Mérési eredmények a Duna vizének hőmérsékletéről

Vajnai Attila küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Vajnai Attila

Delivered

Tisztelt MVM Paksi Atomerőmű Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

A Paksi Atomerőmű hűtővíz csatornájában mért vízhőmérsékletek táblázatát 2018. július 15. és 2018. augusztus 22. között.

Külön bontásban kérem átadni a hidegvizes csatornában és a melegvizes kifolyónál mért adatokat.

Kérem kiadni az energiatörő műtárgytól a folyásirányban mért 500 méterre mért adatokat. Kérem jelezni, ha az adott időszakban nem történt mérés a Dunának ezen a szakaszán.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 23.

Üdvözlettel:

Vajnai Attila

Hivatkozása ide

Feladó: atomeromu
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.


Attachment Duna h cs va m r si eredm nyek 2018 Duna s melegv zcsatorna h fokkal.pdf
294K Download View as HTML


Tisztelt Vajnai Attila Úr!

 

Hivatkozással az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-hez megküldött alábbi közérdekű
adatigénylésére a csatolt "Duna hőcsóva mérési eredmények 2018_Duna és
melegvízcsatorna hőfokkal.pdf" file megküldésével tájékoztatjuk
válaszainkról.

 

Üdvözlettel:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Vajnai Attila

Delivered

Tisztelt atomeromu!

A Duna vizének hőmérsékletével kapcsolatos kérdésemre adott válaszaikat köszönöm.

Az atomerőmű bővítésének hatástanulmányában az alábbiak szerepelnek:
"A Duna hőterhelési korlátjára vonatkozó előírások ellenőrzése a DdKTVF által elfogadott Önellenőrzési Terv szerint történik. Ennek előírása szerint folyamatosan mérik a kivett és visszavezetett Duna víz hőmérsékletét, valamint 25 C feletti bejövő Duna víz esetén a melegvíz-csatorna bevezetési pontja alatti 500 m-en lévő szelvényben a Duna hőmérsékletét."

Válaszukban napi egy hőmérsékleti adatot jelenítettek meg a kivett és visszavezetett vízzel és a melegvíz-csatorna bevezetési pontja alatti 500-en lévő szelvényben a Duna vizével kapcsolatban. A folyamatos mérés nem napi egy mérést jelent, ezért az átadott adatok hiányosak.

Kérem, hogy az összes mért adatot (az eredeti kérdésben megfogalmazott mérésekről van szó) adják át abból az időszakból, mellyel kapcsolatban első adatszolgáltatásuk vonatkozott.

Az adatokat feldolgozás nélkül, elektronikus táblázat formájában is elegendő átadni.

Üdvözlettel:

Vajnai Attila

Hivatkozása ide

Feladó: Vajnai Attila

Delivered

Tisztelt atomeromu!

Tisztelettel felhívom figyelmüket, hogy az eredeti közérdekű adatigénylésemet 2018. augusztus 23-án nyújtottam be, így annak határideje 2018. szeptember 7-én lejárt.

A 2018. szeptember 4-én adott válaszaik nem teljesek, hiányosak, ezért az nem tekinthető megfelelő teljesítésnek, ahogy azt a 2018. szeptember 6-án kelt válaszomban már jeleztem.

Tisztelettel kérem, hogy az eredeti adatigénylésemre a minden adatot tartalmazó válaszukat a lehető leghamarabb juttassák el hozzám, hogy a törvényes határidőből való kicsúszás ne legyen jelentős.

Válaszukat várva, tisztelettel:

Üdvözlettel:

Vajnai Attila

Hivatkozása ide

Feladó: atomeromu
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Tisztelt Vajnai Attila Úr!

A Duna hőmérsékletével kapcsolatos és az atomerőművet érintő részletes szabályokat a Paksi Atomerőmű környezetvédelmi engedélye tartalmazza. A környezetvédelmi engedély hőterhelés-mérési előírásait a környezetvédelmi hatóság (Baranya Megyei Kormányhivatal) 163-26/2016 számú határozata rögzíti, ennek megfelelően a ránk vonatkozó előírások napi egy mérést írnak elő, melyek eredményit már elküldtük Önnek.

Üdvözlettel:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Vajnai Attila

Delivered

Tisztelt atomeromu!

Az atomerőmű honlapján szereplő leírásban a következő szerepel:

"- A mérési referencia szelvényben a víz hőmérsékletének meghatározása mérőhajóról történik. A mérőhajó sebessége mintegy 0,5 m/s. A mérést két mélységben (0,5 m és 1,5 m) kell végrehajtani.
Mindkét mélységben a Duna jobb part – hőcsóva határ – Duna jobb part mérési sorozatból legalább ötöt szükséges végezni, hogy megfelelő számú adat álljon rendelkezésre
- a mérési helyek GPS koordinátáit rögzíteni szükséges. Törekedni kell arra, hogy az adathalmaz lehetőség szerint térben és időben is minél egyenletesebb legyen (különösen a hajófordulóknál).
A mérési eredményekből ki kell szűrni a Duna víz háttér hőmérsékletével közel azonos méréseket (tekintettel arra, hogy ez nem a hőcsóvában végbemenő folyamat eredménye), valamint a hajó fordulásából adódó, kis távolságon belüli többszörös mérési adatokat (melyek a GPS koordinátákból leolvashatók)."

Mint látják, öt mérési sorozatot kell végezni, ami több a napi egynél.
Ennek megfelelően kérem kiadni az eredeti igénylésem szerint az összes mért adatot feldolgozás nélkül. Ezek az adatok közérdekűek, kiadásukat nem lehet megtagadni. Felhívom a figyelmüket, hogy a mérések pontos időpontja is fontos adat. Nem elegendő megadni, hogy mely napon mértek, a mérés pontos időpontjára is szükség van, hogy az adatokat megfelelően elemezni lehessen.

Felhívom figyelmüket arra is, hogy az eredeti adatigénylésemben szerepel a következő is:

"Külön bontásban kérem átadni a hidegvizes csatornában és a melegvizes kifolyónál mért adatokat."

Ezeket az adatok sem naponta egyszer mérik, az adatok közérdekűek, ezért nyomatékosan kérem az eredeti adatigénylésemnek megfelelően az összes mért adatot kiadni.

Üdvözlettel:

Vajnai Attila

Hivatkozása ide

Feladó: atomeromu
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Tisztelt Vajnai Attila!

 

Az Ön 2018. szeptember 10-én kelt, a Duna vizének hőmérsékletére irányuló
mérési eredményekkel kapcsolatos ismételt adatigénylésére az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. az alábbi választ adja:

 

1.

 

Az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív
kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló 15/2001. (VI. 6.) KöM
rendelet 2. §-a szerint a „folyamatos ellenőrzés: a mintavétel és/vagy a
mérés folyamatosan történik, és a mennyiség időbeli integrálja a mérési
eredmények összegzésével előállítható.” Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. ezen
előírásnak és az Infotv. 30. § (2) bekezdésének is megfelelően járt el,
amikor az integrált mérési eredményeket közzétette a
[1]http://www.atomeromu.hu/hu/rolunk/vizhom...
nyilvános linken, és ezt az Ön részére is rendelkezésére bocsájtotta.
Tájékoztatjuk, hogy a melegvizes csatornára vonatkozó mérési adatokat
2018. 09.04-én 15:21-kor az [2][email address] feladó címről Önnek
küldött elektronikus levelünkben már rendelkezésére bocsátottuk, és azt a
fenti link alatti grafikon úgyszintén tartalmazza.

 

Mivel Ön egy éven belül fordult az adatkezelőhöz a fenti adatkörre
vonatkozó kérdésével, és azok azóta nem változtak, így ismételt
adatigénylése teljesítésére az Info tv. 29. § (1a) bekezdése alapján az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nem köteles.

 

2.

 

A hidegvizes csatornában mért adatok a következők.

Dátum Celsius fok
2018.07.30 25,5
2018.07.31 25,5
2018.08.01 26
2018.08.02 26,1
2018.08.03 26
2018.08.04 26,4
2018.08.05 26,6
2018.08.06 26,7
2018.08.07 26,5
2018.08.08 26,8
2018.08.09 26,8
2018.08.10 26,9
2018.08.11 26,6
2018.08.12 26,3
2018.08.13 26,3
2018.08.14 26
2018.08.15 25,5
2018.08.16 25,3
2018.08.17 25,7
2018.08.18 25,9
2018.08.19 25,9
2018.08.20 25,9
2018.08.21 26,2
2018.08.22 26
2018.08.23 26,2
2018.08.24 25,7
2018.08.25 25,8
2018.08.26 24,6

 

 

Üdvözlettel:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Vajnai Attila:
Csak a(z) MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Üzemzavar

A(z) MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére Erdélyi Katalin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei