Munkaterület átvételéhez szükséges tulajdonosi nyilatkozatok

Zimborás Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Zimborás Gábor

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Budapest 29732/1 helyrajzi számú ingatlanon belül (Városligeti park), illetve a Liget Budapesthez kapcsolódó egyéb ingatlanok tekintetében az építési munkaterületek építési és / vagy bontási munkákat végző kivitelezők által történő átvételéhez kiadott tulajdonosi nyilatkozatokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. június 29.

Üdvözlettel:

Zimborás Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: office
Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.

Tisztelt Zimborás Gábor!

A lentiek szerinti közérdekű adatigénylés teljesítésének összeállítása folyamatban van, azonban figyelemmel arra, hogy az Ön által megküldött kérelem jelentős terjedelmű és nagyszámú adatra vonatkozik, az adatok kiadása hosszabb időt vesz igénybe.
Erre tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a határidőt további 15 nappal, 2016. július 29-ig meghosszabbítjuk.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük.

Tisztelettel,

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.:910
E-mail: [Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: office
Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.

Tisztelt Zimborás Gábor Úr!

A Városliget Zrt.-hez 2016. 06. 29. napján elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésével összefüggésben az alábbiakról tájékoztatjuk: a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény (alábbiakban: Városliget tv.) 1. § (1) bekezdésének megfelelően a Budapest XIV. kerület 29732/1 helyrajzi számú ingatlannak (a továbbiakban: városligeti ingatlan) az államot, Budapest Főváros Önkormányzatát és Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatát megillető tulajdoni hányada tekintetében a vagyonkezelői jogokat a Városliget Zrt. gyakorolja.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (8) bekezdésének megfelelően a jogszabályban meghatározott feltételekkel a vagyonkezelőt megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei. A Városliget tv. 1. § (2) szerint a vagyonkezelő vagyonkezelői joga tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (8) bekezdés e) pontja nem alkalmazandó.

Tisztelettel,

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.:910
E-mail: [Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Zimborás Gábor:
Csak a(z) Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei