Miért nem állt forgalomba a 6+6 darab használtan vásárolt lausannei Van Hool New AG300 típusú autóbusz

Kovács Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kovács Zoltán

Delivered

Tisztelt Budapesti Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, a BKV Zrt által 2017.11.28-án kiírt és 2018.03.30-án eredményesen lezárt közbeszerzési eljárás (https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE... keretén belül megvásárolt 12 darab Van Hool New AG300 típusú csuklós autóbusz miért nem állt még forgalomba több mint nyolc hónappal az eredmény kihirdetése után.

Az üzemeltetőnek nem hiányoznak ezek a buszok?

Ezt annak a fényében kérdezem, hogy a többi Van Hool típusú autóbuszt üzemeltető Dél-Pesti Autóbusz Üzemegység területén lassan nagykorú, nagyobb felújítást nem kapott Van Hool AG300 típusú autóbuszok közlekednek. Ezen buszok utastere és gépészeti részei olyan mértékben elhasználódtak, hogy már az utasok is Budapest szégyeneként emlegetik őket. Olyan érzése van az utasoknak mintha egy szekéren utazna, minden csörög és zörög. Az utastér színvonala ellentmond minden 21. századi elvárásnak. A burkolatok és ülések elhasználódtak, a takarítás hiánya miatt mindent ellep a kosz és mocsok. Egy magára valamit is adó ember fel sem száll rá.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 15.

Üdvözlettel:

Kovács Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: BKK

 

Ügyszám: 0038/0042180/2018

Kovács Zoltán

[1][FOI #12025 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Kovács Zoltán!  

 

A BKV Zrt.-hez 2018. december 15-én érkezett közérdekű adatigénylésére
hivatkozva az alábbi választ adjuk. 

 

A BKV Zrt. tájékoztatása szerint a Van Hool autóbuszok beszerzésére kiírt
pályázat hivatalos eredményhirdetése 2018. február 19-én történt. Ezt
követően a nyertes ajánlattevő február 28-án, a BKV Zrt. pedig március
12-én írta alá az adás-vételi szerződést. A szerződés értelmében –
amelyben a nyertes ajánlattevő mindössze hat darab autóbusz leszállítására
vállalt kötelezettséget – az első hat járműre a megrendelést 2018. március
21-én adta ki a BKV Zrt., szintén a szerződésben foglaltak szerinti
szállítási határidővel, amely 2018. április 23. volt. Az autóbuszok
leszállítása rendben lezajlott.

 

A második hat darab autóbuszra a szerződés hatálya alatt a BKV Zrt.
jogosult volt megrendelés kiadására. A szerződés mindkét fél általi
aláírástól számított 4 hónapra, határozott időtartamra lett megkötve, így
2018. július 12-ig volt lehetőség a még le nem szállított járművek
megrendelésére. Ezen járművek megrendelésére végül 2018. június 28-án
került sor, és szintén a szerződés nyújtotta lehetőségekkel élve egyszeri
alkalommal módosították, amely azt eredményezte, hogy az autóbuszok
legvégső szállítási határideje 2018. szeptember 16. lett. Az így
megrendelt járművek közül egy darab július 23-án, a maradék öt darab pedig
a szeptember 15-16-i hétvégén érkezett meg a BKV Zrt. 100%-os tulajdonát
képező leányvállalatához, a BKV Vasúti Járműjavító és Szolgáltató
Kft.-hez.

 

A Van Hool New AG300 típusú autóbuszok eddigi üzemeltetése során 2018
folyamán egy olyan korrózióval, majd hajszál repedéssel kezdődő, és
rosszabb esetben teljes szétnyílással végződő (ez nem jelenti az
autóbuszok ketté szakadását) vonó nyúlvány meghibásodás lépett fel,
amelyek javítását a járműveket üzemeltető saját hatáskörében rendez.
Tekintettel arra, hogy a most beszerzett autóbuszok hasonló életkorúak,
mint a korábbi járművek, a beszerzett 12 autóbuszt a BKV Zrt. egyenként
átvizsgálta, és arra a megállapításra jutottak, hogy egy jármű kivételével
mindegyiken el kell végezni az inkriminált alkatrész cseréjét, a csukló
környezetének vázjavítását. Mivel ilyen jellegű munkát ennél a konkrét
típusnál mindössze két, maximum három cég végez megbízható minőségben az
országban, a VJSz Kft. is kénytelen volt ezekkel a társaságokkal
elvégeztetni ezeket a feladatokat, ami így az autóbuszok javítási idejét
is elnyújtotta, illetve a honosítás alatt álló autóbuszok elkészítésének
átfutási idejét is kitolta. A VJSz Kft. által közbeszerzési eljárás során
kiválasztott nyertes cég egyidejűleg mindössze két darab autóbusz
javítását tudta elvállalni, ezért a távolléti, valamint a várakozási idő
alatt a bontási munkálatokat, valamint az anyagbeszerzési munkafázisokat
végezték el, így a járművek visszaérkezését követően már csak az
összeszerelési munkafázisok vannak hátra.

 

A fentiek alapján az első hat autóbusz január folyamán fog elkészülni, a
második hat járműre pedig március 31-ig vállalt kötelezettséget a VJSz
Kft.

 

A BKV Zrt. autóbusz ágazatából rendszerszinten több száz darab új, vagy
újszerű autóbusz hiányzik, ezért ezen 12 darab használtan beszerzett
autóbusz hiánya nem számottevő az üzemeltető számára, tekintettel arra,
hogy jóval 30 év feletti járműveket is még üzemben kell tartani. A BKV
Zrt. álláspontja szerint az idősebb Van Hool típusú autóbuszokkal
kapcsolatban felvetett karbantartási-, javítási-, esztétikai- és
takarításbeli kérdéseket nem a használtan, vagy újonnan beszerzett
autóbuszok forgalomba állítása fogja megoldani.

 

A BKV Zrt.-nek az utazási kultúrára kevés ráhatása van. A járműveket
szigorú technológiai rend alapján, minden beálláskor ellenőrzik, ebbe
beletartozik a hibák, hiányosságok feltárása, a higiéniai ellenőrzés és a
takarítás is. A tudomásukra jutott hiba kijavítása és napi takarítás
nélkül nem adnak újra forgalomba járművet. Amennyiben egy jármű napközben
hibásodik meg vagy szennyeződik be, akkor a járművezető kötelessége a
probléma valamilyen formában történő megoldása.

 

Megértését köszönjük.

 

Budapest, 2018. december 21.

                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából: 

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-től kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából, közreműködőként
a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKÜ
Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés alapján.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 26. §-tól eltérő, a közérdekű
adatok megismerésén, illetőleg nyilvánosságra hozatalán túlmenő további
felhasználás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII.
törvény (Újrahasznosítási tv.) hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan a
BKK Zrt. előzetes engedélye és az érintett adatok újrahasznosítására
vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése szükséges.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #12025 email]

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Zoltán

Delivered

Tisztelt BKK!

Mi a magyarázata annak, hogy az első hat darab Van Hool newAG300 típusú autóbusz 2019 február végén még mindig a VJSZ-ben tartózkodik és nem került átadásra az üzemeltető Dél-pesti Autóbusz garázsnak?

Köszönettel:

Kovács Zoltán

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK

 

Ügyszám: 0038/0042180/2018

Kovács Zoltán

[1][FOI #12025 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Kovács Zoltán!  

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-től kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából, közreműködőként
a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKÜ
Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés alapján.

 

A BKK Zrt.-hez 2019. február 25-én érkezett elektronikus levelére
hivatkozva az alábbi választ adjuk. 

 

A BKV Zrt. tájékoztatása szerint annak, hogy az első hat darab Van Hool
AG300 típusú autóbusz február végén még mindig a vállalkozó telephelyén
van, az az oka, hogy a vállalkozó az előzetesen vállalt, a BKV Zrt. által
kiadott megrendelésben foglalt határidőre nem készült el a
honosításukkal. 

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2019. február 28.

                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából: 

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #12025 email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Zoltán:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei