Miért nem tette közzé a BKV Zrt a 2019.03.06-án húsz darab szóló és húsz darab csuklós autóbusz megvásárlásra meghirdetett pályázat eredményét?

Kovács Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kovács Zoltán

Delivered

Tisztelt Budapesti Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a BKV Zrt a 2019. március 6-án közzé tett, szóló és csuklós autóbuszok adásvételére meghirdetett pályázatának (106465-2019, 106466-2019) eredményét miért nem tette közzé.
Az ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának és felbontásának határideje 2019. április 15-én lejárt.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 37. § 2. bekezdése szerint:
Az (1) bekezdés h)-i) pontja szerinti eljárás eredményéről szóló tájékoztatót az ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötést, ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról [131. § (9) bekezdés] szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon belül köteles megküldeni közzétételre. Részekre történő ajánlattétel esetén a közzétételre megküldés határideje valamennyi rész tekintetében az utolsó szerződés megkötésétől, a teljes eljárás eredménytelensége esetén valamennyi rész tekintetében az utolsóként meghozott, az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról szóló ajánlatkérői döntéstől kezdődik. A közbeszerzési eljárás e hirdetmény közzétételével zárul le.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. augusztus 25.

Köszönettel: Kovács Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Közbeszerzés
Budapesti Közlekedési Zrt.

Tisztelt Kovács Zoltán!

Közérdekű adatigénylésére válaszként tájékoztatom, hogy a BKV Zrt. a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben meghatározott
közzététellel kapcsolatos kötelezettségének határidőben eleget tett.

A két eljárásban a szerződések aláírására 2019.08.02-én került sor. Az
aláírt követő 10 munkanapon belül – 2019.08.09-én – a BKV Zrt. megküldte a
tájékoztató hirdetményt közzétételre.

A közzétételi díj megfizetését, illetve hiánypótlást követően az eljárás
eredményéről szóló tájékoztató várhatóan legkésőbb a jövő héten megjelenik
az Európai Uniós Hivatalos Lapjában (TED).

 

Üdvözlettel

BKV Zrt.

Beszerzési Főosztály

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Zoltán:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

M3 metró déli szakasz

A(z) Budapesti Közlekedési Zrt. részére K. Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei