Miskolci bérlakáshelyzet

Lőrincz István küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Lőrincz István

Delivered

Tisztelt Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. MIK Zrt. által kezelt összes önkormányzati tulajdonú bérlakás számát.

2. A MIK Zrt. kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú bérlakások komfortfokozat szerinti megoszlását.

3. A lakások számának változását a 2016. január 1. és 2018. szeptember 30. közötti időszakban.

4. A kiadott önkormányzati tulajdonú összes bérlakás számát komfortfokozatonkénti bontásban.

5. A kiadott lakások számát bérbeadási kategória (szociális, piaci, stb...) szerint.

6. A kiadott lakások négyzetméterre vetített havi bérleti díjai; a bérbeadási kategória (szociális, költségelvű, piaci) és komfortfokozat szerint.

7. A kiadatlan lakások után felmerülő költségek összesített mértékét (rezsi és karbantartás jellegű kiadások).

8. A 2016. január 1. és 2018. szeptember 30. között eladott önkormányzati lakások számát.

9. A határozatlan idejű szerződéssel kiadott lakások számát.

10. A 2016. január 1. és 2018. szeptember 30. között beérkezett lakhatási pályázatok összesített számát, valamint a sikeres (szerződéssel záruló) pályázatok számát.

11. A beérkezett pályázatok bérbeadási kategóriák (szociális, piaci, stb.) szerinti megoszlását a 2016. január 1. és 2018. szeptember 30. közötti időszakban éves bontásban.

12. 2016. január 1. és 2018. szeptember 30. között az önkormányzat által kezdeményezett lakáskiürítési eljárások számát.

13. Az önkormányzati tulajdonú lakás célú ingatlanokat érintő jogcím nélküli lakáshasználati esetek aktuális számát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. október 15.

Üdvözlettel:

Lőrincz István

Hivatkozása ide

Feladó: Adatvédelmi felelős
Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.

Tisztelt Lőrincz István!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságáról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján 2018. október 15.
napján a Miskolc Holding Zrt. központi e-mail címére előterjesztett, a
Miskolc városában lévő bérlakás-állományról szóló 13 pontban részletezett
közérdekű adatigénylésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján, tekintettel arra,
hogy az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra
vonatkozik, a válaszadásra nyitva álló, a hivatkozott jogszabály 29. § (1)
bekezdésében meghatározott határidőt 15 nappal meghosszabbítom.

Tájékoztatom, hogy jelen levelünk továbbítására kizárólag elektronikus
levélben kerül sor.

Miskolc, 2018. október 29.

Dr. Cserni Gabriella

adatvédelmi felelős

Hivatkozása ide

Feladó: Adatvédelmi felelős
Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.

Tisztelt Lőrincz István!

A 2018. október 15. napján a Miskolc Holding Zrt-hez a Miskolci bérlakás
tárgyban közérdekű adatigénylésként előterjesztett kérelmével
kapcsolatosan - az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban
Infotv.) 29. § (2) bekezdése alapján 15 nappal meghosszabbított
határidőben - az alábbiakról tájékoztatjuk.

A MIK Zrt. 2017. április 30. napjával beolvadt a Miskolc Holding Zrt-be,
így a MIK Zrt. általános jogutódja a Miskolc Holding Zrt.

1.    A Miskolc Holding Zrt. által kezelt összes önkormányzati tulajdonú
bérlakás száma a válaszadás időpontjában: 4.849 db.

2.    A Miskolc Holding Zrt. kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú
bérlakások komfortfokozat szerinti megoszlása a következő a válaszadás
időpontjában:

Komfort nélküli bérlakás:        526 db

Félkomfortos bérlakás:            173 db

Komfortos bérlakás:   780 db

Összkomfortos bérlakás:       3340 db

Szükséglakás:                                 30 db

3.    A Miskolc Holding Zrt. kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú
bérlakások számának változása a 2016. január 1. és a válaszadás időpontja
közötti időszakban.

Megnevezés Jelenlegi állapot 2016. I. 1. állapot Állomány változás
Összkomfortos 3 340 3 353 -13
Komfortos 780 791 -11
Félkomfort 173 195 -22
Komf.nélküli 526 632 -106
Szükséglakás 30 43 -13
Összesen 4849 5014 -165

4.    A kiadott önkormányzati tulajdonú összes bérlakások száma
komfortfokozatonkénti bontásban:

Komfort nélküli kiadott bérlakás:         260 db

Félkomfortos kiadott bérlakás:             114 db

Komfortos kiadott bérlakás:                  567 db

Összkomfortos kiadott bérlakás:        3088 db

Kiadott szükséglakás :                                    4 db

5.    A kiadott önkormányzati tulajdonú bérlakások száma bérbeadási
kategória szerint.

Szociális:                         378 db

Költségelvű:                 2956 db

Piaci:                                699 db

6.    A kiadott önkormányzati tulajdonú bérlakások négyzetméterre vetített
havi bérleti díjai; a bérbeadási kategória (szociális, költségelvű, piaci)
és komfortfokozat szerint.

A kiadott önkormányzati tulajdonú bérlakások négyzetméterre vetített havi
bérleti díjairól Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások
bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete rendelkezik.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendeletek nyilvánosan
hozzáférhetők, ezért erre a kérdésre az Infotv. 30. § (2) bekezdése
alapján a nyilvános forrás megjelölésével teszünk eleget.

Az önkormányzati rendeletek az alábbi honlapon érhetők el:

[1]http://www.miskolc.hu/varoshaza/onkorman...

A lakások bérletéről szóló önkormányzati rendelet elérhetősége:

[2]https://net.jogtar.hu/rendelet?council=m...

7.    A kiadatlan önkormányzati tulajdonú bérlakások után felmerülő
költségek összesített mértéke.

A kiadatlan önkormányzati tulajdonú bérlakások után felmerülő költségek
összesített mértékéről a Miskolc Holding Zrt. adatbázissal nem
rendelkezik, azaz egy nyilvántartásban ezeket az adatokat összesítve nem
kezeli. Fentiekre tekintettel jelen kérdés tekintetében a közérdekű
adatigénylés iránti kérelmet elutasítjuk, mivel az adatkezelő nem
kötelezhető arra, hogy a kérdés megválaszolása érdekében új adatbázisokat,
nyilvántartásokat hozzon létre.

8.    A 2016. január 1. és 2018. szeptember 30. között eladott
önkormányzati tulajdonú lakások száma.

A 2016. január 1. és 2018. szeptember 30. között eladott önkormányzati
tulajdonú lakások száma 82 db.

9.    A határozatlan idejű szerződéssel kiadott önkormányzati tulajdonú
bérlakások száma.

A határozatlan idejű szerződéssel kiadott önkormányzati tulajdonú
bérlakások száma: 1523 db.

10.     A 2016. január 1. és 2018. szeptember 30. között beérkezett
lakhatási pályázatok összesített száma, valamint a sikeres (szerződéssel
záruló) pályázatok száma.

A 2018. szeptember 30. napjáig lezárult és elbírált pályázatok száma
összesen: 5255, a megkötött szerződések száma 337 db.

11.     A beérkezett pályázatok bérbeadási kategóriák (szociális, piaci,
stb.) szerinti megoszlása a 2016. január 1. és 2018. szeptember 30.
közötti időszakban éves bontásban.

2016. év:

Piaci alapon bérbeadandó önkormányzati tulajdonú bérlakások tekintetében
beérkezett pályázatok száma: 454 db

Költségelven bérbeadandó önkormányzati tulajdonú bérlakások tekintetében
beérkezett pályázatok száma: 804 db

2017. év:

Piaci alapon bérbeadandó önkormányzati tulajdonú bérlakások tekintetében
beérkezett pályázatok száma: 929 db

Költségelven bérbeadandó önkormányzati tulajdonú bérlakások tekintetében
beérkezett pályázatok száma: 1098 db

2018. év szeptember 30-ig:

Piaci alapon bérbeadandó önkormányzati tulajdonú bérlakások tekintetében
beérkezett pályázatok száma: 1065 db

Költségelven bérbeadandó önkormányzati tulajdonú bérlakások tekintetében
beérkező pályázatok száma: 905 db

12.     2016. január 1. és 2018. szeptember 30. között az önkormányzat
által kezdeményezett lakáskiürítési eljárások száma.

A 2016. január 1. és 2018. szeptember 30. között az Önkormányzat által
kezdeményezett lakáskiürítési eljárások száma 297.

13.     Az önkormányzati tulajdonú lakás célú ingatlanokat érintő jogcím
nélküli lakáshasználati esetek aktuális száma.

Az önkormányzati tulajdonú lakás célú ingatlanokat érintő jogcím nélküli
lakáshasználati esetek aktuális száma 315 eset.

Tájékoztatom, hogy a kérelme részben (7. pont tekintetében) történt
elutasításával szemben a közléstől számított 30 napon belül keresetet
terjeszthet elő a Miskolci Járásbíróságnál vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet vizsgálat kezdeményezése
érdekében.

Tájékoztatom, hogy jelen levelünk továbbítására kizárólag elektronikus
levélben kerül sor.

Miskolc, 2018. november 12.

Dr. Cserni Gabriella

adatvédelmi felelős

 

 

References

Visible links
1. http://www.miskolc.hu/varoshaza/onkorman...
2. https://net.jogtar.hu/rendelet?council=m...

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Lőrincz István:
Csak a(z) Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei