Miért nem álltak forgalomba a BKV Zrt által 2017 áprilisában vásárolt hibrid Volvo buszok egy része

Kovács Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kovács Zoltán

Delivered

Tisztelt Budapesti Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2017.04.05-én kihirdetett közbeszerzési eljárás (https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE... alapján vásárolt hibrid Volvo 7905 Hybrid típusú autóbuszok miért nem álltak forgalomba 2018.09.07. napjáig.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 7.

Üdvözlettel:

Kovács Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Ordasi Julianna
Budapesti Közlekedési Zrt.


Attachment image001.jpg
1K Download


 

Tisztelt Kovács Zoltán Úr!

 

A 2018. szeptember 7. napján benyújtott Közérdekű adat igénylésére
Társaságunk az alábbi választ adja.

 

A 2017. március 23-án mindkét fél által aláírt Adásvételi szerződés
alapján a BKV Zrt. 2017. március 24-én adta ki  hivatalos Megrendelését,
mely alapján a 40 darab autóbusz (közöttük a 12 db tárgyban szereplő Volvo
7905 H típus) leszállítása 2017. május 26-ig volt esedékes. A 12 darab
7905-ös autóbusz eladótól történő átvétele és budapesti telephelyre
szállítása 2017. március 28. és április 12. között több lépcsőben – a
7705-ös típusokkal együtt – történt. Társaságunk az akkori
tárolókapacitási hiányok, az állagmegóvás, valamint az előkészítés alatt
álló honosítás miatt az autóbuszokat a 100%-os tulajdonú
leányvállalatához, a BKV Vasúti Járműjavító és Szolgáltató Kft.-hez
szállította. Az utolsó szállítás 2017. április 20. napján történt.

 

A fenti folyamatokat az autóbuszok egyenkénti műszaki felmérése követte,
amelyek alapján jól behatárolható pontossággal állította össze a BKV Zrt.
és a VJSz Kft. azt a műszaki tartalmat, amely alapján az elmúlt évek során
már számtalan autóbuszon elvégzett honosítási munkálatok az új
elvárásokkal kiegészítve elvégzendők voltak. Kis mértékben nehezítette a
munkavégzés megkezdéséig tartó időszakban a járművek tárolását az a
technológia, amelyet a hibrid üzemű járművek megkövetelnek a rendszeres
akkumulátor töltöttség kiegyenlítése érdekében. Az effektív munkálatok
megkezdését követően ez még nehezebbé vált, ugyanis külön technológiát
kellett kialakítani arra vonatkozóan, hogy az éppen mozgásképtelen, vagy
nem mozgatható járművek (fényező kamrában van, megbontásos munkálatok
miatt nem állhat a szabad ég alatt, stb.) töltése is megoldott legyen,
 maximálisan figyelembe véve a telephely tűz- és munkavédelmi szempontjait
is. Figyelembe véve a beszerzett darabszámok arányait, Társaságunk azt a
döntést hozta, hogy elsőként a 7705-ös típus honosítása fog megkezdődni,
amelyek között találhatóak korosabb járművek is, majd azt követően
kerülnek ütemezésre a 7905-ös, fiatalabb, modernebb járművek. A
Vállalkozási keretszerződés megkötését követően a VJSz Kft.-től az utolsó
autóbusz 2017. november 28-án került átvételre.

 

Sajnálatos módon csak a honosítási folyamat  során szembesültünk azzal a
problémával, hogy az említett típusnál az ajtóműködtetés módosítását a
járműfelügyeleti rendszer nem teszi lehetővé oly módon, ahogyan az a
7705-ös és a korábbi években honosított típusoknál már bevált gyakorlat
volt. Annak érdekében, hogy a  járművek ajtóműködési logikája a
Magyarországon jelenleg érvényes rendeleti határoknak is megfeleljen,
továbbá, hogy  a teljes járműflotta járművezető és utasok általi
használata is lényegileg egységes legyen, - illeszkedve akár a már meglévő
járműparkhoz  is -  a gyártó magyarországi Volvo márkaképviselet bevonása
vált szükségessé a módosítás elvégzéséhez. Ezért a  flotta tervezett
műszaki felkészítése (kvázi „nullrevíziója”), beüzemelése, valamint az
első magyarországi forgalomba helyezése, kiegészült az ajtóvezérlés
szoftveres, valamint több esetben periférikus kialakításával. Sajnálatos
módon a rendszer bonyolultsági foka miatt a helyi tudást, kapacitást,
illetve műszerezettséget és jogosultságot meghaladó feladat miatt a Volvo
stockholmi szoftverfejlesztő részlegét is be kellett vonni a folyamatba. A
gyártó üzletpolitikája az ilyen kifejezetten „ad hoc” csak átalakítás
 jellegű fejlesztési feladatokat az egyéb, ütemezett gyártási eljárások
mögé sorolja, így a Társaságunk ajtószoftver módosítási igényére a kért,
illetve elvárt maximális prioritást nem kapta meg. Tájékoztató jellegű
ajánlatában a magyarországi képviselet nem tartotta kizártnak az akár 6
hónapos átfutási időt sem. Ezt alátámasztva az első készre jelentés 2018
júniusában érkezett be Társaságunkhoz a Volvo Hungáriától, ám a műszaki
átadás-átvétel során egyes funkciók működése nem volt megfeleltethető a
specifikációnak, ezért azt módosításra vissza kellett küldeni a
svédországi központba. A módosítással feltelepített szoftver – és így az
első 7905 H autóbusz – átvétele végül 2018. július 31-én történt meg és
átszállításra került az üzemeltető Cinkota Divízióhoz. Az autóbuszt
Társaságunk 2018. augusztus 12-én a forgalmi járműállományába felvette. Az
elsőként átalakított 7905 típusú autóbusz (PHG-649) a telepített
forgalomirányítási- és utastájékoztató rendszer FUTÁR-rendszerrel történő
összehangolása után adható forgalomba, amely egyedi probléma megoldásán a
rendszer üzemeltetője és a Volvo márkaképviselet jelenleg is folyamatosan
dolgozik.

 

A fenti autóbuszra megírt szoftver képezi az alapját a többi azonos típusú
járműre készülő rendszernek, ezért várható, hogy rövid időn belül a
folyamatok felgyorsulnak. Az elmúlt hetekben egy újabb autóbusz
szoftverezettsége elkészült, az apróbb módosítások elvégzése után
hamarosan a végátvételi fázisba kerül, illetve további két autóbusz első
változatának felajánlása történt meg a Volvo képviseletétől.

 

Kérjük válaszunk szíves elfogadását.

Tisztelettel:

BKV Zrt.

 

 

[1]cid:image001.jpg@01D034C0.5DBF07B0

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Zoltán

Delivered

Tisztelt Ordasi Julianna!

Az adatigénylésben szereplő járművek továbbra sem álltak forgalomba.
Ha jól tudom a buszok tesztelés elkezdődött, de ez a folyamat is megakadt.
A járművek ismét állnak.

Mi az az újabb probléma ami a forgalomba helyezést akadályozza?

Üdvözlettel:

Kovács Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Ordasi Julianna
Budapesti Közlekedési Zrt.

 

Tisztelt Kovács Zoltán Úr!

 

Az első átalakított ajtószoftveres autóbusz tesztelése lezajlott, azt
követően az utasforgalomban történő használata is megkezdődött. Az
autóbuszra állandó járművezetői személyzet került beosztásra és kiemelt
feladatuk volt a jármű működésének megfigyelése és minden – a megszokottól
eltérő – jelenség regisztrálása. Az ilyen jellegű tapasztalatokat
összeírták és azt a márkaképviselet irányába Társaságunk továbbította is.
Szerencsétlen egybeesés, hogy ezzel egyidejűleg az érintett autóbuszon az
állóhelyi fűtőkészülék is meghibásodott, ezért a hibák kijavítási idejét
kissé befolyásolta a fűtőkályha javítási-, anyagbeszerzési átfutási ideje.
A levelének beérkezését követő napon az érintett autóbuszt a
márkaképviselet visszaadta üzemeltetésre a BKV Zrt. Cinkota Divíziójának.

 

A hátralévő autóbuszok forgalmi felkészítése nem akadt el, az ahhoz
szükséges adminisztrációs előkészítések befejeződtek, a Volvo Hungária az
általa tett vállalások kivitelezését megkezdte, azokat folyamatosan
teljesíti. Az előző megkeresése óta olyan munkafolyamatok készültek el az
autóbuszokon, amelyek külső szemlélő számára látványos eredményt nem
mutatnak, azonban a véglegesen elvégzendő munkafázisoknak
elválaszthatatlan alapjait képezik.

 

A Volvo Hungária Kft. által tett vállalások határideje 2019. január 31.,
így azt követően a járművek várhatóan megjelennek az utasforgalomban.
Ellenkező esetben Társaságunk pénzügyi szankciókat lesz kénytelen
alkalmazni a márkaképviselettel szemben.

 

Kérjük válaszunk szíves elfogadását.

 

Tisztelettel:

BKV Zrt.

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Zoltán

Delivered

Tisztelt Ordasi Julianna!

Az adatigénylés tárgyát képező hibrid Volvo buszok továbbra sem álltak forgalomba.
Kérem tájékoztassanak arról, hogy az ismételt csúszásnak mi az oka?
Milyen lépéseket tesz a BKV Volvo Hungária Kft-vel szemben, hogy az autóbuszok mielőbb forgalomba álljanak?

Köszönettel

Kovács Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Ordasi Julianna
Budapesti Közlekedési Zrt.

Tisztelt Kovács Zoltán!

A folyamatos csúszásnak a Volvo késedelmes - ám nem teljesen elmaradt, csak kisebb lépésekben történő - teljesítése az oka.
Az autóbuszok mielőbbi forgalomba állására a késedelmi kötbérek minden eltelt késedelmes nappal folyamatosan növekedő összege van ösztönző hatással.

Tisztelettel:
BKV Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Zoltán

Delivered

Tisztelt Ordasi Julianna!

Az adatigénylés tárgyát képező hibrid Volvo buszok 2019 április végén sem álltak forgalomba. Egy kivételével, továbbra is a Volvo márkaszervizben tartózkodnak.
Kérem tájékoztassanak arról, hogy az ismételt csúszásnak mi az oka?
Úgy látszik, hogy a kilátásba helyezett kötbér sem elég hatékony. Ezért milyen lépéseket tesz a BKV Volvo Hungária Kft-vel szemben, hogy az autóbuszok mielőbb forgalomba álljanak?

Köszönettel

Kovács Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Ordasi Julianna
Budapesti Közlekedési Zrt.

Tisztelt Kovács Zoltán!

 

A folytatólagos csúszásnak továbbra is a Volvo késedelmes, kisebb
lépésekben történő teljesítése az oka.

Az autóbuszok mielőbbi forgalomba állására továbbra is a késedelmi
kötbérek folyamatosan növekedő összege van ösztönző hatással.

 

Tisztelettel:

BKV Zrt.

 

Ordasi Juli

menedzser asszisztens

Beruházási és Műszaki Fejlesztési Főosztály

Telefonszám: +36 1 461 65 00/11003

+36 1 263 77 04

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Zoltán

Delivered

Tisztelt Ordasi Julianna!

Az adatigénylés tárgyát képező hibrid Volvo buszok 2019 október elején sem álltak forgalomba.
Kérem tájékoztassanak arról, hogy az több éves csúszásnak mi az oka?
Úgy látszik, hogy a kilátásba helyezett kötbér sem elég hatékony. Ezért milyen lépéseket tesz a BKV Volvo Hungária Kft-vel szemben, hogy az autóbuszok mielőbb forgalomba álljanak?

Köszönettel
Kovács Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Ordasi Julianna
Budapesti Közlekedési Zrt.

Tisztelt Kovács Zoltán!

Tájékoztatjuk, hogy a Volvo Hungária Kft.-vel a kötbérmegállapodás megszületett, a felelősségét a cég elismerte, annak anyagi következményeit felvállalta. Ezt követően a még el nem készített 11 db autóbusz komplettírozását haladéktalanul megkezdte. Ennek eredményeképpen első körben 7 db autóbusz feladatait fejezte be és adta át Társaságunk részére, ahol az elmúlt hetekben a garanciális visszajavítások és a futáspróbák zajlottak/zajlanak. A maradék négy autóbusz készre jelentése és átadása is a napokban várható a Volvo korábbi előrejelzése szerint, amely járművekkel azután szintén megkezdhetők a futáspróbák és az esetlegesen jelentkező garanciális hibajavítások.

Tisztelettel:
BKV Zrt.

Ordasi Juli
menedzser asszisztens
Beruházási és Műszaki Fejlesztési Főosztály
Telefonszám: +36 1 461 65 00/11003
+36 1 263 77 04

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Zoltán:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei