Magánszemélyek kommunális adója

Németh Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Németh Csaba

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a "Bevallás magánszemély kommunális adójáról" nyomtatvány mely kitöltendő mezőjéről nem rendelkezik információval a soproni Önkormányzat soproni lakástulajdonos/lakástulajdonosok esetén.
Mely adatok azok, amelyek nem állnak rendelkezésre sem a Földhivatalban, sem az Önkormányzatnál?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. július 4.

Üdvözlettel:

Németh Csaba

Hivatkozása ide

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Németh Csaba!

A 2013. július 5-én küldött tárgybani elektronikus levelében kért
adatigénylésével kapcsolatos megkeresésére az alábbiakat közlöm Önnel:

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén a
magánszemélyek kommunális adóját 2012. január 1-jétől - a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján alkotott - Sopron Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 56/2011. (XII.29.) számú
magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelete (továbbiakban:
önkormányzati rendelet) állapította meg.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 19.
§ (1) bekezdése alapján az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó
adó esetében – így a magánszemélyek kommunális adója esetében is - az
adózó bevallásának benyújtásával jelenti be adókötelezettségét.
Az Art. 32. § (2) bekezdése alapján, ha a helyi adót nem az adózó
állapítja meg, az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15
napon belül kell adóbevallást tennie.
A bejelentési kötelezettséget az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon kell teljesíteni.
Az Art. 125. § (4) – (5) bekezdése alapján az adókivetés az adózó
bevallása, bejelentése, illetőleg adatszolgáltatás alapján történik. Az
adóhatóság a fizetendő adóról, az adófizetés módjáról és idejéről, továbbá
- ha törvény előírja - az adóalapról, az adómentességről vagy
adókedvezményről a bevallás (bejelentés) adatai alapján határoz.

A bevallás benyújtójának a bevallási nyomtatvány főlapján kell
megjelölnie:

I. Amennyiben a tulajdonosok megállapodás alapján kívánják benyújtani
adóbevallásukat, úgy a „Megállapodás alapján benyújtott bevallás” részt
kell „X” jellel megjelölni, illetve az adóbevalláshoz mellékelni kell a
kitöltött „MEGÁLLAPODÁS” űrlapot. Megállapodás hiányában minden
tulajdonostársnak külön-külön adóbevallást szükséges benyújtania. Ebben az
esetben a „Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás” részt kell „X”
jellel megjelölni.
Fontos, hogy a lakásokról, üdülőkről, telkekről helyrajzi számonként
külön-külön kell bevallást benyújtani.

II. Bevallás benyújtásának oka
Az adókötelezettség keletkezéséről, az adókötelezettséget érintő
változásról, illetve az adókötelezettség megszűnéséről önkormányzati
adóhatóságunk nem rendelkezik információval.

III. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének
időpontja
Az adóalany konkrét bevallása hiányában önkormányzati adóhatóságunk
szintén nem rendelkezik információval.

IV. Ingatlan
A lakás pontos beazonosítása és az adó megállapítása érdekében meg kell
adni a földrajzi fekvése szerinti pontos címét (1. pont), helyrajzi számát
(2. pont), hasznos alapterületét (3. pont).  
A földhivatali nyilvántartási programban található,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő adatok esetleges ismerete nem
mentesíti az adózót az Art. 19. § (1) bekezdése szerinti bevallás
benyújtási kötelezettség teljesítése alól. Megjegyezni kívánom, hogy a
földhivatali nyilvántartás sok esetben (pl. családi házas övezet) nem
tartalmazza a lakás hasznos alapterületét.
A 4. pont az önkormányzati rendelet által biztosított mentességeket,
kedvezményt tartalmazza. A d.); f.); g.); h.); i.) pontok esetében az
önkormányzati adóhatóság hivatalból nem rendelkezik információval, így a
kedvezmények igénybevétele esetén szükséges a hivatkozott pontok adózó
általi megjelölése.
Az adómentesség és az adókedvezmény több lakástulajdon esetében egyetlen
lakás után sem vehető igénybe! Ezt is jelölni szükséges a bevallási
nyomtatványon.
Az adófizetés alóli mentesség a bevallás benyújtása alól nem mentesít!

V. Bevallás benyújtója
Ebben a részben szükséges megjelölni a bevallásbenyújtó minőségét,
tulajdoni (jogosultsági) hányadát, illetve természetes azonosító adatait,
adóazonosító jelét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail
címét.

V/A. Tulajdonostársak  adatai
Amennyiben több tulajdonosa is van az ingatlannak, úgy a tulajdonostársak
adatait is kérjük megadni.

VI. pont Előző/következő tulajdonostársak adatai
Ebben a pontban az építmény előző, illetve korábbi tulajdonosát
(tulajdonosait), illetve az építménnyel kapcsolatban korábban adózó
személyt kell feltüntetni (pl. vásárlás esetén az eladót, értékesítés
esetén az új tulajdonost, öröklés esetén az örökhagyót). Megszűnéskor (pl.
eladásnál) a következő tulajdonos(ok) adatait kérjük feltüntetni.

VII.
A dátum és a bevallás benyújtójának (meghatalmazottjának) aláírása
szükséges. A bevallást aláírás hiányában elfogadni nem áll módunkban!

Abban az esetben, amennyiben a tulajdonosok megállapodás alapján kívánják
benyújtani adóbevallásukat, úgy a megállapodás űrlapot is ki kell tölteni
és az adóbevalláshoz mellékelni, amelyet a tulajdonosoknak szintén alá
kell írniuk.

Tájékozatom, hogy Sopron város adóügyekkel kapcsolatosan elérhető
honlapja: www.sopron.hu/E-ügyintézés/letölthető nyomtatványok/Közgazdasági
Osztály. Erről az oldalról letölthető a magánszemély kommunális adójáról a
bevallási nyomtatvány, a megállapodás, valamint a kitöltési útmutató.
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének magánszemélyek
kommunális adójáról szóló 56/2011. (XII.29.) számú rendelete
elektronikusan elérhető:
[1]www.sopron.hu/önkormányzat/döntéshozatal előkészítés, ülések/rendeletek
egységes szerkezetben link alatt.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Sopron, 2013. július 17.

                                                        Tisztelettel:

                                                                       
Dr. Sárvári Szabolcs
                                                                         
      aljegyző

References

Visible links
1. http://www.sopron.hu/÷nkormßnyzat/d÷ntÚs...

Hivatkozása ide

Feladó: Németh Csaba

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Köszönöm levelét. Már csak arra kérném meg, hogy a kérdésemre is válaszoljon:
a "Bevallás magánszemély kommunális adójáról" nyomtatvány mely kitöltendő mezőjéről nem rendelkezik információval a soproni Önkormányzat soproni lakástulajdonos/lakástulajdonosok esetén.

Üdvözlettel:

Németh Csaba

Hivatkozása ide

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Németh Csaba!

Mint azt előző levelemben is megírtam Önnek az önkormányzati adóhatóság
hatáskörébe tartozó adó esetében – így a magánszemélyek kommunális adója
esetében is - az adózó bevallásának benyújtásával jelenti be
adókötelezettségét, és teljesíti adatszolgáltatását. A helyi adóhatóság -
bevallás hiányában - nem rendelkezik az Ön által hivatkozott
nyomtatványban kért adatokkal.

                   Tisztelettel: Dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

Feladó: Németh Csaba <[FOI #1308 email]>
Címzett: [email address],
Dátum: 2013.07.17 17:51
Tárgy: Re: Közérdekűadat igénylés - Magánszemélyek kommunális adója

--------------------------------------------------------------------------

     Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
    Hivatal!
   
    Köszönöm levelét. Már csak arra kérném meg, hogy a kérdésemre is
    válaszoljon:
    a "Bevallás magánszemély kommunális adójáról" nyomtatvány mely
    kitöltendő mezőjéről nem rendelkezik információval a soproni
    Önkormányzat soproni lakástulajdonos/lakástulajdonosok esetén.
   
    Üdvözlettel:
   
    Németh Csaba
   
   

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Németh Csaba

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Ez esetben milyen adatok alapján küldenek ki felszólítást, ha valaki nem jelenti be adókötelezettségét?

Üdvözlettel:

Németh Csaba

Hivatkozása ide

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Németh Csaba!

Az adóhatóság a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések alapján
eljárva teszi meg azon intézkedéseket, melynek eredményeként megkeresi az
adóbevallást benyújtani elmulasztókat.

               Üdvözlettel: Dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

Feladó: Németh Csaba <[FOI #1308 email]>
Címzett: [email address],
Dátum: 2013.07.17 18:47
Tárgy: Re: Válasz: Re: Közérdekűadat igénylés - Magánszemélyek
kommunális adója

--------------------------------------------------------------------------

     Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
    Hivatal!
   
    Ez esetben milyen adatok alapján küldenek ki felszólítást, ha
    valaki nem jelenti be adókötelezettségét?
   
    Üdvözlettel:
   
    Németh Csaba
   
   

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Németh Csaba:
Csak a(z) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei