MNB jövedelmek

Mittelhauser Pál küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Bank részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Mittelhauser Pál

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Magyar Nemzeti Bank nem vezető beosztású munkatársainak 2016. márciusában kifizetett bruttó jövedelmükről szóló összesítést, az egyes munkatársakat beosztásuk és (fő)osztályuk szerint elkülönítve.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 13.

Üdvözlettel:
Mittelhauser Pál

Hivatkozása ide

Feladó: Mittelhauser Pál

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Ismételten kérem, hogy az április 13-án megfogalmazott adatkérésemnek tegyenek eleget. Kérem 5 napon belül tegyenek eleget adatkérésemnek.

Üdvözlettel:

Mittelhauser Pál

Hivatkozása ide

Feladó: MNB Kommunikáció/Információ
Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Mittelhauser Pál!

A Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) a KiMitTud adatigénylő rendszeren keresztül érkezett – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű adat igénylésére vonatkozó kérelmével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

Az MNB az adatnyilvánosságra vonatkozó közzétételi kötelezettségét a jogszabályokban foglalt rendelkezések szerint teljesíti.
Ez alapján a Magyar Nemzeti Bank eleget tesz az Infotv. 1. melléklete szerinti, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettségének, mely alapján a közzétett adatok között az alábbi linken a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok és vezető állású munkavállalók, valamint a cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók jövedelmének adatai is megtalálhatók.
https://www.mnb.hu/letoltes/elnok-alelno...

Az alábbi linken továbbá információk találhatók az MNB létszámadatairól, illetve a munkavállalók részére történő összegzett kifizetések összegéről.
https://www.mnb.hu/a-jegybank/kozerdeku-...

A nem vezető beosztású munkatársak béradatai a beosztásuk szerinti bontásban az érintettel kapcsolatba hozható adatok, melyek az Infotv. 3. § 2. pontja szerinti személyes adatnak minősülnek, így nem tartoznak a közérdekű adatok körébe. Továbbá ezen adatok nem tartoznak az Infotv. 26. § (2) bekezdésében megfogalmazott közérdekből nyilvános személyes adatkörbe sem, tekintettel arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank mint közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személynek elsősorban a cégjegyzési joggal, bankszámla feletti rendelkezési joggal rendelkező, illetve a vezető beosztású munkatársak tekinthetők, amely személyek adatai a fenti táblázatban megtalálhatók.

Kiemelést érdemel továbbá, hogy az MNB nem jogszabályban meghatározott bértábla szerint, hanem a munkaerőpiac feltételei között alakítja ki bérpolitikáját, mely információk nyilvánosságra kerülése akár a szerv befolyásolástól mentes működését is veszélyeztetheti, illetve hátrányos helyzetbe sodorhatja a bértárgyalások során, mely működési költségeinek mértékét is jelentősen érintheti.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Tisztelettel:

MAGYAR NEMZETI BANK
Kommunikáció

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI
IGAZGATÓSÁG

1054 Bp., Szabadság tér 9.
Telefon: +36 (1) 428 2751
Fax: +36 (1) 428 8000
Email: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Mittelhauser Pál:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Bank munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei