Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön dr. Jasztrab Szilárd, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

MISZK Etikai vizsgálata

dr. Jasztrab Szilárd küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Igazságügyi Minisztérium részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for dr. Jasztrab Szilárd to read a recent response and update the status.

Feladó: dr. Jasztrab Szilárd

Delivered

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Igazságügyi Felügyeleti Főosztály!

Köszönöm a gyors választ a XX-IFFO/ID/2460/3/2018 ügyben. Szeretnék pontosítást kérni ugyanis ellentmondás van a 4. ponttal kapcsolatban és véleményem szerint nem pontos a fenti állásfoglalás.

1. Szeretném, ha a többi pontban kifejtett kérdések megválaszolásától függetlenül a lehető leghamarabb pontosításra és megküldésre kerülne a XX-IFFO/ID/2460/3/2018 ügyszámú válasz pontosítása és kiegészítése, mivel véleményem szerint pontatlan, ellentmondásos, amit az alábbiakban részletezek.
2. Szeretném, ha az első pontban kértektől függetlenül részünkre megküldésre kerülne 2016. május 5.ike és 2018. július 12.ike között hatályban lévő MISZK Etikai kódexek, feltüntetve hogy hol, mikor, milyen módosítások történtek és mettől meddig voltak hatályosak.
3. Kérem - az első pontban kértektől függetlenül - ezeket a MISZK honlapján is tegyék közzé mivel közérdekűek.
4. Kérem az első pontban kértektől függetlenül annak a megítélését, hogy az Etikai Kódex 38. § (2) bekezdése felvethet-e alkotmányossági aggályt például a visszamenőleges jogalkalmazással és a jog józan ész szerinti jogszabály értelmezéssel, stb. kapcsolatban? E szerint egy „igazságügyi” szakértőnek a „szakértői” vélemény megírásakor olyan Etikai Kódexnek kell megfelelnie, amit az „igazságügyi” szakértő a vélemény megírásakor nem is ismert, így nem is tud megfelelni annak? Tehát az Etikai Kódex olyan pontja miatt büntethetik meg később, amit akkor nem is ismert.

Etikai Kódex 37/A. § alapján a 2017. III. 22.-én elfogadott etikai kódexben az szerepelt a 38. § 2 pontjában, hogy a „cselekmény elkövetésekor hatályos Etikai Kódex rendelkezéseit kell alkalmazni”.

Tehát a 2017. III.22.-én elfogadott Etikai Kódex szerint az elkövetés idején hatályos Etikai Kódexet kell alkalmazni.

A 2017. VIII.9.-én az Etikai Kódex újra módosult. Az Etikai Kódex 37/A. § pontja kiegészült azzal, hogy „a jelen szabályzat rendelkezéseit a közzétételt követő naptól megvalósított magatartásokra kell alkalmazni.”

Tehát csak a 2017. VIII.9 után elkövetett etikai vétségekre (azaz magatartásokra, vagyis etikai vétségekre, és nem etikai eljárásokra) vonatkozik ez az új Etikai Kódexben megváltoztatott 38. § (2) bekezdés. Tehát csak a 2017. VIII.9. után elkövetett etikai vétségeknél lehet az új Etikai Kódex szerint eljárni.

Hivatkozások:

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlésének 134/2017. (VIII. 9.) határozata a Kamara Etikai Kódexéről szóló 100/2017. (III. 22.) határozat módosításáról

27. A Határozat „Záró rendelkezések” alcíme a következő 37/A. §-sal egészül ki:
„37/A. § A jelen szabályzat rendelkezéseit a közzétételt követő naptól megvalósított
magatartásokra kell alkalmazni.”
28. A Határozat 38. § (2) bekezdésében az „EK” szövegrészek helyébe az „Etikai Kódex”
szöveg, az „elkövetésekor” szövegrész helyébe az „elbírálásakor” szöveg lép. 31. Ez a határozat a Kamara Honlapján való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara küldöttgyűlésének 100/2017. (III. 22.) határozata a Kamara Etikai Kódexéről – egységes szerkezetben a Küldöttgyűlés által 2017. július 27. napján elfogadott
módosításokkal:

Záró rendelkezések
37/A. § A jelen szabályzat rendelkezéseit a közzétételt követő naptól megvalósított magatartásokra kell alkalmazni.
38. § (1) Az etikai vétséget a panaszolt cselekmény elkövetésekor hatályban lévő Etikai Kódex szerint kell elbírálni. (2) Ha a cselekmény elbírálásakor hatályban lévő Etikai Kódex rendelkezései szerint a cselekmény nem etikai vétség, vagy lehetőséget biztosít az enyhébb elbírálásra, akkor a cselekmény elbírálásakor hatályos Etikai Kódex rendelkezéseit kell alkalmazni.

Tisztelettel:
Apaszív Egyesület
1135 Bp Hun utca 10 II./252

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. július 12.

Üdvözlettel:
Apaszív Egyesület

Hivatkozása ide

Feladó: IFFO (IM)
Igazságügyi Minisztérium


Attachment XX IFFO ID 2460 6 2018.pdf
153K Download View as HTML


 

 

Tisztelt Dr. Jasztrab Szilárd Jácint Úr!

 

 

Dr. Szecskó József helyettes államtitkár úr  megbízásából mellékelve
küldöm tájékoztatásunkat.

 

 

Üdvözlettel:

 

Sáfrán Anikó

titkársági asszisztens

 

Igazságügyi Minisztérium

Igazságügyi Felügyeleti Főosztály

Kossuth tér 2-4.

Telefon  +36 (1) 896-3068

Fax         +36 (1) 795-0507

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön dr. Jasztrab Szilárd, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő dr. Jasztrab Szilárd:
Csak a(z) Igazságügyi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Igazságügyi szakértő

A(z) Igazságügyi Minisztérium részére Ágnes által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei