Megismételt, kiegészített adatigénylés - Zirc, Köztársaság utca, járda lezárása építési tevékenység miatt

Koós Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Zirc Város Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Koós Gábor

Delivered

Tisztelt Zirc Város Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2018. augusztus hónapban, ismeretlen napon, valószínűleg a Zirc 1917/4. helyrajzi számú ingatlanon (8420 Zirc, Köztársaság utca, a Fáy András utca 2. számú épület keleti oldalán) építési (alapozási) munkák kezdődtek a Köztársaság utcai járdával és a 82. sz. közúttal párhuzamos oldalon. A munkaterület melletti szakaszon a járdán a gyalogos forgalmat elzárták. A járda közterület és önkormányzati tulajdon (1924. hrsz.). Az elzárás nem az augusztus 19-én vagy 20-án bekövetkezett járda aláomlás miatti veszélyhelyzet elhárítását szolgálta, hanem az előző napokban történt.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a megjelölt ingatlanon, illetve területen zajló építési munkákkal kapcsolatban bármilyen kérelmezőnek

1. adtak-e előzetesen közterület-használati engedélyt a járda elzárására,
2. ha igen, mikori dátummal, milyen időtartamra, milyen feltételekkel, milyen, a közterület-használati rendeletben felsorolt jogcímen, mekkora nagyságú közterületre, milyen közterület-használati tarifa alapul vételével, továbbá milyen forgalomszervezési, bejelentési, lakossági tájékoztatási kötelezettségekkel?
3. Ha előzetesen nem, akkor a későbbiekben adtak-e közterülethasználati engedélyt az építési terület mellett húzódó járdaszakasz zárva tartására, mettől meddig, milyen jogcímen, mekkora nagyságú közterületre, milyen közterület-használati tarifa alapul vételével, továbbá milyen forgalomszervezési, bejelentési, lakossági tájékoztatási kötelezettségekkel? Ugyanis ez a járdaszakasz - fényképekkel dokumentáltan - hónapokon keresztül el volt zárva a gyalogos forgalom elől, és jelenleg is csak kőzúzalékkal feltöltve használható, tehát az eredeti állapota még négy hónap után sincs helyreállítva.

Ezt a megismételt, kiegészített adatigénylést azért nyújtom be, mert az ugyanebben a témában 2018. augusztus 21-én benyújtott adatigénylésemre, továbbá a belső felülvizsgálati kérelmemre sem érkezett válasz.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 30.

Üdvözlettel:

Koós Gábor

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Koós Gábor:
Csak a(z) Zirc Város Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei