Magyar Broadcasting Co. Kft-vel kötött hitelszerződések

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Export-Import Bank Zrt. részére

Az igénylést elutasította a(z) Magyar Export-Import Bank Zrt..

Feladó: Becker András

Tisztelt Magyar Export-Import Bank Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Magyar Broadcasting Co. Kft-vel kötött hitelszerződéseket azok esetleges mellékleteivel együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. május 18.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Exim Sajtó

 

 

 

 

Tisztelt Becker András!

 

2016. május 18. napján, közérdekű adatigénylés címén Társaságunkhoz
intézett kérdéseit köszönettel megkaptuk.

 

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk olyan szakosított hitelintézet, amelyre a
Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságról, valamint
a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságról szóló
1994. évi XLII. tv., továbbá annak mögöttes jogszabályaként a 
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.
törvény előírásai alkalmazandóak. A Kúria Pfv. IV.20.184/2012/4. számú
ítéletében kinyilvánította, hogy banktitoknak minősülő adatok esetében a
titoktartás alól jogszabály, a közérdekű adatok nyilvánossága tekintetében
nem ad felmentést, erre tekintettel Társaságunkat banktitokra vonatkozó
titoktartási kötelezettség terheli, amelynek értelmében az Ön által kért
adatokat nem áll módunkban kiadni.

 

Üdvözlettel:

 

Magyar Export-Import Bank Zrt.

Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Magyar Export-Import Bank Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

ugynok

A(z) Magyar Nemzeti Bank részére Papp Áron által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei