításról, tárolásról szóló) szerződést, bizonylatot, képviselő-testületi hozzájárulást elektronikus másolatban részemre megküldeni szíveskedjenek!
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. június 30.

Üdvözlettel:

Mérten János

Hivatkozása ide

Feladó: Mérten János

Delivered

Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Sajnálattal látom, hogy 2017.július 1-én benyújtott közadat igénylésemet a mai napig (2017.július 21.) sem teljesítették.
A válaszadásra biztosított 15 napos határidő már 2017. július 17-én lejárt. Tisztelettel kérem, válaszukat pótolni szíveskedjenek!

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2017. július 21.

Üdvözlettel:

Mérten János

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment k z rdek adat.ksk.v lasz.170810..pdf
2.1M Download View as HTML

Attachment SKM 654e17081010490.selejtez s.hat rozat..pdf
270K Download View as HTML


Tisztelt Mérten János Úr!

Kazincbarcika Város Önkormányzata képviseletében eljárva, csatoltan
megküldöm a közérdekű adat kiadása iránti kérelmére vonatkozó
válasziratot.

Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzata
Képv.: dr. Buza Orsolya ügyvéd

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Mérten János:
Csak a(z) Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei