Légiközlekedési balesetek, repülőesemények stb. vizsgálatával kapcsolatos iratanyag

Sarkadi-Nagy Márton küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Közlekedési Hatóság részére

Az igénylést elutasította a(z) Nemzeti Közlekedési Hatóság.

Feladó: Sarkadi-Nagy Márton

Tisztelt Nemzeti Közlekedési Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a kezelésükben, illetve az NKH LH kezelésében lévő légiközlekedési balesetek, súlyos
repülőesemények, repülőesemények és légiközlekedési rendellenességek vizsgálatával
kapcsolatos bármilyen, (ideértve a jogelőd szervezetektől átvettet is) iratanyagban található egyes iratok megnevezését, iktatószámát, keletkezési dátumát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. október 30.

Üdvözlettel:

Sarkadi-Nagy Márton

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Ádám Viktória
Nemzeti Közlekedési Hatóság


Attachment image001.jpg
11 Download


Tisztelt Sarkadi-Nagy Márton,

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 26. § (1) bekezdése kimondja, hogy az állami vagy
helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt:
közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő
közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben
meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki
megismerhesse.

Ebben a körben:

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy
kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának
ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem
eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret,
függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a
birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó
minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét
vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

A fent nevezett adatok Hatóságom honlapján ( [1]www.nkh.gov.hu )
megismerhetőek, illetve hozzáférhetőek a jogszabályok által nyilvános
vezetendő nyilvántartások (pl. szakértői engedélyek, földi kiszolgálási
engedélyek, repülőtér üzembentartási engedélyek).

A légiközlekedési balesetek, repülőesemények és légiközlekedési
rendellenességek vizsgálatával kapcsolatos iratanyag nem tartozik a fenti
tárgykörbe, az azokban foglalt és az azokkal kapcsolatos adatok nem
minősülnek sem közérdekű, sem közérdekből nyilvános adatnak. Azok
tartalmát iratbetekintés keretében, vagy egyéb módon akkor jogosult
megismerni, ha megjelöl valamely konkrét eljárást, amelyben ügyféli
jogállással rendelkezik/rendelkezett.

 

Megértését köszönöm.

 

Tisztelettel,

 

dr. Ádám Viktória

Jogász

 

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Légügyi Hivatal

Légijogi és Szervezési Osztály

 

H-2200 Vecsés, Lincoln út 1.

Levélcím: 1675 Budapest Pf. 41.

Telefon: +36 1 273 55 03

 

[2]cid:image001.jpg@01CE8874.8EA25430

 

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat
tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú
felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha
ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a
feladónak.

This e-mail message contains confidential information and should only be
read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is
addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or
forward it. If you have received this e-mail message in error, please
notify the sender.

 

 

References

Visible links
1. http://www.nkh.gov.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sarkadi-Nagy Márton:
Csak a(z) Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei