Lépcsők és mozgólépcsők állapota a Kőbánya-Kispesti vasútállomáson

Molnár Gréta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Államvasutak Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Molnár Gréta

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a, A Kőbánya-Kispest vasútállomás peronra vezető lépcsőinek a biztonsági felülvizsgálata mikor történt meg utoljára? Kérem legyen szíves csatolni a felülvizsgálatról szóló jegyzőkönyv másolatát.
b, A fent említett lépcsők és a hozzá tartozó korlátok jelenlegi állapotukban megfelelnek-e a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben foglaltaknak?
c, A Kőbánya-Kispest vasútállomáson az üveglapok takarítása milyen rendszerességgel történik, mikor történt meg utoljára?
d, A sérült üveglapok valamint a kitört üveglapop helyére beépített OSB lapok cseréje előre láthatóan mikor történik meg? Van erre bármilyen határidő?
e, Az állomáson található mozgólépcsők karbantartására milyen céggel van szerződésük? A hibás mozgólépcsőket mennyi időn belül kell a karbantartásra kijelölt cégnek javítania?
f, Kérem tájékoztassanak, hogy az e. pontban említett mozgólépcsők az elmúlt 6 hónap folyamán hányszor hibásodtak meg, és emiatt mennyi időt álltak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 9.

Üdvözlettel:
Molnár Gréta

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV Zrt. közadat
Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A 2016. augusztus 10-én érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

A Budapest Kőbánya-Kispest végállomáson a vasútállomást is magában foglaló, különféle rendeltetésű épületek és azok tartozékai (a továbbiakban: felépítmény) üzembe helyezésére 1980. március 1-én került sor. Budapest X. Kerület Tanácsának Végrehajtó Bizottság Igazgatási Osztálya I/3094/83. sz. határozatában a Kőbánya-Kispest BKV-MÁV állomást a két legnagyobb hányadban használó és így kezelésére jogosult állami szerv (BKV, Kispesti Közért Vállalat) közül a felépítmény kezelőjének a BKV-t jelölte ki, mint azt az állami szervet, amely a felépítmény túlnyomó részét használja. A határozat a felépítmény részét képező, vágányok feletti gyalogos felüljárót közös használatú területként jelölte ki, mivel az valamennyi használó üzemeltetését, megközelítését szolgálja.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2015. szeptember 9-én hozott, UVH/VF/2186/9/2015. számú határozata a MÁV Zrt.-t kötelezte a felüljáró – mint a vasúti pálya részét képező, az utasforgalom részére rendelkezésre álló útvonal – működtetésére.
A MÁV Zrt. ezen időponttól kezdődően végzi a felüljáró és lépcsőkarok, valamint azok lefedéseinek fenntartását, megfelelő állapotba hozását. A lépcsőfokok és alátámasztásaik felülvizsgálata során került megállapításra a szükséges beavatkozás műszaki tartalma, amely tárgykörben a MÁV Zrt. közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot nem kezel.
Mivel a felüljáró az adatigényben hivatkozott 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet megelőző időszakban, az 1970-es évek végén épült, és a fenti, 1998. január 1. napján hatályba lépett rendelet 110. § (1) bekezdése az előírásokat a hatálybalépését követően indított ügyekben rendelte alkalmazni, ezért a megfeleltetési kötelezettség erre a felépítményre nem áll fenn teljes körűen.
A járófelületek, üvegfelületek belső oldalának napi takarítását 2016. július 27-e óta alvállalkozó végzi. Az üvegfelületek külső oldala az évente 2 alkalommal esedékes nagytakarítás keretében kerül megtisztításra. Az üvegfelületek és OSB lapok esetleges balesetveszélyt jelentő hibáit (pl. meglazult rögzítések) rövid időn belül megszüntetjük, az OSB lapok cseréjét jövő évre ütemezzük.

A mozgólépcsők létesítésük óta a BKV Zrt. tulajdonában, állagában és üzemeltetésében állnak, ezekre vonatkozóan a MÁV Zrt. közérdekű adatot nem kezel.

Üdvözlettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Molnár Gréta:
Csak a(z) Magyar Államvasutak Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei