MÁV-telep rendezése

Oszvald György küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Oszvald György

Tisztelt Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2015 decemberében a ,,Budapest X., KisMÁV-telep 38916/7-38916-12 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba történő átvétele (626. számú előterjesztés). Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester” című napirendet tárgyalta a testület.
Mit kell azon érteni részleteiben, ami a határozat 1. pontjában szerepel, nevezetesen, hogy a testület megerősíti az ingyenes tulajdonba vételi szándékát?
A határozat 2. pontja okán pedig: Milyen konkrét intézkedések történnek, történtek a tulajdonjogának átruházás érdekében? Van-e valamilyen konkrét dátuma a tulajdonjog átruházásnak?
Továbbá: van-e valamilyen rövid, közép és/vagy hosszú távú terv, koncepció arra, mi történik az ingatlannal, ha már az önkormányzat tulajdonát képezi?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 2.

Üdvözlettel:

Oszvald György

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Szabó Krisztián
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Oszvald György Úr!

 

A Kis MÁV-telep ingatlanainak önkormányzati tulajdonba vételével
kapcsolatos közérdekűadat-igénylésére az alábbiakról tájékoztatom.

 

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 452/2015. (XII. 17.) KÖKT
határozatában megerősítette, hogy ingyenesen tulajdonba  kívánja venni a
Budapest X., Kis MÁV-telepet (38916/7-12 hrsz.) alkotó telekingatlanokat.
Ez azt jelenti, hogy a Képviselő-testület az átadás-átvétel
feltételrendszerének tisztázása esetén él a törvényben biztosított
ingyenes tulajdonba adás lehetőségével.  A Képviselő-testület egyben
elfogadta a tulajdonjog ingyenes átruházására vonatkozó megállapodás
szövegét is, melynek aláírására felkérte Kovács Róbert polgármestert.

A Képviselő-testület által elfogadott szövegű megállapodás tartalmával
kapcsolatban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egyeztető tárgyalást
kezdeményezett, ennek függvényében folytatódhat az átvétel folyamata.

A megállapodás mindkét fél általi aláírását követően kerülhet sor a
tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére, azaz ekkor
lesz tulajdonos az Önkormányzat. Ennek pontos időpontja még nem ismert. A
tulajdonjog bejegyzését követően pedig elkezdődhet a 6 telken fekvő, 248
lakást magában foglaló Kis MÁV-telep ütemezett birtokba vétele.

Az átvételt követően a lakásokat az Önkormányzat integrálja a
bérlakásrendszerébe, a lakókkal bérleti szerződést szándékozik kötni.

 

Kérem a tájékoztatásom szíves elfogadását.

 

Üdvözlettel,

Dr. Szabó Krisztián

 

______________________________

SZABÓ KRISZTIÁN DR.

jegyző

Budapest Főváros X. kerület

Kőbányai Önkormányzat

Tel.: 06 (1) 4338-203

Fax.: 06 (1) 4338-205

E-mail: [1][email address]

 P Mielőtt kinyomtatná ezt a levelet, gondolja meg, hogy feltétlenül
szükséges-e! Minden nappal kevesebb fa él a Földön.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Oszvald György:
Csak a(z) Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei