MISZK Etikai vizsgálata

dr. Jasztrab Szilárd küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Igazságügyi Minisztérium részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: dr. Jasztrab Szilárd

Delivered

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A MISZK etikai ügyekben eljáró etikai tanácsának legalább egy tagjának kell-e rendelkeznie a panaszban érintett szakértő, szakterületére vonatkozó képesítéssel?

Az MISZK Etikai eljárásokra az Isztv. 131. § h. bekezdése alapján az érintett szakterületre bejegyzett igazságügyi szakértő jelölhető ki.
76. Az etikai eljárás szabályai
131. § Az etikai eljárás szabályait az etikai eljárási szabályzat állapítja meg azzal, hogy e törvénynek a fegyelmi eljárásra vonatkozó szabályai közül
a) az elévülésre,
b) az eljáró szervek tekintetében a kizáró okokra és a kizárási indítványra,
c) a kérelem benyújtására és a kérelem benyújtását követően a fegyelmi tanács intézkedéseire,
d) a bejelentő részvételére,
e) az eljárás alá vont igazságügyi szakértő részvételére,
f) a fegyelmi eljárási díjra és a fegyelmi eljárás költségeinek megtérítésére,
g) a fegyelmi eljárás megindítására,
h) a fegyelmi vizsgálatra,
i) a fegyelmi tanács eljárására,
j) a jegyzőkönyvvezetésre,
k) a büntetőeljárással kapcsolatos intézkedésekre,
l) a határozat meghozatalára, a fegyelmi tanács tárgyaláson meghozott határozatára, a határozat kiegészítésére és kijavítására, módosítására és visszavonására,
m) a jogerős határozatról történő értesítésre,
n) a határozatok kézbesítésére és
o) a fegyelmi büntetések nyilvántartására
vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

62. Fegyelmi vizsgálat
113. § (1) A fegyelmi tanács, ha a kérelemből az állapítható meg, hogy a tényállás - az összes körülmény gondos mérlegelésével - a kérelem és mellékletei, valamint a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő és a kezdeményező tanúkénti meghallgatása alapján tisztázható, haladéktalanul - legkésőbb harminc napon belüli határnapra - tárgyalást tűz ki, egyéb esetben vizsgálóbiztost jelöl ki, és fegyelmi vizsgálat lefolytatását rendeli el.
(2) Vizsgálóbiztosnak a fegyelmi tanácstagok listáján szereplő, az érintett szakterületre bejegyzett igazságügyi szakértő jelölhető ki.

Tisztelettel:
Apaszív Egyesület

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 27.

Üdvözlettel:

dr. Jasztrab Szilárd

Hivatkozása ide

Feladó: IFFO (IM)
Igazságügyi Minisztérium


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment XX IFFO ID 2460 4 2018.pdf
324K Download View as HTML


 

 

Tisztelt Dr. Jasztrab Szilárd Úr!

 

 

Mellékelve küldöm fenti tárgyban készített tájékoztatásunkat.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Dr. Fábián László

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
F:\Munka\Iratminták\Új mappa\címer.jpg

Igazságügyi Minisztérium
főosztályvezető-helyettes

Igazságügyi Felügyeleti Főosztály

H-1055 Budapest  Kossuth Lajos tér 4.

E-mail: [2][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő dr. Jasztrab Szilárd:
Csak a(z) Igazságügyi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei