Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Török Zsolt, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Milyen egészségügyi intézményeket érintő, hiányosságokat feltéró vizsgálatokat folytatott az ÁSZ?

Török Zsolt küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Állami Számvevőszék részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Török Zsolt to read recent responses and update the status.

Feladó: Török Zsolt

Delivered

Tisztelt Állami Számvevőszék!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Hány olyan ÁSZ jelentés készült 2012-2017. között, amelyekben egészségügyi intézmények vonatkozásában hiányosságokat, számviteli-, vagy egyéb szabályszegést, vagy adatkezelési normák be nem tartását állapították meg és melyek ezek az intézmények, intézményi és éves bontásban?
2. Az ÁSZ információi szerint mit tettek az 1. kérdéssel érintett intézmények azért, hogy a jelentésekben foglalt ajánlásoknak eleget tegyenek?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 3.

Üdvözlettel:

Török Zsolt

Hivatkozása ide

Állami Számvevőszék

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét az alábbi adatokkal érkeztettük:

Tárgy:     Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - Milyen egészségügyi intézményeket érintő,
hiányosságokat feltéró vizsgálatokat folytatott az ÁSZ?
Érkezett: 2018.09.03 11:05:50
Érk.szám: Érk.sz.: BE-50486/2018/1 (Kimenő mail feldolgozás hiba -
adactaMessageID: [Állami Számvevőszék request email], Oka: Adathiba a kereséskor - nem
talált egyetlen iratot sem.)

Ez egy automatikus rendszerüzenet. Kérjük, ne válaszoljon rá!

Tisztelettel:
Állami Számvevőszék

   2018.09.03 11:06

Dear Sender,

Your message has reached the State Audit Office of Hungary And has been
registered As follows:

Subject: Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - Milyen egészségügyi intézményeket érintő,
hiányosságokat feltéró vizsgálatokat folytatott az ÁSZ?
Date And Time of receipt: 2018.09.03 11:05:50
Receipt number: Érk.sz.: BE-50486/2018/1 (Kimenő mail feldolgozás hiba -
adactaMessageID: [Állami Számvevőszék request email], Oka: Adathiba a kereséskor - nem
talált egyetlen iratot sem.)

This is an automatically generated message. Please, do not reply to it.

Kind regards,
State Audit Office of Hungary

Hivatkozása ide

Állami Számvevőszék

                          Iktatószám: ETIO-1252-002/2018.

 

Török Zsolt Úr

részére

 

[FOI #11560 email]

 

Tisztelt Török Zsolt Úr!

 

Kézhez vettük a 2018. szeptember 03. napján érkezett elektronikus
megkeresését, melyben a 2012. – 2017. közötti időszakban egészségügyi
intézmények vonatkozásában lefolytatott számvevőszéki ellenőrzésekkel
kapcsolatban kérte elektronikus másolatban információk megküldését.

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban:
ÁSZ tv.) 27.§ (5) bekezdése értelmében az ellenőrzés során az ellenőrzött
szervezetről vagy annak dolgozójáról, tisztségviselőjéről megszerzett
információk a jelentés készítésén kívül – ha törvény eltérően nem
rendelkezik – nem használhatók fel más célra.

 

Az ÁSZ tv. 32. § (3) bekezdése értelmében ugyanakkor az Állami
Számvevőszék jelentése nyilvános. A jelentés tartalmazza a feltárt
tényeket, az ezeken alapuló megállapításokat, következtetéseket.

 

 1. Hány olyan ÁSZ jelentés készült 2012-2017. között, amelyekben
egészségügyi intézmények vonatkozásában hiányosságokat, számviteli-,
vagy egyéb szabályszegést, vagy adatkezelési normák be nem tartását
állapították meg és melyek ezek az intézmények, intézményi és éves
bontásban?  

 

Tájékoztatom, hogy az egészségügyi intézmények gazdálkodásával
kapcsolatosan 2012. január 01. – 2017. december 31 között a mellékletben
foglalt számvevőszéki jelentéseket készítettük, melyet az Állami
Számvevőszék honlapján a „Jelentések” menüpont alatt találhat meg.

 

 2. Az ÁSZ információi szerint mit tettek az 1. kérdéssel érintett
intézmények azért, hogy a jelentésekben foglalt ajánlásoknak eleget
tegyenek?

 

Az ÁSZ tv. 2011. július 01-i hatálybalépésével megszűntek az ún.
következmények nélküli számvevőszéki ellenőrzések. Az ÁSZ tv. 33.§ (1)
bekezdése 2. mondata alapján „az ellenőrzött szervezet vezetője köteles a
jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet
összeállítani, és azt a jelentés kézhezvételétől számított harminc napon
belül az Állami Számvevőszék részére megküldeni.”

 

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében: „Amennyiben az intézkedési
tervben foglalt intézkedések hiányosak vagy más okból nem elfogadhatók, az
Állami Számvevőszék az intézkedési tervet indokolással és tizenöt munkanap
- testületi döntéshozatal szükségessége esetén a következő testületi ülést
követő öt munkanap - póthatáridő tűzésével visszaküldi kijavításra,
kiegészítésre az ellenőrzött szervezet vezetőjének, és erről egyidejűleg
értesíti a belső ellenőrzést végző személyt, illetve szervezetet.”

Ugyanezen szakasz (6) bekezdése szerint: „Az Állami Számvevőszék elnöke az
ellenőrzés során feltárt jogszabálysértő gyakorlat, illetve a vagyon
rendeltetésellenes vagy pazarló felhasználásának megszüntetése érdekében -
ha jogszabály súlyosabb jogkövetkezmény alkalmazását nem írja elő -
figyelemfelhívó levéllel fordulhat az ellenőrzött szerv vezetőjéhez. A
szerv vezetője a figyelemfelhívó levélben foglaltakat tizenöt napon belül
- testületi szerv a soron következő ülésén - köteles elbírálni, a
megfelelő intézkedést megtenni és erről az Állami Számvevőszék elnökét
értesíteni.”

Ugyanezen szakasz (7) bekezdése alapján: „Az intézkedési tervben foglaltak
megvalósítását az Állami Számvevőszék utóellenőrzés keretében
ellenőrizheti.”

 

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2018. szeptember 18.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Pálmai Gergely osztályvezető sk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.számú melléklet

 

A 2017. évben nyilvánosságra hozott jelentések:

 

 

[1]https://asz.hu/hu/jelentesek/osszes-jele...

 

 

Jelentések Ellenőrzés témája és az ellenőrzött szervezet
száma
17207 UNI-MED Szeged Egészségügyi Szolgáltató Kft. ellenőrzése
Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági
17187 társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Dél-budai Egészségügyi
Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.
Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági
17186 társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Pestszentlőrinc -
Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági
17133 társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Ferencvárosi
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági
17132 társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – XIII. Kerületi
Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.
17124 Köztestületek ellenőrzése - Magyar Gyógyszerészi Kamara
A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és
17083 vagyongazdálkodásának ellenőrzése - Országos Orvosi
Rehabilitációs Intézet
17066 Felső Szabolcsi Kórház - A központi alrendszer egyes
intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése
Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó
17057 szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének
ellenőrzése - Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft.
Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó
17054 szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének
ellenőrzése - Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú
Nonprofit Kft.
A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és
17053 vagyongazdálkodásának ellenőrzése ‒ Szent Kozma és Damján
Rehabilitációs Szakkórház

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2016. évben nyilvánosságra hozott jelentések:

 

[2]https://asz.hu/hu/jelentesek/osszes-jele...

 

Jelentések Ellenőrzés témája és az ellenőrzött szervezet
száma
Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó
16168 szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének
ellenőrzése - Magyar Légimentő Nonprofit Kft.
Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó
16142 szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének
ellenőrzése - Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház
Nonprofit Kft.
A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és
16140 vagyongazdálkodásának ellenőrzése - Tüdőgyógyintézet
Törökbálint
Utóellenőrzések – A kórházi ellátás működtetésére fordított
16127 pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló jelentés
utóellenőrzése
A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és
16106 vagyongazdálkodásának ellenőrzése –  Szent Lázár Megyei Kórház,
Salgótarján
Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági
16103 társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási
tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése – Szent Margit
Rendelőintézet Nonprofit Kft.
Utóellenőrzések- A Társadalombiztosítási Alapokból nyújtott
16089 ellátások és szolgáltatások jogosultsági rendjében alkalmazott
nyilvántartási rendszerek működésének utóellenőrzése
Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági
16080 társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási
tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése – Szent Kristóf
Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú NKft.
A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és
16068 vagyongazdálkodásának ellenőrzése – Csongrád Megyei
Egészségügyi Ellátó Központ
A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és
16051 vagyongazdálkodásának ellenőrzése – Bács-Kiskun Megyei Kórház a
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató
Kórháza
A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és
16050 vagyongazdálkodásának ellenőrzése – Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
16049 A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és
vagyongazdálkodásának ellenőrzésére – Kátai Gábor Kórház
A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és
16005 vagyongazdálkodásának ellenőrzésére - Szent János Kórház és
Észak-budai Egyesített Kórházak
A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és
16004 vagyongazdálkodásának ellenőrzése - Jahn Ferenc Dél-pesti
Kórház és Rendelőintézet
A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és
16003 vagyongazdálkodásának ellenőrzése - Péterfy Sándor Utcai Kórház
- Rendelőintézet és Baleseti Központ
16002 A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és
vagyongazdálkodásának ellenőrzése - Zala Megyei Kórház

 

 

 

 

 

 

 

A 2015. évben nyilvánosságra hozott jelentések:

 

[3]https://asz.hu/jelentesek/osszes-jelente...

 

 

Jelentések száma Ellenőrzés témája és az ellenőrzött szervezet
A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és
15147 vagyongazdálkodásának ellenőrzése – Országos
Mentőszolgálat
A Magyar Orvosi Kamara gazdálkodásának, továbbá a
15080 feladatai finanszírozására kapott költségvetési
támogatások felhasználásának ellenőrzése

 

A 2014. évben nem történt egészségügyi intézményekkel kapcsolatos jelentés
nyilvánosságra hozatala.

 

A 2013. évben nyilvánosságra hozott jelentések:

 

[4]https://asz.hu/jelentesek/osszes-jelente...

 

 

Jelentések száma Ellenőrzés témája és az ellenőrzött szervezet
13012 A kórházi ellátás működtetésére fordított pénzeszközök
felhasználásának ellenőrzése

 

 

A 2012. évben nyilvánosságra hozott jelentések:

 

[5]https://asz.hu/jelentesek/osszes-jelente...

 

 

Jelentések száma Ellenőrzés témája és az ellenőrzött szervezet
1286 A pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzése
A Társadalombiztosítási Alapokból nyújtott ellátások és
1285 szolgáltatások jogosultsági rendjében alkalmazott
nyilvántartási rendszerek működésének ellenőrzése

 

 

 

A fentieken túlmenően Magyarország központi költségvetése végrehajtásának
ellenőrzéseibe is számos egészségügyi központi költségvetési intézmények
került bevonásra. A zárszámadás ellenőrzéséről szóló jelentéseinket az
alábbi elérhetőségen találja:

 

[6]https://asz.hu/hu/jelentesek/jelentes-ma...

 

Az irat iktatószáma: ETIO-1252-002/2018

Válaszlevelében kérjük a fentiekre hivatkozzon.

References

Visible links
1. https://asz.hu/hu/jelentesek/osszes-jele...
2. https://asz.hu/hu/jelentesek/osszes-jele...
3. https://asz.hu/jelentesek/osszes-jelente...
4. https://asz.hu/jelentesek/osszes-jelente...
5. https://asz.hu/jelentesek/osszes-jelente...
6. https://asz.hu/hu/jelentesek/jelentes-ma...

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Török Zsolt, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Török Zsolt:
Csak a(z) Állami Számvevőszék munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei