Milyen magyarázata van annak, hogy a BKV Vasúti Járműjavító Kft. platós félpótkocsikat gyárt?

Kovács Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kovács Zoltán

Delivered

Tisztelt Budapesti Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a BKV Zrt tulajdonában álló BKV Vasúti Járműjavító Kft., szorosan nem a profiljában álló Schwarzmüller platós félpótkocsik gyártásával foglalkozik?
Közben a BKV Zrt. a tulajdonában álló autóbuszok honosításával hónapokat késik (Van Hool new AG300, Volvo 7705 és 7905 hybrid), illetve a gumikerekű járművek felújítását külső alvállalkozókkal végezteti el.
Milyen racionális gazdasági érvek szólnak a feladatok fentiekben jelzett elosztása mellett?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 13.

Köszönettel:
Kovács Zoltán (+36-30-5515789)

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK

 

Ügyszám: 0038/0014072/2019

Kovács Zoltán

[1][FOI #12751 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Kovács Zoltán!

  

A BKV Zrt.-hez 2019. május 13-án érkezett „Milyen magyarázata van annak,
hogy a BKV Vasúti Járműjavító Kft. platós félpótkocsikat gyárt?” tárgyú
közérdekű adatigénylésére hivatkozva az alábbi választ adjuk. 

 

A BKV Zrt. tájékoztatása szerint nem illetékesek az első kérdése
tekintetében, azaz, hogy a BKV Vasúti Járműjavító Kft. Schwarzmüller
platós félpótkocsik gyártásával foglalkozik-e. Tekintettel arra, hogy az
erre vonatkozó információ nem a BKV Zrt. kezelésében lévő és
tevékenységére vonatkozó, vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben
keletkezett információ, hanem az kizárólag a BKV VJSZ Kft.-re vonatkozik,
az Info tv. 3. § 5. pontja szerint a BKV Zrt.-től közérdekű
adatigénylésként ezen információk nem kérhetők. A kért adat a BKV Vasúti
Járműjavító Kft.-re vonatkozó adat, kiadásukban ők lehetnek illetékesek.

 

A BKV Zrt. a gumikerekes járműveinek felújítását minden esetben szerződött
partnerrel végezteti el, ez a BKV Vasúti Járműjavító Kft. esetében is így
van. A VJSZ Kft. úgy, mint bármely más külső felújító partner
szolgáltatási díjért végzi el a tevékenységét. Tekintettel arra, hogy az
alapító okirata megengedi azt, hogy a külső piacra is termeljen a
profiljába vágó témakörökben, az általa képzett szolgáltatási díjak is
nagyságrendileg hasonlóak a BKV Zrt. egyéb partnereinek díjaival.
Tekintettel erre, a BKV Zrt. szabadon dönthet arról, hogy közvetlen
odaítéléssel a saját leányvállalatával, vagy közbeszerzési eljárás útján
külső partnerrel végezteti el az ominózus honosítási és/vagy felújítási
munkálatokat. Az iparág hazai leterheltségét jól jellemzi az, hogy
elsőként minden alkalommal a leányvállalatnál érdeklődnek arról, hogy
rendelkeznek-e a megfelelő kapacitással egy-egy munka elvégzésére.
Amennyiben a válasz elutasító, akkor jönnek szóba a közbeszerzés útján
történő pályáztatások, ahol a piaci szereplők saját leterheltségük
függvényében, saját belátásuk szerint pályázhatnak.

 

A BKV Zrt. tájékoztatása szerint az utóbbi évek tapasztalata az, hogy a
megfelelően képzett szakemberhiány miatt általánossá kezd válni minden
partnerüknél a késedelmes teljesítés, nem szűkíthető le csak a saját
leányvállalatukra ez a tendencia. A BKV Zrt.-nek ezekben az esetekben
kötelessége élni a szerződéseikben foglalt kötbértételek kivetésével,
amelyek azután - partnertől függően - akár hónapokon keresztül tartó jogi
procedúrákba is fordulhatnak, de jellemzően inkább a megoldások felé
szoktak irányulni ezek a tárgyalások. 

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2019. május 22.

                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-től kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából, közreműködőként
a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKÜ
Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés alapján.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 26. §-tól eltérő, a közérdekű
adatok megismerésén, illetőleg nyilvánosságra hozatalán túlmenő további
felhasználás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII.
törvény (Újrahasznosítási tv.) hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan a
BKK Zrt. előzetes engedélye és az érintett adatok újrahasznosítására
vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése szükséges.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #12751 email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Zoltán:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Reklámkihelyezés

A(z) Budapesti Közlekedési Zrt. részére Ipsai Ervin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei