Minisztérium által szervezett külföldi utazások 2014-16

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a minisztérium által 2014. január 1-je és 2016. december 31-e között szervezett és fizetett külföldi utazásokkal kapcsolatban az alábbi adatokat:

- az utazás célállomása a konkrét helyszín megnevezésével
- az utazáson részt vevők létszáma és beosztása
- az utazás időpontja (indulás és visszaérkezés)
- az utazás célja
- az utazáshoz igénybe vett közlekedési eszköz
- az utazás teljes dologi jellegű költsége

Kérem, hogy az összesítésben minden, a minisztérium által szervezett vagy általa fizetett utazást szerepeltessen, függetlenül attól, hogy azon kormányzati tisztviselők vagy más személyek vettek-e részt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 17.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment Adatlap.docx
13K Download View as HTML


NGM/2759/2017– közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Becker András  Úr!

 

2017. január 17-én megküldött közérdekű adatigénylésével összefüggésben
tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 29. §-a, valamint a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért
megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm.
rendelet alapján adatigénylése teljesítéséért a Nemzetgazdasági
Minisztérium költségtérítést állapít meg.

 

A költségtérítés összege 33.660 forint. A költségtérítés megfizetéséhez
kapcsolódó számla kiállítása céljából – az Infotv. 28. § (2) bekezdése
alapján – kérjük szíveskedjen a csatolt dokumentum szerinti adatait
az [1][NGM request email] e-mail címre megküldeni.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 29. § (4) bekezdése alapján adatigénylését
a költségtérítés megfizetését követően áll módunkban teljesíteni, egyúttal
felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Infotv. 31. § (1) bekezdése alapján a
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében
bírósághoz fordulhat.

 

 

Üdvözlettel:        

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!

A 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet részletesen szabályozza az adatigénylés teljesítésével kapcsolatban elszámolható költségeket. Ennek alapján kérem, szíveskedjenek részletezni a minisztérium által megállapított 33 600 forint költségtérítést.
Mivel az adatigénylés teljesítése nem papíralapon, illetve adathordozó eszköz segítségével történik, a vonatkozó rendelet értelmében a költségtérítés teljes összege munkaerő-ráfordításból képződött. Ennek alapján kérem, szíveskedjenek a rendelet 3.§ (1)-ben szabályozott 4 óra költségtérítés-mentes ráfordításon felüli, az adatigénylés teljesítéséhez szükségesnek becsült óraszámot, illetve átlagos munkaerő-költséget megadni.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/2759/2017– közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Becker András Úr!

 

A költségtérítés összegének megállapítására az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. §-a
alapján, valamint a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért
megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm.
rendeletben foglalt rendelkezések keretei között, azok figyelembevételével
került sor.

 

Tájékoztatjuk, hogy a költségtérítés megállapítását az adatigénylése
teljesítéséhez szükséges minisztériumi munkaerőforrás aránytalan mértékű
igénybevétele indokolja. Jelezzük azt is, hogy adatigénylésével
kapcsolatban dologi költség nem került megállapításra.

 

A költségtérítés összege a Nemzetgazdasági Minisztérium kommunikációs
tevékenységének, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
teljesítésének és az egyes jogszabályokban foglalt közzétételi
kötelezettségek teljesítésének szabályairól szóló 22/2016. (XII. 7.) NGM
utasításban foglalt eljárásnak megfelelően, az eljárásban részt vevő
kollégák összesített munkaidő ráfordítása – összesen 12 munkaóra – alapján
került kiszámításra.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[1][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!

Válaszukat köszönettel megkaptam.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a hivatkozott 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet a figyelembe vehető munkaerő-ráfordításról a 3.§ (1) szerint akképp rendelkezik, hogy "az abban a mértékben vehető figyelembe, amennyivel az adatigénylés teljesítéséhez szükséges munkaerő-ráfordítás időtartama meghaladja a 4 munkaórát "
A Minisztérium számítása szerint "az eljárásban részt vevő
kollégák összesített munkaidő ráfordítása – összesen 12 munkaóra". Vagyis a költségtérítésnél fentiek alapján a minisztérium legfeljebb 8 órát számolhat el.

Kérem továbbá, hogy az általam benyújtott adatigényléssel kapcsolatos költségtérítés kiszámításához szükséges, a 22/2016. (XII. 7.) NGM utasítás 3. függeléke szerinti "Elszámoló ív"-et - a személyes adatok kitakarásával- elektronikus másolatban megküldeni szíveskedjenek.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

 

Tisztelt Becker András Úr!

 

A költségtérítés megállapítására vonatkozó – az  információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben, valamint a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért
megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm.
rendeletben foglalt rendelkezésekre figyelemmel megküldött – korábbi
tájékoztatásunkat fenntartjuk.

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[1][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010”

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Corex

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére Horn Gabriella által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei